Ošetřovné – kdo má nárok, žádost

Sociální dávky hrají zásadní roli při zajišťování blahobytu a sociálního zabezpečení jednotlivců v každé společnosti. V České republice je k dispozici řada sociálních dávek, které podporují občany v různých fázích jejich života.

Jednou ze sociálních dávek, kterou poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení, je ošetřovné. O jakou dávku se jedná, kdo má na ni nárok a jak ji získat?

Ošetřovné je sociální dávkou, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocného člena domácnosti. Ošetřovné vychází ze zákonu o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.).

Nejčastěji ošetřovné využívají osoby pečující o dítě mladší 10 let, které je nemocné a nemůže zůstat doma samo, a zároveň i pokud bylo školské zařízení uzavřeno z důvodu, které nelze ovlivnit (karanténa, epidemie, havárie, jiná nepředvídaná událost). 

Dále ošetřovné využívají osoby pečující o jiného rodinného příslušníka, který, z důvodu nemoci nebo úrazu, potřebuje péči další osoby. V tomto případě se nejčastěji jedná o dlouhodobé nemoci, úrazy a operace. 

Po dobu, kdy je osobě vypláceno ošetřovné, nemá nárok na mzdu. Právě ošetřovné je její kompenzací. Výše ošetřovného za kalendářní den je 60 % denního vyměřovacího základu. Základ se spočítá z průměrného příjmu za předchozích 12 měsíců.

Nárok na ošetřovné nevzniká v období, kdy měl mít zaměstnanec pracovní volno a za období pracovního klidu. Osoba, která pobírá ošetřovné, a tudíž se o nemocného stará, může být vystřídána, ale pouze jednou.

Ošetřovné je poskytováno jen v tzv. „podpůrčí době“. Ta je nejdéle 9 kalendářních dnů či 16 kalendářních dnů, pokud jde o zaměstnance majícího v trvalé péči minimálně jedno dítě do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Podpůrčí doba (tedy délka OČR) se počítá od prvního dne potřeby ošetřování či péče.

Kdo má nárok na ošetřovné

Jak už bylo výše uvedené, nárok na ošetřovné vzniká zaměstnanci, který nemůže pracovat, protože se musí starat o nemocného člena domácnosti. Také na něj vzniká nárok té osobě, jež se stará o dítě mladší 10 let, které je sice zdravé, ale ze závažného důvodu bylo zavřeno školní či dětské zařízení, jež navštěvuje.

Těmito důvody je havárie, mimořádná opatření při epidemii či jiné nepředvídatelné události a v případě nařízené karantény ve školském zařízení.

Dále pokud fyzická osoba, která o dítě pečuje, onemocněla, zranila se, porodila či u ní byla nařízená karanténa a z těchto důvodů nemůže pečovat o dítě. Hlavní podmínkou je, že osoba, která nemocného ošetřuje, žije s ním ve společné domácnosti.

To neplatí, pokud jde o ošetřování či péči o dítě do 10 let rodičem. Pokud jsou manželé rozvedeni a je stanovená střídavá péče, za domácnost, ve které dítě žije, se považují obě domácnosti.

Nárok na ošetřovné nevzniká, pokud z důvodu péče o toto dítě osoba pobírá peněžitou pomoci v mateřství či rodičovský příspěvek.

Jak požádat o ošetřovné

Rozhodnutí o nutnosti ošetřování vystavuje lékař a zaměstnavatel ho předává svému zaměstnavateli. Tím uplatňuje nárok na sociální dávku. Aby mu mohla být dávka vyplacená, musí doložit ukončení potřeby ošetřování. I tento doklad dostane dotyčný od lékaře.

Pokud rodiče čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školského či dětské zařízení, žádají o potvrzení od pověřené osoby tohoto zařízení.

Ošetřovné lze využít i na jiného člena rodiny.

Sociální dávky v České republice

Česká republika má ve své základní legislativě zakotvenou rozsáhlou škálu sociálních dávek v podobě sociálního státu

Jádro sociálního státu tvoří:

 • zaručené životní minimum
 • ochrana ve stáří 
 • podpora rodiny poskytovaná státem a samosprávami

Sociální dávky spravuje řada veřejných organizací, včetně ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a orgánů místní samosprávy.

Základním pilířem sociálního zabezpečení v České republice je zaručené životní minimum (ZŽM)

Zaručené životní minimum poskytuje základní finanční podporu lidem, kteří čelí dlouhodobé chudobě, a je určen k uspokojování nejzákladnějších potřeb občanů. 

Poskytuje také dočasnou podporu lidem v nouzi, jako jsou lidé v krizových situacích, lidé trpící dlouhodobou nemocí nebo zdravotním postižením nebo rodiny s dětmi do 18 let. Kromě toho mohou mít nárok na přizpůsobenou verzi osoby mladší 26 let, které studují nebo se vzdělávají.

Systém ochrany ve stáří je základním systémem, který je v České republice zaveden pro seniory. Poskytuje dávky, jako jsou důchody, invalidní důchody pro osoby starší 65 let, které potřebují péči, a dotace na životní náklady a léčebné výlohy. 

Systém rovněž poskytuje prostředky na sociální a vzdělávací zajištění pro ty starší osoby, které zůstaly bez dostatečné péče rodiny.

Podpora rodin je další složkou systému sociálního státu v České republice a je zaměřena na pomoc rodinám s dětmi ve věku od 3 do 26 let při překonávání finančních obtíží spojených s jejich pečovatelskými povinnostmi. 

Finanční podpora může mít podobu měsíčního příspěvku, denního příspěvku na péči o dítě do 6 let a finanční podpory na další potřeby péče o dítě, jako je nákup školních pomůcek, financování zájmových kroužků apod.

Kromě toho je občanům České republiky k dispozici řada dalších služeb a dávek, jako jsou:

 • příspěvky na bydlení
 • podpora v nezaměstnanosti
 • příplatky k nízkému příjmu
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením

Tyto služby a dávky jsou poskytovány prostřednictvím různých sociálních programů a jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivců. Česká republika má také štědrý systém daňových úlev pro rodiny s nižšími příjmy.

Proč je dobré žít ve státě se sociálními dávkami

Sociální dávky jsou nesmírně důležité, protože hrají významnou roli v celkovém blahobytu jednotlivce. Sociální dávky mají lidem pomoci uspokojit jejich základní potřeby, aby mohli vést lepší život.

Obecně sociální dávky poskytují:

 • finanční pomoc pro nezaměstnané
 • finanční pomoc pro seniory
 • finanční pomoc při rodičovské dovolené
 • příspěvky na bydlení
 • příspěvky na péči o děti
 • příspěvky na ošetřovné
 • příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Sociální dávky jsou nesmírně důležité pro ty, kteří zažili chudobu nebo právě začínají pracovat v nízkopříjmových zaměstnáních. Dávky mohou poskytnout pomoc rodinám a jednotlivcům žijícím pod hranicí chudoby, starším lidem a osobám se zdravotním postižením. Tato pomoc pomáhá lidem v těchto situacích k lepší kvalitě života

Přístup k sociálním dávkám je nezbytným nástrojem při vytváření a udržování stabilní společnosti. Tyto dávky umožňují lidem zajistit si základní potřeby a služby a vytvářejí záchrannou síť, která snižuje míru chudoby a sociálního vyloučení obyvatelstva

Sociální dávky rovněž poskytují pomoc těm, kteří onemocní, utrpí zranění nebo ztratí zaměstnání a nejsou schopni zabezpečit své rodiny, což usnadňuje spoléhání se na veřejnou pomoc v případě potřeby v této nejisté době.

Sociální dávky hrají důležitou roli také v ekonomice. Protože poskytují lidem finanční a jiné zdroje, které potřebují k úspěchu, mohou sociální dávky podpořit hospodářský růst. Mohou také vytvářet finanční jistotu a umožnit lidem budovat svůj majetek. Kromě toho mohou podpořit investice do lidí a investice, které mohou přinést větší finanční výnosy.

Celkově jsou sociální dávky důležitým aspektem sociálního a hospodářského rozvoje. Umožňují lidem přístup k základním potřebám a nezbytným službám, mají pozitivní vliv na hospodářský růst a podporují individuální a skupinovou stabilitu. 

Sociální dávky jsou klíčovou složkou při budování stabilní, spravedlivé a rovné společnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang