Osobní finanční plán – recenze, zkušenosti

Finanční plán tvoří základ každého dobrého podnikání a ve velkých korporacích patří tvorba finančního plánu k samozřejmosti. Jak jsou na tom ale jednotlivci nebo celé domácnosti? Vyplatí se tvorba finančního plánu mladé rodině nebo studentovi s brigádou? 

Osobní finanční plán představuje souhrn nástrojů k řízení osobních financí. Spadá do něj rozpočet, pojištění rizik, spoření, půjčky a investování do vlastní budoucnosti.

Finanční plánování je důležité, protože dá každému odpověď na to, jak optimálním způsobem financovat všechny vytyčené cíle. Proto je při jeho sestavování základem promyslet finanční cíle a časový horizont na jejich realizaci.

Proč je finanční plán důležitý? 

Finanční plán je důležitý, protože pomůže každému stanovit finanční cíle a vypracovat strategii k jejich dosažení. Je to zásadní krok při správě financí, což vede k dosažení krátkodobých i dlouhodobých finančních cílů. 

Finanční plánování pomůže řídit příjmy, výdaje a investice tak, aby mohl každý dosáhnout svých cílů. Finanční plán také může pomoci identifikovat potenciální finanční rizika a tím pádem jim lze poté předcházet nebo je minimalizovat.

Mít vypracovaný finanční plán také usnadní každému reakci na změny ve finančních situacích, jako jsou neočekávané výdaje či významné životní události, jako je invalidita nebo odchod do důchodu. 

Finanční plán dále pomůže pravidelně revidovat a aktualizovat finanční cíle. Dále může také pomoci zachovat si disciplínu a omezit pokušení k impulzivním nákupům, které by mohly finanční plány zhatit.

V některých případech může finanční plán také pomoci ušetřit peníze. Jedná se např. o minimalizaci impulzivního utrácení. Lze také stanovit konkrétní cíle pro spoření, například pravidelné vklady do pohotovostního fondu nebo na penzijní spoření. 

Finanční plánování také pomůže co nejlépe využít peníze tam, kde je to pro každého jedince nejdůležitější a pomůže si vybudovat zdravé finanční návyky a vytvořit zdravý vztah k penězům. 

Jak sestavit osobní finanční plán

Vytvoření finančního plánu je zásadním krokem k dosažení prosperity a finančního zabezpečení. Finanční plán popisuje finanční cíle a kroky nezbytné k jejich dosažení. Může každému pomoci spravovat peníze, zajistit rodinu, snížit finanční stres a umožnit co nejlépe využívat životní příležitosti. 

Osobní finanční plán samozřejmě nemusí být tak složitý jako finanční plán podniku. Zvládne ho každý i bez ekonomického vzdělání. Pokud si však člověk není s tvorbou finančního plánu jistý, je dobré se obrátit na finančního poradce

Při sestavování finančního plánu si každý musí utvořit zcela jasnou představu o vašich aktivech a pasivech, odkud přicházejí peníze a kam zase odcházejí, zda člověk dokáže splácet případné dluhy a jestli nejsou pro finanční rozpočet nadměrnou zátěží.

Vytvoření finančního plánu zahrnuje také posouzení různých možností investování a spoření. Je důležité zvážit náklady, daňové dopady a rizikové faktory spojené s každou možností. 

Je také důležité pravidelně přehodnocovat svůj finanční plán tak, aby se stále plnily na začátku vytyčené cíle.

Fáze osobního finančního plánu

Promyšlený finanční plán nejenže pomáhá lidem získat kontrolu nad svými financemi, ale také jim umožňuje dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých finančních cílů. 

Mezi základní fáze osobního finančního plánu patří:

 • analýza
 • samotné plánování
 • realizace plánů
 • kontrola

Analýza: Při sestavování osobního finančního plánu je důležité pozorně sepsat všechny příjmy a výdaje. Tím člověk zjistí, zdali mu zbývají nějaké volné prostředky, či zda dokonce není v mínusu.

Samotné plánování: Dále je třeba se zamyslet nad tím, jak danou finanční situaci řešit. Kde lze ušetřit v případě, že jsou příjmy a výdaje vyrovnané, či jsou-li výdaje vyšší, a kam dát případně volné finanční prostředky.

Realizace plánů: Patří sem výběr a uzavírání různých finančních produktů, jednání s bankami, pojišťovnami atd.

Díky promyšlenému finančnímu plánování lze např. ušetřit každý rok na dovolenou.

Kontrola: V této fázi každý kontroluje, zdali se drží svých finančních plánů, ale také zda se nezměnily. Pokud ano, je třeba znovu projít jednotlivými fázemi. Je normální, že během našeho života se některé plány mohou měnit. Většinou se změna týká hlavně krátkodobých a střednědobých plánů.

Při plánování je třeba soustředit se hlavně na zajištění stávající životní úrovně, spoření pro zabezpečení rodiny pro případ ztráty živitele či příjmu, pro zabezpečení dětí či vlastního bydlení. 

Pokud je problémem nedostatek peněz na vytyčené cíle, lze uvažovat o půjčkách, ovšem pouze takových, které jsou pro finanční plánování skutečně důležité.

Shrnutí výhod osobního finančního plánu

Komplexní finanční plán může přinést řadu výhod. Finanční plán především pomáhá jednotlivcům vytvořit si jasný a podrobný přístup k osobním financím

Díky finančnímu plánování mohou jednotlivci lépe porozumět své finanční situaci, svým cílům a záměrům a vytvořit strategii, jak jich nejlépe dosáhnout. 

Plán může také poskytnout celkový obraz o finanční gramotnosti a představit případné příležitosti nebo rizika, která mohou vyžadovat přehodnocení cílů nebo strategie.

Mezi základní výhody finančního plánování patří: 

 • člověk se naučí žít podle svých příjmů a půjčovat si peníze pouze v nutných případech, např. na bydlení
 • lze se zaměřit na správné finanční produkty a tím efektivně zhodnocovat volné finanční prostředky
 • díky finančnímu plánování lze správně naplňovat i střednědobé a dlouhodobé plány, protože s nimi člověk bude počítat
 • finanční plánování vede k porozumění finančním strategiím a následnému zvolení té správné cesty
 • při správném finančním plánování si lze zachovat současnou životní úroveň i v budoucnosti, např. v důchodu
 • na účtu bude  mít člověk finance, i když ho překvapí nečekaná životní událost
 • finanční plánování naučí každého rozlišovat mezi věcmi nutnými a těmi, které ve skutečnosti nepotřebuje

Finanční plán může jednotlivcům také poskytnout lepší způsob, jak sledovat své finance. Finanční plán je vynikajícím způsobem, jak sledovat výdaje a investice (včetně penzijních účtů), aby se zajistilo, že jsou v rámci stanovených limitů. 

Může také jednotlivcům pomoci sledovat pokrok při dosahování jejich krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů. Komplexní finanční plán navíc umožňuje jednotlivcům lépe řídit dluhy díky sledování splátkového kalendáře a případných nesplacených zůstatků. 

V neposlední řadě má finanční plán potenciál pomoci jednotlivcům ušetřit peníze. Prostřednictvím vyhodnocování výdajů, investic a dalších finančních produktů mohou jednotlivci zjistit, zda své peníze využívají co nejlépe, a identifikovat případné oblasti, kde by mohli činit úspornější rozhodnutí. 

To může často vést k větším celkovým úsporám a ke zvýšení míry návratnosti investic. Finanční plán může navíc jednotlivcům poskytnout možnosti přístupu k finančním produktům s většími výhodami a nižšími náklady, než o jakých by jinak mohli vědět. 

Závěrem lze říci, že komplexní finanční plán může všem jednotlivcům nabídnout řadu výhod. Může jednotlivcům pomoci pochopit jejich finanční situaci, činit chytřejší finanční rozhodnutí, mít přehled o svých financích a zároveň i ušetřit peníze. Všechny tyto výhody mohou vést k většímu finančnímu zabezpečení a lepšímu celkovému blahobytu.

Dobře vypracovaný finanční plán je zásadní

Pro dosažení finanční stability a zajištění lepší budoucnosti je zásadní mít dobře vypracovaný finanční plán. Poskytuje jistotu, jak efektivně hospodařit s penězi, splácet dluhy, spořit pro případ nouze a investovat pro dlouhodobý růst. 

Zavedení klíčových prvků spolu s disciplínou a důsledností může jednotlivcům pomoci převzít kontrolu nad svými financemi a dosáhnout svých finančních snů. Finanční plán je důležitý pro každého, ať už pro studenta nebo maminku na rodičovské dovolené. 

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang