Přípojka plynu – zkušenosti

Přípojka plynu je místem, které technicky řeší trvalé připojení daného odběrného místa s plynovodem. Jde tedy o část potrubí umožňující přívod zemního plynu ke konečnému odběrateli.

Plynovodní přípojky jsou upravené vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Na její výrobu musí být použitý materiál odpovídající účelu použití, danému provoznímu přetlaku i druhu rozváděného média. Jsou stanovené i další náležitosti.

Přípojka plynu je velmi důležitá pro bezpečné využívání plynu v domácnostech nebo firmách. Přípojku plynu je třeba provádět správným způsobem.

Pokud se v předpisech někdo nevyzná a nechce je studovat, může si nechat přípojku na plyn včetně projektové dokumentace připravit na klíč. Bude odpovídat přesně konkrétním nárokům a požadavkům.

Rozlišují se přípojky plynu středotlaké či nízkotlaké. Přípojky plynu zřizuje zpravidla dodavatel plynu a platí ji ten, v jehož prospěch je přípojka zřizovaná. Tedy většinou majitel firmy nebo domu.

Kdo vlastní plynovodní přípojky, musí také zajišťovat revize, kontroly a případné opravy přípojky.

Přípojka plynu je zpravidla vyrobená z oceli a má antikorozní ochranu. Lze se však setkat i s plastovými přípojkami. Cena přípojky plynu se pohybuje kolem 20 000 Kč.

Žádost o přípojku plynu

S žádostí o přípojku plynu je třeba oslovit oslovit firmu. Musí jít o autorizovaného projektanta. Zájemce bude potřebovat projektovou dokumentaci, stavební povolení, smlouvu o připojení k distribuční soustavě, vyjádření distributora plynu o existenci plynárenského zařízení a jeho vyjádření k projektové dokumentaci a odsouhlasení.

Následně je třeba kontaktovat distributora plynu pokrývajícího bydliště žadatele a dohodnout si s ním podmínky připojení zemního plynu.

Žádost o připojení k distribuční soustavě je nutné podat v případě:

  • zřizování plynovodní připojky
  • plynofikace pozemku, domu či bytu
  • změny příkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče s jiným výkonem)
  • rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče)

Vybraná firma pak provede montáž odběrného plynového zařízení. U nově plynofikovaných objektů to zahrnuje vnitřní instalaci, včetně plynoměrné skříňky HUP.

Po ukončení montáž se provede tlaková zkouška, tedy zkouška těsnosti a pevnosti plynového zařízení. Na závěr je nutné zrevidovat samotné odběrné plynové zařízení.

Připojení plynu

Kdo chce nechat do objektu teprve zapojit plyn, je třeba žádat o připojení k distribuční soustavě a až na základě stavebního povolení může kvalifikovaná firma realizovat přípojku plynu. Hned na to se provede revize a tlaková zkouška připojení plynu. Připojení plynu se zpravidla realizuje na veřejný rozvod plynu.

V dnešní době jsou všechny přípojky plynu vybaveny moderními bezpečnostními prvky. Tyto prvky pomáhají zabránit úniku plynu a jeho nežádoucímu používání. Kromě toho je nutné provádět pravidelnou kontrolu plynovodu a přípojky, aby se zabránilo případným škodám.

Přípojka plynu je důležitou součástí domácnosti a je nutné, aby byla správně nainstalována a udržována. Je důležité vybrat odborníka, který bude provádět instalaci a údržbu plynovodu a přípojky.

Kromě toho musí být spotřebiče plynu v domácnosti pravidelně kontrolovány a přípojka plynu musí být vybavena bezpečnostními prvky.

Jak na převod plynu

Pokud již odběrné místo plynu existuje a je třeba provést jen převod plynu na jiného zákazníka, je to už jen velmi jednoduchý administrativní krok. Stačí podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Žádost bude posouzená a nebude-li tomu nic bránit, bude uzavřena smlouva s distributorem.

Nový odběratel začne platit plyn a bývalý nájemník či majitel nemovitosti dostane závěrečné vyúčtování. Zaplacením končí jeho závazky vůči distributorovi zemního plynu.

V případě, že odběrné místo chce někdo zrušit (nikdo již na dané adrese plyn odebírat nebude), je nutné provést zaplombování (demontáž plynoměru).

Nejdříve se ukončí smlouva u dodavatele plynu. Ruší-li se odběrné místo po někom, kdo umřel, dokládá se tato skutečnost kopií úmrtního listu odběratele.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang