O podpoře v nezaměstnanosti

Nezaměstnanost je sociálním, psychologickým a samozřejmě i ekonomickým problémem. Přijde-li člověk o práci, má po určitou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka, která je upravená v zákonu o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Podpora v nezaměstnanosti je určená na dobu 5 až 11 měsíců. Délka se odvíjí podle věku uchazeče o podporu. Základní doba je 5 měsíců. Lidé ve věku od 50 do 55 let mají podpůrčí dobu maximálně 8 měsíců a uchazeči od 55 let mají nárok na podporu 11 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti

Pokud nezaměstnaný nevyčerpá celou podpůrčí dobu a následně odpracuje alespoň 3 měsíce, vznikne mu znovu nárok na plnou délku podpůrčí doby. V případě, že celou podpůrčí dobu vyčerpal, musí odpracovat nejméně 6 měsíců, aby vznikl znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že byl zaměstnán méně než tři měsíce, má možnost pouze dočerpat podpůrčí dobu, na níž měl nárok a kterou nestihl vyčerpat. Výpočet podpory v nezaměstnanosti je odvozen z průměrného čistého příjmu. První a druhý měsíc činí nárok 65 %, třetí a čtvrtý 50 % a poslední měsíc 45 % čistého výdělku.

Částka je však ohraničena maximální výší podpory, která je v současné době 22 798 Kč, což je 0,58násobek průměrné mzdy. Vznikne-li nezaměstnanému nárok na odstupné, bude mu podpora poskytovaná až po uplynutí této lhůty.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který odpracoval v uplynulých dvou letech minimálně jeden rok. Musí mít účast na sociálním pojištění. Dalšími podmínkami je přihlášení na úřad práce a požádání o podporu v nezaměstnanosti. Nesmí být rovněž poživatelem starobního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání plného invalidního důchodu, péče o dítě do 4 let či o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby (tato osoba musí žít ve společné domácnosti), výkon dlouhodobé dobrovolnické služby a osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, jež se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Nárok na podporu vzniká v případě, že jde o ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou pro nadbytečnost či pokud zaměstnavatel nevyplácel mzdu.

Dá-li výpověď zaměstnanec sám bez vážných důvodů, bude mít nárok pouze na 45 % čisté mzdy po celou dobu pobírání podpory. Podporu v nezaměstnanosti vůbec nedostanou ti, kteří byli z práce vyhozeni kvůli hrubému porušení předpisů vztahujících se k výkonu práce.

Podporu v nezaměstnanosti nedostávají ani ti, kterým vznikl nárok na výsluhový příspěvek, jenž je vyšší než by byla podpora v nezaměstnanosti.

Jak požádat o podporu v nezaměstnanosti

Kdo chce žádat o podporu v nezaměstnanosti, je nutné, aby byl zařazen do evidence zájemců o zaměstnání u úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. O zprostředkování zaměstnání žádá vyplněním Žádosti o zprostředkování zaměstnání a Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nelze tedy žádat jen o podporu.

Žádosti se podávají na úřadu práce osobně zasláním poštou, případně elektronicky prostřednictvím Portálu občana eObčankou, bankovní identitou, mobilním klíčem nebo datovou schránkou. Společně s žádostmi uchazeč předkládá evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání, potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku, případně doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti.

Je-li OSVČ, předkládá potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociálním zabezpečení. Splní-li všechny podmínky, bude zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání a začne dostávat podporu. O žádostech rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení.

Do 15 dnů je možné podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky. Činí se tak písemně. Nastanou-li nové skutečnosti, lze žádat o obnovu řízení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang