Bezpečné elektrické zásuvky – návod, zkušenosti

Elektrické zásuvky hrají důležitou roli při napájení každodenních zařízení a spotřebičů v každé domácnosti. S častým používáním elektroniky a technologickým pokrokem se však bezpečnost elektrických zásuvek může stát neviditelným problémem. Každoročně dochází v důsledku vadných elektrických zásuvek k mnoha nehodám a požárům, které mohou mít za následek vážná zranění a škody na majetku.

Elektrické zásuvky představují součástky sloužící k připojení spotřebičů na elektřinu do elektrozvodové sítě.

Zásuvka se pevně pojí se stěnou a zapojuje se do ní zástrčka, jež je na konci kabelu.

Speciálním druhem elektrických zásuvek, které se především v poslední době těší velké pozornosti, jsou tzv. mobilní zásuvky. Představují elektrické lišty, do kterých lze zapojit libovolný počet spotřebičů.

Elektrické zásuvky mohou přijít více v patrnost pravděpodobně při vytváření či rekonstrukci elektrických rozvodů. Je důležité si dobře spočítat, kolik zásuvek bude na rekonstrukci potřeba. Obecně se doporučuje si nechat udělat více zásuvek, protože jakmile jsou jednou hotové omítky v bytě či domě, velmi špatně se dají další zásuvky přidělat. 

Bezpečnost zásuvek

Pro zajištění bezpečnosti osob a jejich okolí stanovilo mnoho zemí přísné předpisy a normy pro výrobu a instalaci elektrických zásuvek. Tyto předpisy zahrnují prvky a mechanismy, které zabraňují úrazům elektrickým proudem, zkratům a přetížení.

Jedním z klíčových bezpečnostních prvků zásuvky je uzemňovací kolík, který spojuje spotřebič se zemí. V případě poruchy se přebytečný elektrický proud odvede směrem k zemi, čímž se zabrání jeho průtoku do lidského těla. To je důležité zejména u výkonných spotřebičů, jako jsou chladničky a pračky.

Mnoho moderních zásuvek je navíc vybaveno vestavěnou přepěťovou ochranou, která chrání spotřebiče před napěťovými špičkami, jež mohou poškodit elektronická zařízení. Některé zásuvky mají také resetovací tlačítko, které v případě přetížení automaticky vypne napájení.

Dalším bezpečnostním opatřením je systém clonek, který umožňuje zasunutí pouze zástrčky a zabraňuje zasunutí malých předmětů nebo prstů do otvorů zásuvky. Tato funkce je důležitá zejména pro domácnosti s dětmi.

Aby se předešlo požárům vlivem elektrického proudu, mají některé zásuvky také zabudované tepelné pojistky, které přeruší přívod proudu, pokud se zásuvka příliš zahřeje. K tomu může dojít v důsledku přetížení nebo vadného spotřebiče.

Je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat elektrické zásuvky, aby byla zajištěna jejich správná funkce a bezpečnost. To zahrnuje jejich udržování v čistotě a bez prachu, pravidelnou výměnu starých nebo poškozených zásuvek a zamezení přetěžování pomocí prodlužovacích kabelů nebo napájecích lišt.

Elektrické zásuvky se mohou zdát jako malá a nevýznamná součást našeho každodenního života, ale jejich bezpečnost a správná funkce mají zásadní význam pro pohodu jednotlivců a jejich domovů. Dodržováním bezpečnostních pokynů a pozorným používáním lze předcházet nehodám a podporovat bezpečné a efektivní využívání elektrické energie.

Druhy zásuvek

Zásuvky dělíme na více druhů, především na jednofázové a vícefázové (nejčastěji třífázové). U nás se používají zásuvky s napětím 230 V a mají tři kontakty. V USA je napětí 110 V a používají se zásuvky se dvěma kontakty.

Ve světě se lze setkat také s jinými typy zásuvek. Používají se např. zásuvky s dvojicí plochých kolíků s kulatým zemním vodičem, s trojicí kulatých kolíků v uspořádání rovnostranného trojúhelníku, s dvojicí kulatých kolíků se zemní dutinkou, dvojicí kulatých kolíků se zemním spojem bočními pásy atd.

Zásuvka se zvýšenou mírou bezpečnosti

Kromě klasických elektrických zásuvek jsou na trhu různé druhy zásuvek se zvýšenou bezpečností. Těmi základními jsou:

  • nezáměnná zásuvka
  • zásuvka s přepěťovou ochranou
  • zásuvka se zvýšeným krytím

Zásuvka s přepěťovou ochranou signalizuje poruchu, a to opticky či akusticky. Přepěťová ochrana chrání zásuvku před poškozením pulzního přepětí. Osazuje se do elektroinstalační krabice, popřípadě žlabů. Na trhu jsou různé modely zásuvek s přepěťovou ochranou.

Nezáměnná zásuvka je vybavená plastovou clonkou na krytu. Je možné ji odsunout pouze speciálně tvarovaným trnem, který se lepí na předmět, který má být do zásuvky zastrčený. Běžně se používá u rozvodů pro výpočetní techniku a také u zálohovaných UPS (zdroj nepřerušovaného napájení zajišťujícího souvislou dodávkou elektřiny pro zařízení).

Zásuvky se zvýšeným krytím (krytí = odolnost proti vniknutí cizího tělesa či tekutiny) jsou určené do vlhkého nebo venkovního prostředí, pro které by byly klasické zásuvky nebezpečné. Prodávají se zásuvky s různým stupněm krytí. 

Zásuvku lze poté vybrat podle toho, do jakých konkrétních prostor bude zásuvka umístěna. Pokud se člověk s výběrem zásuvek nechce zaobírat nebo si neví rady, je dobré se obrátit na renomovaného prodejce či jiného odborníka. Zásuvky se zvýšeným krytím mají odklopné víčko a jeho konstrukční díly jsou zajištěné elastickým těsněním.

Při elektroinstalaci je důležité pořádně rozmyslet umístění zásuvek.

Dětská pojistka

Na zabezpečení zásuvek je nutné se obzvlášť soustředit, pokud je v domácnosti malé dítě. Zásuvky by měly být z jeho dosahu. Toho ne vždy lze docílit.

Pro rodiny s dětmi jsou vhodné zásuvky s bezpečnostními kryty. Do nich se lze dostat pouze zasunutím obou kolíku vidlice zástrčky naráz. Pokud se bude někdo pokoušet zasunout něco pouze do jedné zástrčky, dojde k mechanickému zablokování.

Kdy a jak vyměnit bezpečně elektrickou zásuvku

Jednou za čas v každé domácnosti dojde k okamžiku, kdy je třeba stávající zásuvku vyměnit za novou. K výměně není dobré přistupovat pouze v tom případě, pokud se zásuvka tzv. „odpálí“, ale už v okamžiku, kdy jeví známky poškození, např. uvolnění, přehřívání, praskliny atd.

Elektrickou zásuvku by měl správně měnit odborník. Přesto lidé zpravidla kvůli výměně elektrické zásuvky odborníky neoslovují. Pokud člověk přistoupí k výměně zásuvky sám, je dobré se ujistit, že není pod napětím. Vždy je také důležité používat řádně izolované nářadí určené pro práci s elektrickým proudem.

Co může způsobit potíže se zásuvkami? 

Existuje několik možných příčin nebezpečné elektrické zásuvky. Jednou z možných příčin může být poškození samotné zásuvky. Zásuvky se mohou časem opotřebovat nebo poškodit v důsledku faktorů, jako je stáří, špatná údržba nebo nesprávné používání. Toto poškození může vést k uvolnění spojů v zásuvce, což může vést k jiskření a potenciálnímu nebezpečí požáru.

Další možnou příčinou je přetížení obvodu. Pokud je zásuvka připojena k obvodu, který přenáší příliš velké elektrické zatížení, může se přehřát a způsobit požár. K tomu může dojít, pokud je do stejné zásuvky zapojeno více výkonných zařízení nebo pokud je obvod již přetížen příliš mnoha zásuvkami a připojenými spotřebiči.

K nebezpečným elektrickým zásuvkám může přispět také vadná elektroinstalace. Pokud jsou vodiče ve stěnách poškozené nebo roztřepené, mohou způsobit jiskření a zvýšit riziko požáru elektrického proudu. Důvodem může být stará elektroinstalace, škůdci, kteří dráty rozkousali, nebo poškození při stavebních pracích.

Vliv může mít i nesprávná instalace zásuvky. Pokud není zásuvka bezpečně připevněna ke zdi nebo je nesprávně zapojena, může představovat bezpečnostní riziko. Proto je při instalaci nových zásuvek nebo při změnách elektroinstalace v domácnosti důležité najmout elektrikáře s licencí.

Kromě těchto možných příčin mohou k nebezpečným elektrickým zásuvkám přispět také lidské faktory. Například nesprávné používání prodlužovacích kabelů nebo napájecích lišt může přetížit obvod a zvýšit riziko požáru. Nebezpečné může být i používání zásuvek s poškozenými nebo chybějícími kolíky, protože může dojít k nesprávnému elektrickému připojení.

Je důležité věnovat pozornost varovným příznakům, které mohou signalizovat nebezpečnou elektrickou zásuvku. Mezi ně může patřit viditelné poškození zásuvky, časté vypínání jističů, blikání světel nebo jiskření při zapojování nebo odpojování zařízení a neobvyklé pachy nebo zvuky vycházející ze zásuvky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang