Přípojka elektřiny – cena, vše co je potřeba vědět

Při stavbě rodinného domu je třeba zařizovat mnohé náležitosti. Jednou z nich je elektrická přípojka, která umožní čerpat elektrickou energii.

Přípojka elektřiny nízkého napětí je zařízení připojující konkrétní domácnost k distribuční soustavě, jež v dané oblasti distribuuje elektrickou energii. Ne vždy musí elektrická přípojka sloužit k připojení jen jedné domácnosti. Lze na ní připojit více domů. Je však nutný souhlas vlastníka přípojky.

Každý, kdo vlastní elektrickou přípojku, musí zajišťovat její provoz, údržbu a případné opravy. Jeho úkolem je dělat maximum, aby zanedbáním přípojky elektřiny nedošlo k ohrožení života či zdraví nebo poškození majetku.

Majitel přípojky může o převzetí zodpovědnosti požádat provozovatele distribuční soustavy, který se za úplatu bude o přípojku elektřiny starat za něj. Přípojky elektřiny se dělí podle způsobu provedení, a to na:

  • přípojky s venkovním vedením
  • kabelovým vedením
  • kombinací obou způsobů

Přípojka elektřiny začíná místem odbočení od rozvodného zařízení dodavatele elektřiny odběrateli. Končí nejčastěji v hlavní domovní skříni.

Žádost o přípojku elektřiny

Na elektrickou přípojku nevzniká automatický nárok. Žadatel musí splnit zákonné podmínky – těmi hlavními jsou způsobilost místa, způsob a termínu v souladu s technickými normami a právními předpisy. Důležitý je souhlas vlastníka nemovitosti. Většinou je jím ten, který o přípojku elektřiny žádá.

Kdo potřebuje elektrickou přípojku pro zajištění odebírání elektrické energie, musí podat „Žádost o připojení k distribuční soustavě“. V žádosti uvádí druh a velikost odběru kvůli příkonu stavby. Žádost se podává na pobočce energetické společnosti v místě bydliště.

Kromě podání žádosti musí dotyčný zajistit i vypracování projektové dokumentace k nemovitosti. Než dojde k řešení elektrické přípojky, je zapotřebí získat stavební povolení. Na základě podkladů bude zjištěno, zda nebude nutné posílit elektrické vedení, aby mohlo být žadateli vyhověno. Pokud ano, bude se muset žadatel podílet na nákladech souvisejících s posílením.

Postačí-li elektrická přípojka do 50 metrů, podepisuje žadatel pouze „Připojení uživatele k distribuční sítě“. Ostatní si distributor elektrické elektřiny zařizuje sám. V tomto případě je elektrická přípojka, včetně souvisejících výkopových prací zdarma.

Cena přípojky elektřiny

Náklady na zřízení elektrické přípojky platí člověk, v jehož prospěch došlo k jejímu zařízení. Ten, kdo přípojku elektřiny zaplatil, ji také vlastní. A jaká je cena přípojky elektřiny? Přípojka elektřiny je do 50 metrů zdarma. Přípojky elektřiny nad 50 metrů hradí vlastník nemovitosti. Cena se odvíjí od délky přípojky.

Používání elektrické přípojky se zpoplatňuje, a to podle hodnoty hlavního jističe. Sazba elektřiny je ovlivněná právě hodnotou hlavního jističe a druhým faktorem ovlivňujícím sazbu elektřiny jsou tarify. Rozlišovány jsou jednotarifová či dvoutarifová sazba. U dvoutarifových sazeb se mění vysoký tarif a nízký tarif podle předem určených hodin.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang