Elektrický výboj

Elektrický výboj označujeme EV a je to jev, který vzniká při průchodu elektrického proudu plynem. Aby mohl elektrický proud vzniknout, musí být splněny dvě podmínky. Jsou jimi existence volných nosičů náboje a elektrická energie dodávaná do plynu.

Elektrický výboj lze dělit na samostatný a nesamostatný. Nesamostatný elektrický výboj probíhá jen po dobu, kdy působí ionizátor. Samostatný zůstává i po odebrání ionizátoru. Musí však vzniknout ionizace nárazem za vysoké teploty. Může dojít k přeměně skupenství do plazmy, což je ionizovaný plyn, jenž se skládá z iontů a elektronů. Představuje čtvrté skupenství hmoty.

Dále jsou rozlišovány výboje za normálního tlaku (výboj jiskrový, obloukový či trsovitý) a za sníženého tlaku (kanálové záření, katodové záření, doutnavý výboj).

Elektrické výboje se dělí i podle mnohých dalších kritérií – dle délky trvání, tlaku, nebo přítomnosti ionizačního činidla.

Druhy elektrických výbojů

Rozlišovány jsou různé druhy elektrických výbojů. Těmi nejznámějšími jsou:

Obloukový výboj: Jde o samostatný výboj mezi elektrodami. Je pro něj charakteristický vysoký proud a vysoké teploty. Tohoto elektrického výboje se využívá při sváření kovů, nebo tavení.

Jiskrový výboj: Jedná se o krátkodobý samostatný výboj. Vzniká mezi dvěma vodiči při vysokém napětí za atmosférického tlaku. Doprovází jej zvukové i světelné efekty. Jeho možnou podobou je blesk. Bleskem se vyrovnává napětí mezi dvěma oblaky, a také mezi mrakem a zemí.

Doutnavý výboj: Je to samostatný výboj mající viditelnou složku. Pozorovat jej lze ve výbojkách za sníženého tlaku a při nízkém proudu. Uskutečňuje se výbojovými trubicemi. Teplota výboje je nízká. Tento druh výboje se uplatňuje namátkou v doutnavkách.

Trsovitý výboj: Nazývá se korónou. Vzniká v silně nehomogenním elektrickém poli – v okolí drátů či hrotů. Může jej způsobit také atmosférický tlak. Je nežádoucí na vedení vysokého napětí, protože způsobuje jeho ztráty a tím dochází k rušení televize či rozhlasu v domácnostech.

Katodové záření: Představuje proud elektronů vycházející z katody katodové trubice.

Kanálové záření: Vzniká, je-li katoda opatřená kanálem. V tomto případě pronikají kladné iony za katodu a tvoří se kanálové záření projevující se světélkováním plynu v katodě.

Nejčastější příčiny úrazu elektrickým proudem

Všichni používají elektřinu ve svých domácnostech, ovšem s tím je spojeno riziko úrazu elektrickým proudem. Elektřina je nebezpečný, často nepředvídatelný živel. A pokud se elektřina pod napětím dotkne člověka nebo vodivého materiálu, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Vadná zásuvka/vypínač
Když je elektrická zásuvka nebo vypínač vadný nebo nefunkční, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud je na elektroinstalaci nebo zásuvce/vypínači uvolněný jakýkoliv šroubek nebo vodič, dochází k nestabilitě elektrického proudu.

Kromě uvolněných spojů mohou úraz elektrickým proudem způsobit také poškození. Roztřepené vodiče a prasklý kryt kladou menší odpor a špatně vedou elektřinu. Při jakýchkoliv viditelných spáleninách, prasklinách nebo jiskrách vycházející ze zásuvky, je nutné obrátit se na odborníky.

Vadné spotřebiče
Vadný elektrický spotřebič ne vždy odvádí elektřinu tak dobře, jak tomu bylo dříve. A pokud takový spotřebič člověk zapojí do zásuvky, může dostat elektrický šok. Pokud má spotřebič poškozené obvody, roztřepené vedení nebo přetržené kabely, elektrický proud se stává nestabilním a představuje nebezpečí.

Elektřina a voda
Elektřina a voda tvoří nebezpečnou kombinaci, protože ionty vody jsou extrémně vodivé. To vede k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Špatné zacházení s elektrickým proudem
Pokud s elektřinou není zacházeno opatrně, vystavuje se člověk riziku úrazu elektrickým proudem. Elektřina je nebezpečná a může být nepředvídatelná. Obecné rady, jak zacházet s elektřinou:

  • Nedotýkat se zásuvky/vypínače mokrýma rukama.
  • V domácnosti s dětmi umístit na zásuvky plastové kryty.
  • Udržovat zdroje vody a zásuvky, vypínače a spotřebiče v bezpečné vzdálenosti.
  • Nikdy se nedotýkat horkých vodičů nebo obvodů.
  • Nikdy neprovádět žádné práce na elektrickém systému bez předchozí konzultace s odborníkem.

Příčin úrazu elektrickým proudem může být mnohem více. Opatrnosti není nikdy nazbyt a pokud je sebemenší pochybnost, vždy je lepší zavolat profesionály.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang