Pojistná hodnota

Pojistná hodnota představuje velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit, pojistná částka představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události.

Pojem pojistná hodnota znamená, jak už bylo řečeno v úvodu, nejvyšší možnou majetkovou újmu, ke které může dojít v důsledku pojistné události. Určuje se u povinného ručení, nicméně i u dalších druhů pojistných produktů, pro které lze sjednat pojištění.

Správné stanovení pojistné hodnoty je důležité zejména u majetkového pojištění, aby pojištění domácnosti nebo budovy nebylo podhodnocené nebo naopak nadhodnocené, a klient by tak platil zbytečně vysoké pojistné.

Pojistná hodnota je částka, za kterou je určitý majetek pojištěn. Tato částka by měla být nastavena tak, aby byla dostatečná a pokryla tak náklady na obnovení majetku, pokud by došlo k jeho poškození nebo ztrátě. Může se vztahovat k nemovitostem, přístrojům, inventářům, pohonným hmotám, dokumentaci apod.

Na určení pojistné hodnoty majetku je třeba vzít v úvahu náklady na jeho repasi, opravy nebo náhradní díly a všechny poplatky za zajištění pojištění.

Jak správně stanovit pojistnou hodnotu domácnosti

Při stanovení pojistné hodnoty je důležité myslet na vše, co domácnost tvoří a bez čeho se osoba neobejde, například nábytek, lednička, televize, počítač a další. Určitě nezapomenout ani na koberce, oblečení, sportovní potřeby, kosmetiku, nádobí, knihy nebo květiny. Ideální je sepsat jednotlivé položky domácnosti a u každé si napsat cenu buď podle účtenky, nebo alespoň odhadem.

Jednotlivé položky se sečtou a tato částka se uvede při sjednání pojištění jako pojistná částka. Vhodné je také digitálně archivovat důležité doklady a uložit si je třeba u příbuzných pro případ požáru.

Nadstandardní vybavení domácnosti, šperky, drahou elektroniku či obrazy je vhodné nafotit a fotodokumentaci uložit pro případ potřeby mimo domácnost, případně je přiložit ke sjednané pojistné smlouvě a předejít pojišťovně. Tento způsob je tím nejpřesnějším odhadem hodnoty domácnosti, protože sám člověk nejlépe ví, jaké věci má doma a jakou mají hodnotu.

Nová, časová a obvyklá pojistná hodnota

Existují tři typy pojistné hodnoty – nová, časová a obvyklá:

 • Nová pojistná hodnota se odvíjí od ceny, za kterou lze pořídit pojištěnou věc novou v momentě pojistné události. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění v takové výši, aby si pojištěný mohl pořídit stejné zařízení za aktuální cenu.
 • Časová pojistná hodnota se odvíjí od aktuální ceny pojištěného majetku v daném čase a na daném místě.
 • Obvyklá pojistná hodnota je téměř stejná jako časová hodnota s tím rozdílem, že zohledňuje stávající stav na trhu použitých věcí stejného druhu.

Stanovením správné pojistné hodnoty lze předejít riziku podpojištění (vyplacení nižšího pojistného plnění) nebo naopak přepojištění (pojištěný nedostane vyšší pojistné plnění a platí vysoké pojistné).

Co patří do pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti je pojistným produktem, který umožní chránit majetek, jako jsou nábytek, elektronika a hodnotné cennosti před škodami způsobenými nehodou nebo krádeží.

Konkrétně sem patří:

 • nábytek
 • elektronika
 • peníze
 • cennosti
 • zvířata
 • zahradní nábytek
 • sportovní vybavení
 • kočárky

Tento typ pojištění obecně zahrnuje ochranu majetku před odpovědností za způsobené škody vyvolané uživateli nebo výsledkem úmyslného chování tohoto uživatele. To také pokrývá škody způsobené živelnou pohromou nebo bezprostředními škodami, jako je požár, srážky a jiné.

Jak stanovit pojistnou hodnotu domácnosti

Pojistná hodnota je skutečná hodnota majetku, který je součástí pojištěné domácnosti. Touto částkou by pojištěnec měl být schopen celou domácnost vybavit znova. 

Pojistná částka je nejvyšší možná suma, kterou pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. Klient si ji určuje sám a měla by vycházet právě z pojistné hodnoty. Je to také faktor, který nejvíce ovlivňuje výši pojistného.

K jakým situacím může dojít:

 • Pojistná částka = pojistná hodnota

Tato situace je ideálním stavem. Domácnost je správně pojištěna a v případě pojistné události si klient bude moci svou domácnost vybavit znovu.

 • Pojistná částka > pojistná hodnota

V této situaci dochází k přepojištění. Nadhodnocenou pojistnou částku pojišťovna nikdy nevyplatí, klient vždy dostane pouze částku, která vypovídá reálné hodnotě pojištěné domácnosti. Bude se tedy zbytečně platit příliš vysoké pojistné.

 • Pojistná částka < pojistná hodnota

Domácnost je podpojištěná. V případě pojistné události pojišťovna vyplatí menší částku, než by kdokoliv čekal. Dojde k tzv. krácení pojistného plnění. Pojistné plnění bude ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla PH k PČ.

Příklad: Domácnost má hodnotu 800 000 Kč. Pojištění je sjednáno na částku 400 000 Kč, což je 50 %. Dojde k pojistné události a škoda na majetku je 200 000 Kč. Pojišťovna však vyplatí pouze 50 %, tedy 100 000 Kč.

Jak správně stanovit pojistnou hodnotu domácnosti?

Tento způsob je tím nejpřesnějším odhadem hodnoty dané domácnosti. Jelikož klient ví nejlépe, co doma má a jakou mají věci hodnotu:

 1. Myslet opravdu na vše, co tvoří klientovu domácnost a bez čeho se jeho život neobejde – nábytek, lednička, televize, počítače, koberce, oblečení, sportovní potřeby, kosmetika, nádobí, knihy, květiny atd.
 2. Vyhradit si chvíli času a vzít si k ruce tužku, papír a účtenky – sepsat si položky domácnosti a u každé si napsat cenu buď podle účtenky, nebo alespoň odhadem, nakonec všechny položky sečíst a tuto částku uvést při sjednání pojištění jako pojistnou částku.
 3. Archivovat si doklady – naskenovat si účtenky, nahrát je na CD nebo na flashku a uložit je v práci nebo u příbuzných.
 4. Udělat si fotodokumentaci – vyfotit si cennosti, drahou elektroniku, případně další nadstandardní vybavení domácnosti, fotografie opět uložit pro případ potřeby mimo pojištěnou domácnost nebo je rovnou přiložit ke sjednané pojistné smlouvě a předat na pojišťovnu.

Malou pomůckou při stanovení pojistné hodnoty domácnosti může být i výpočet na základě velikosti domácnosti.

Přepojištění a podpojištění domácnosti

Minimální hodnota 1 m2 pro tento výpočet je 4 500 Kč:

 1. Zjistit si velikost své domácnosti.
 2. Vynásobit m2 částkou 4 500 Kč.
 3. Přičíst hodnotu nadstandardního vybavení domácnosti.

Příklad: Pojištění bytu o velikosti 60 m2, ve kterém se nachází plazmová televize v hodnotě 70 000 Kč.

Pojistná hodnota = 60 * 4 500 Kč = 270 000 Kč + 70 000 Kč = 340 000 Kč. Pojistná hodnota domácnosti je 340 000 Kč.

Při použití této pomůcky je nutno brát v potaz, že je to opravdu minimální hodnota dané domácnosti. Je to sice rychlý způsob, avšak nepřesný.

Další příklad: U bytu s rozlohou 50 m2 patří mezi nadstandardní vybavení např. herní PC s pořizovací cenou 40 000 Kč a šperky v hodnotě 50 000 Kč.

Pojistná hodnota = 50 * 4 500 Kč = 225 000 Kč + 40 000 Kč + 50 000 Kč = 315 000 Kč. Pojistná hodnota domácnosti je 315 000 Kč.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je pojistná smlouva, která poskytuje ochranu majiteli majetku, v tomto případě nemovitosti, před možnými finančními riziky, jako jsou požáry, škody způsobené povodněmi, lidskou chybou nebo vandalismem.

Pojištění nemovitosti může zahrnovat krytí hodnoty nemovitosti, poplatků za údržbu nebo opravy, ztráty způsobené krádeží nebo porušením pravidel.

Do pojištění nemovitosti patří:

 • hlavní stavba
 • vedlejší stavby na pozemku
 • zahradní altán
 • zahradní kuchyň s grilem
 • garážové stání
 • vířivka
 • sauna
 • skleníky
 • bazén
 • stromy v zahradě

Pojištění nemovitosti řeší v rámci výše uvedeného i veškeré stavební součásti, zdi, střechy a sklepy.

Jak nastavit správnou pojistnou hodnotu nemovitosti?

Nastavení správné pojistné hodnoty určuje například stáří nemovitosti nebo charakter regionu a lokality, kde nemovitost stojí. Cenu ovlivňuje i výše zvolených pojistných částek a rozsah pojištěných rizik.

Pojistná částka se v tomto případě stanovuje jako tzv. reprodukční hodnota. V praxi to znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit. A to stejným způsobem a bez ohledu na tržní cenu.

Smlouvy je potřeba pravidelně aktualizovat

Závěrem je potřeba upozornit na jednu zásadní chybu, kterou podle České asociace pojišťoven dělá zhruba 62 % pojistníků. Ti si sice pojištění domácnosti a nemovitosti uzavřou, nicméně smlouvu pravidelně neaktualizují. A to často ani v případě změny údajů o pojistníkovi či ve způsobu platby. 

Uzavřenou pojistnou smlouvu by měl pojistník aktualizovat minimálně jednou ročně a to bez ohledu na výročí pojistné smlouvy. Aktualizace pojistné smlouvy je v současné době důležitější, než kdykoliv dřív. Rekordně se zvyšující ceny materiálu i stavebních prací je totiž potřeba do pojištění odpovídajícím způsobem promítnout.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang