Výluky z povinného ručení

Ze zákonného pojištění nejsou hrazené všechny škody, které vzniknou. Existují výluky z povinného ručení, proto je potřeba dávat si pozor a znát zákon i podmínky pojistné smlouvy. V jakých případech pojišťovna nehradí vzniklé škody?

Veškeré podrobnosti, specifikace, ustanovení a pojmy definuje Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Za běžných okolností, které nejsou v rozporu se Zákonem o pojištění odpovědnosti ani s pojistnou smlouvou, hradí pojišťovna újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Jedná se zejména o újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Dále pojišťovna hradí náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ušlý zisk a náklady na právníka a to do limitu pojistného plnění uvedeného ve smlouvě o povinném ručení.

Co pojišťovna nehradí

Z logiky věci pojišťovna nehradí újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena. K tomuto účelu je zřízeno havarijní pojištění, které ze zákona povinné není, ovšem je moudré si jej sjednat. I zde se lze setkat s výlukami z havarijního pojištění.

V zájmu pojišťovny dále není hradit újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, ani náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, tedy viník nehody.

Úhrada škod při pojistné události se nevztahuje na případy, kdy viník nehody:

  • způsobil újmu úmyslně
  • způsobil újmu provozem vozidla, které řidič použil neoprávněně
  • nesepsal záznam o dopravní nehodě nebo neohlásil dopravní nehodu
  • opustil místo dopravní nehody
  • odmítl se podrobit na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo
  • řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění
  • řídil vozidlo v době, kdy mu byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo
  • řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo
  • řídil vozidlo ve špatném technickém stavu

K pojištění se nevztahuje ani účast vozidel na motoristickém závodu nebo soutěži nebo újma vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang