Dotace na zateplení rodinných domů – nová zelená úsporám

Kdo by si nepřál získat dotace na zateplení rodinného domu nebo na dobíjecí stanici pro elektromobil? Program „Nová zelená úsporám“ je určen občanům, majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. Jak o dotaci zažádat?

Jak výhodně zateplit dům, zhotovit zelenou střechu, či provést opatření vedoucí k energetickým úsporám? To jsou otázky, které si klade stále více majitelů nemovitostí, kteří se zároveň zajímají o státní dotace s tím související z programu Nová zelená úsporám. Co je o něm dobré vědět z pohledu zájemce o dotaci pro podporu „zeleného“ bydlení?

Původní program „Zelená úsporám“

Program Zelená úsporám byl poprvé představen 7. dubna 2009, a to tehdejším ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem, jeho náměstkem a ředitelem Státního fondu životního prostředí. Příjem žádostí o podporu z dotačního programu byl zahájen 22. dubna 2009.

Peníze na dotaci byly čerpány z peněz emisních povolenek, které se České republice podařilo prodat zahraničním investorům do Japonska. Peníze byly však vázané jen na možnost využití v oblasti „ekologického“ neboli „zelené“ bydlení. Díky tomu projekt vznikl.

Dne 29. října 2010 došlo k přerušení dotačního programu. K odstávce došlo náhle za účelem kontroly a vyhodnocení žádostí, kterých bylo více, než se původně předpokládalo. V roce 2012 skončil definitivně. Hned po jeho ukončení začalo plánování nového programu, který by jej nahradil. Na základě toho vznikl program Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je nástupcem programu Zelená úsporám a jeho cílem je v poskytovat finanční podporu pro novostavby budov určených pro bydlení i pro veřejné stavby. Finanční podpora se týká i rekonstruování staveb. Základní podmínkou je docílit energetické úspory.

Dotace je možné čerpat na komplexní či dílčí zateplení střechy domu, obvodových stěn, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, včetně zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, výměnu kotlů (nikoliv plynových) a kamen, instalaci systémů řízeného větrání, hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, i výsadbu komunitní zeleně.

Rozpočet programu Nová zelená úsporám přesahuje jednu miliardu a pochází ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. Program Nová zelená úsporám odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v ČR.

Zaměření programu Nová zelená úsporám

Program se zaměřuje na snižování energetické náročností současných staveb, soustředí se i na výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností, např. pasivní a nízkoenergetické domy.

Dále je dotace určená na efektivní využití zdrojů energie a na přípravu, která to umožní realizovat. Za přípravu je považováno zpracování odborných posudků a dalších potřebných dokumentů. Dotace jsou určené pro vlastníky soukromých i veřejných budov.

Nejdříve se mohou na podporu obrátit ti, kteří se chystají na komplexní rekonstrukci rodinných domů. Dotace jsou určeny převážně na zateplování domu. Podmínkou je vyměnit nevyhovující zdroje vytápění, tj. výměna zdrojů tepla na tuhá paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle).

Peněžní podporu lze uplatnit rovněž na instalaci termických solárních systémů nebo instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací. Získat lze i bonus za kombinaci vybraných opatření.

Podmínky pro udělení dotace

O dotaci z programu Nová zelená úsporám mohou žádat fyzické i právnické osoby rodinných domů. Osoba musí podléhat daňové povinnosti (daň z nemovitosti). Z dalších podmínek to je:

  • využití materiálu, technologií a výrobků ze seznamu výrobků a technologií a Seznamu odborných dodavatelů uvedených na oficiálním webu programu Nová Zelená úsporám
  • energetická vztažná plocha pro realizaci nesmí přesáhnout 350 m2

Jak zažádat o dotaci?

Jaké kroky je potřeba podniknout při žádosti o dotaci z programu Nová Zelená úsporám:

Najít odborníka, který zpracuje posudek skládající se z projektové dokumentace a energetického posudku. Oborníkem musí být jen pověřený specialista. Jejich seznam je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Následně je nutné stavební záměr projednat se stavebním úřadem.

Součástí žádosti o podporu je „krycí list technických parametrů“. V něm bude soupis všech sledovaných technických parametrů a také výkaz výměru provedených opatření. Krycí list musí podepsat žadatel a zpracovatel odborného posudku.

Vyplnit elektronickou žádost o podporu na oficiálních webových stránkách programu. Fond provede kontrolu, a pokud zjistí nějaké nedostatky, písemně o tom dá vědět. Nutné je také realizovat stavební záměr. Bude-li vše v pořádku, dojde k posouzení žádosti a rozhodne se o povolení dotace. O rozhodnutí bude žadatel písemně informován.

Poté následuje závěrečné vyhodnocení žádosti, na jehož základě bude uzavřená Smlouva o poskytnutí podpory. Do 90 dní od uzavření smlouvy bude dotace vyplacená na žadatelův bankovní účet.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang