Rekonstrukce elektroinstalace v bytě – zkušenosti

Elektroinstalace v mnohých bytech je zastaralá a často nevyhovuje nárokům moderního bydlení, v rámci kterého používáme více zařízení na elektřinu, např. sklokeramickou desku atd. Jak elektřinu v bytě rekonstruovat?

Než se podrobněji zaměříme na rekonstrukci elektřiny neboli elektroinstalace, shrňme si jednoduše, co to elektroinstalace je. Jde o soustavu elektrotechnických zařízení sloužících k vedení a ovládání elektrického proudu, jeho přeměně, úpravě, užívání či spotřebě. Převádí elektrickou energii.

Je-li řeč o elektroinstalaci ve spojitosti s budovami, označujeme ji jako rozvodnou síť. Domovní elektroinstalace má ovládací, spínací, jistící a výkonové prvky, které obsahují vedení, jističů, spínačů, ochran a spotřebičů.

U nově zbudovaných domovních instalací je zapotřebí projektové dokumentace. Musí ji připravit člověk mající elektrotechnické vzdělání a zkoušky dle vyhlášky 50/78 Sb. / §10.

Projekt realizují elektromontážní firmy či jiný elektrikáři. Poté je ještě nutné dle zákona elektroinstalaci vyzkoušet a zrevidovat.

Proč rekonstruovat elektřinu v bytě?

Bydlíte-li v panelovém domě, nebo v bytě jiného staršího domu, je vaše elektroinstalace stará zhruba kolem 30 let. Je zřejmé, že za tu dobu se leccos změnilo a v oblasti elektroinstalace došlo k pokrokům, které vám mohou zpohodlnit bydlení. Starší elektroinstalace přinášejí také více rizik. Jsou totiž zapojené dvoudrátově, což se už dnes nedělá.

Staré elektroinstalace jsou ještě v hliníku. I tento materiál je z dnešního pohledu nedostatečný. Neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Časem to může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi.

Zkrátka staré elektroinstalace odpovídaly technický a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Dnes jsou však normy jiné, a proto jsou elektroinstalace nevyhovující.

Rekonstrukce elektřiny v bytě v několika krocích

Rekonstrukce elektřiny v bytě je zdlouhavá, nákladná a lidé k ní přistupují zpravidla v okamžiku, kdy rekonstruují celý byt či alespoň bytové jádro.

Vyhodnocení stávajícího stavu elektroinstalace v bytě

Nejdříve je třeba vyhodnotit stávající technický stav elektrických rozvodů. Provádějí to elektromontážní firmy, revizní technik či projektant. Pro spolupráci si vyberte spolehlivé pracovníky mající kvalifikaci podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechni­ce“.

V rámci vyhodnocení současného stavu elektrické instalace se odborník bude zajímat o to, zda byly použité měděné či hliníkové vodiče. Ještě důležitější je pro odborníka zjistit, jak probíhalo ukládání vodičů, konkrétně zda byly protahovány v trubkách či zda byl použit jiný způsob uložení.

Odborník také zjišťuje, jaký systém vnitřních rozvodů byl použit. Jsou jimi TN-C (bez použití samostatného ochranného vodiče) či TN-S (třívodičový či pětivodičový rozvod mající vlastní samostatný ochranný vodič).

Zkoumá se i použitý materiál, umístění elektroměrové skříně, jističe a další přístroje v rozváděčích.

Po prozkoumání současného stavu elektroinstalace se přistupuje k plánům na novou instalaci. Plány připravuje projektant elektrických instalací. Mimo jiné posuzuje, které části je možné ponechat a které bude nutné zcela nahradit. Projektant vám celkově poradí, jak zrekonstruovat elektroinstalaci, aby byla vhodná pro vaše účely. Poté je možné přistoupit k samotné rekonstrukci.

Samotná rekonstrukce elektroinstalace

Předtím, než vám přijde odborník rekonstruovat elektroinstalaci, vykliďte potřebný prostor. Pro majitele bytu bude lepší, když si na dobu rekonstrukce zařídí jiné bydlení. Pobývat v prostorech procházejících rekonstrukcí elektroinstalace je dost stresující.

Elektroinstalace může být zasekaná do zdí či být vedená v lištách. Vedení lištami je levnější, ale někomu mohou připadat lišty nevzhledné, zvlášť jsou-li vedené na stropě či stěnách. Počítejte však, že při zasekávání elektroinstalace do zdí vznikne více nepořádku.

Na vás bude výběr zásuvek a spínačů, ale jistič by měl vybírat odborník na základě propočtů.

Už s projektantem se můžete domluvit na tzv. inteligentní elektroinstalaci propojující více elektrických zařízení. Používá se velmi komfortně. Lidé si to zpravidla nechávají dělat do rodinných domů.

Realizace rekonstrukce elektroinstalace trvá zhruba týden. Konkrétní čas se odvíjí od vašich požadavků, velikosti, délce instalovaných kabelů atd.

Domluvte se také s odborníkem na počtu zásuvek. Lepší je jich mít více než méně. Někde se hodí zásuvky ochraňující připojené přístroje před přepětím.

Kromě silnoproudých zásuvek se instalující i slaboproudé, do kterých se zapojuje televize, internet atd. I zde se nedoporučuje šetřit zásuvkami. Nezapomínejte, že nároky lidí na elektrické spotřebiče rostou a co vám vyhovuje dnes, nemuselo by pro vás být dostačující za několik let.

Práce následující po rekonstrukci elektroinstalace

Samotnou rekonstrukcí elektroinstalace práce nekončí. Po její výměně je nutné provést další řemeslné práce, především vyštukování či vymalování bytu nebo domu. Proto je vhodné výměnu elektroinstalace naplánovat společně s rekonstrukcí celého bytu.

Faktory ovlivňující cenu rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace je významná akce, která zahrnuje aktualizaci, výměnu nebo rozšíření elektrických systémů v budově. Ať už se jedná o obytnou nemovitost nebo komerční objekt, rekonstrukce elektroinstalace může být složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a profesionální provedení.

Jedním z rozhodujících aspektů, které musí majitelé nemovitostí zvážit, než se pustí do rekonstrukce elektroinstalace, jsou náklady. Cenu rekonstrukce elektroinstalace ovlivňuje několik faktorů a jejich pochopení může jednotlivcům pomoci činit informovaná rozhodnutí a odpovídajícím způsobem plánovat svůj rozpočet.

  1. Rozsah prací: rozsah potřebné rekonstrukce elektroinstalace je hlavním faktorem, který určuje celkovou cenu. Ten zahrnuje velikost a složitost nemovitosti, počet elektrických systémů a komponent, které vyžadují modernizaci nebo výměnu, a požadavky na elektroinstalaci a obvody. Větší nemovitosti nebo nemovitosti se složitými elektrickými konfiguracemi budou vyžadovat více práce, materiálu a času, což v konečném důsledku přispěje k vyšším celkovým nákladům.
  2. Stáří a stav stávající elektroinstalace: stav stávající elektrické infrastruktury hraje zásadní roli při určování nákladů na rekonstrukci. Starší budovy mohou mít zastaralou elektroinstalaci, která nesplňuje současné bezpečnostní předpisy a normy. V takových případech může být nutné přepojení celé nemovitosti, což výrazně zvyšuje cenu. Pokud navíc existují nějaké stávající problémy s elektroinstalací nebo bezpečnostní problémy, jejich řešení během rekonstrukce dále ovlivní celkové náklady.
  3. Přístupnost a složitost: snadnost přístupu k elektrickým systémům a komponentům může ovlivnit cenu rekonstrukce. Budovy s komplikovaným uspořádáním nebo složitými architektonickými návrhy mohou představovat problém při vedení a instalaci elektrických rozvodů. To může vyžadovat dodatečnou práci a zdroje, čímž se zvyšují celkové náklady. Podobně obtížně přístupné nemovitosti, jako jsou výškové budovy nebo odlehlé lokality, mohou vyžadovat specializované vybavení nebo dopravu, což může zvýšit náklady.
  4. Materiálové náklady: kvalita a typ materiálů použitých při rekonstrukci elektroinstalace může výrazně ovlivnit cenu. Kvalitnější materiály mohou mít vyšší cenu, ale nabízejí lepší odolnost, účinnost a bezpečnost. Náklady na konkrétní komponenty, jako jsou panely, vypínače, zásuvky, kabeláž a jističe, se mohou lišit v závislosti na jejich značce, vlastnostech a specifikacích. Je důležité, aby majitelé nemovitostí prodiskutovali své preference a rozpočtová omezení s dodavateli elektroinstalačních prací nebo odborníky a našli vhodnou rovnováhu mezi náklady a kvalitou.
  5. Dodržování předpisů a povolení: rekonstrukce elektroinstalace musí být v souladu s místními stavebními předpisy a nařízeními. Získání potřebných povolení, inspekcí a splnění požadavků předpisů zvyšuje celkové náklady. Dodržování bezpečnostních norem a zajištění toho, aby elektroinstalace splňovala zákonné požadavky, je nezbytné pro pohodu obyvatel a dlouhou životnost nemovitosti.
  6. Náklady na práci: náklady na práci jsou významným faktorem při rekonstrukci elektroinstalace. Náklady na práci se budou lišit v závislosti na odbornosti zúčastněných odborníků, složitosti projektu a lokalitě. Najmutí renomovaných a kvalifikovaných dodavatelů nebo odborníků na elektroinstalace zajistí, že práce bude provedena efektivně a v souladu s průmyslovými normami, což však může být spojeno s vyšší cenou. Majitelé nemovitostí by měli pečlivě zhodnotit schopnosti a zkušenosti dodavatelů a zároveň zvážit svá rozpočtová omezení.

Závěrem lze říci, že na ceně rekonstrukce elektroinstalace se podílí několik faktorů. Pochopení těchto faktorů pomáhá majitelům nemovitostí efektivně sestavit rozpočet a plánovat tyto projekty.

Zvážením rozsahu prací, stáří a stavu stávající elektroinstalace, přístupnosti a složitosti, nákladů na materiál, souladu s předpisy a povoleními a nákladů na pracovní sílu mohou jednotlivci činit informovaná rozhodnutí a zajistit úspěšný a nákladově efektivní proces rekonstrukce elektroinstalace. Doporučuje se konzultovat se zkušenými odborníky na elektroinstalace, abyste získali přesné odhady nákladů a odpovídajícím způsobem naplánovali hladký a bezpečný průběh rekonstrukce.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang