Jaké jsou nejčastější chyby při zateplování domů

Zateplování domu? Na co si dát pozor, aby byla izolace funkční a zároveň byla poskytnutá dotace z programu Nová zelená úsporám? Tento článek vysvětluje vše potřebné.

Spolu s dotačními programy na zateplení domu, jako je např. Nová zelená úsporám, přichází na řadu rekonstrukce domu. Při zateplování domů je možné se dopustit celé řady pochybení různé závažnosti.

Nejčastější chyby, které se na zateplených objektech objevují:

1. Nezvážení skutečného stavu budovy a podcenění veškerých činností, které jsou nutné pro dokončení úspěšného zateplení domu.

2. Nevhodná volba materiálů a špatná izolace.

3. Nesprávné stavební detaily a jejich nesprávné provedení.

4. Nedostatečné ošetření průniků tepla v obvodových konstrukcích.

5. Chybějící, nebo nedostatečná izolace střech, stěn a podlah.

6. Neodpovídající tepelná izolace pro různé plochy.

7. Nesprávná volba fasádních materiálů.

8. Špatné zaměření a uspořádání okolí domu.

9. Nedostatečný ventilační systém.

10. Chybějící, nebo nesprávná správa okolí domu.

Nová zelená úsporám je iniciativa Evropské unie, která se zaměřuje na podporu udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje. Jedná se o nový rámec opatření EU, které mají přispět k dosahování cílů pro trvale udržitelný rozvoj.

Iniciativa Nová zelená úsporám je založena na předpokladu, že technologický pokrok, inovace a investice v oblasti úspor energie a zdrojů, nových zelených pracovních míst a hospodářské regenerace mohou být nástroji pro snížení znečištění, snížení nákladů na bydlení, boj proti změně klimatu a zvýšení dostupnosti energeticky úsporných služeb.

Cílem je pomoci transformovat ekonomiku EU k udržitelnějšímu produktivnějšímu hospodářství s vyšší mírou spravedlivosti a inkluze, která e obzvlášť odolná vůči suchu a klimatickým změnám.

Podcenění přípravy projektu na zateplení

Už při plánování zateplování domu je potřeba nic nepodcenit. Před zateplením domu musí být provedený stavební průzkum, ze kterého vzejde celkové zhodnocení objektu. Průzkum by měl odhalit případné nedostatky a nároky budovy. Samozřejmostí by měla být vypracovaná kompletní a úplná projektová dokumentace umožňující zvolení vhodných izolačních materiálů.

Příprava projektu na zateplení budovy obsahuje obecně řadu kroků, které by měly být brány v úvahu. Tyto kroky ovlivňují úspěšnost projektu a jeho schopnost vyhovět potřebám investora. Často jsou tyto kroky podceňovány, což může vést ke krachu celého projektu.

Mezi tyto často podceňované kroky patří následující:

1. Analýza budovy. Před zahájením projektu je nutné provést podrobnou diagnostiku stávajícího stavu budovy. To vyžaduje vyhodnocení stavu konstrukčních prvků, stěn a dalších součástí budovy a zároveň zhodnocení finančních, energetických úspor a dalších faktorů.

2. Stanovení rozsahu a cílů. Tento krok je nezbytný pro stanovení plánu projektu. Musí být jasně specifikovány cíle, jako je úspora energií, úspora peněz, zvýšení komfortu a zefektivnění provozních podmínek.

3. Výběr materiálů zateplování. Je nutné vybrat správnou technologii, typ izolace a materiál pro použití při zateplování budovy. K tomu může být potřeba předběžných testů a návrhu nejvhodnějšího systému.

4. Přesné navržení projektu. Projekt musí být přesně navržen s ohledem na stávající architektonické aspekty budovy a musí být zkontrolován, jestli se podmínky stanovené v předchozím bodě plní.

5. Kontrola souhlasu. Projekt musí být schválen veškerými stranami, které mají zájem na projektu. Umožní to zaručit, že veškerá použitá technologie a materiály budou odpovídat požadavkům investorů.

6. Prováděcí plán. Pro dosažení účinného a úspěšného projektu je třeba mít podrobný plán jeho provedení. Tento plán musí přesně specifikovat časový plán, kontrolní body a hlavní úkoly implementace zateplovacího systému.

7. Implementace a revize projektu. Následujícím krokem bude samotná implementace projektu a po dokončení jeho revize. Tím bude možné zajistit, že projekt byl správně proveden a že byly splněny požadavky stanovené v předchozích krocích.

Špatný podklad izolace

Předtím, než se přistoupí k samotné izolaci, je třeba připravit podklad. Zanedbání tohoto bodu může být fatální. A jaké vlastnosti podklad musí mít? Nejdůležitější je, aby byl suchý. V opačném případně by docházelo k vlhnutí konstrukce a tvoření plísní.

Podklad nesmí mít zbytky žádných nástřiků a obkladů a celkově je nutné zajistit jeho rovnost a soudržnost. Nebude-li zajištěný rovný podklad, bude docházet k odchlipování izolačního materiálu.

U podkladu je nutné zjistit, jestli je technicky možné, aby unesl vybraný izolační materiál.

Špatný výběr materiálů

Špatný výběr materiálů při zateplování budov může být příčinou vzniku vlhkosti v použitých materiálech. To může vést ke vzniku plísní a hub, což může mít dlouhodobé negativní účinky na lidi, kteří v takovém prostředí žijí. Pokud je v budově vlhko, může to také být škodlivé pro strukturu budovy.

Vzhledem k tomu, že obnova zateplování není jednoduchou záležitostí, je důležité udělat správnou volbu prvního materiálu a technologie pro zateplování budovy. Je důležité vybrat kvalitní izolační materiály, které zaručují správný výběr tepelných vlastností, větrání a vlhkosti budovy.

Mělo by se také kontrolovat, zda má budova adekvátní úroveň větrání, aby se minimalizovalo riziko vzniku plísní a hub.

Při správném plánování izolace může být zachována nízká úroveň vlhkosti a komfort obyvatel budovy. Výběr izolačních materiálů ovlivňuje celkovou kvalitu zateplení, nicméně má také vliv na životnost, a to nejen izolantů, nicméně i celého domu. Každá stavba má jiný charakter, a proto nelze zvolit nejlepší univerzální materiál na zateplení.

Zateplovací materiál se má vybrat podle toho, čeho se chce zateplením dosáhnout. Někomu jde jen o samotné zateplení, avšak někteří požadují i akustickou či požární odolnost. Kvalita jednotlivých materiálů se celkově liší a měly by se pečlivě zvážit výhody a nevýhody jednotlivých izolantů.

Nedodržení technologických postupů

Nedodržení technologických postupů je problematické, protože to může mít za následek nežádoucí výsledky týkající se kvality výrobku, jeho bezpečnosti nebo trvanlivosti. Někdy je také možné, že se výsledky mohou lišit, což může mít dopad na efektivitu, úspornost a zisk.

Nedodržení technologických postupů může navíc způsobit zvyšování nákladů a nedostatečnou kontrolu kvality. To může mít dopad na koncového uživatele, který bude mít problém s produktem.

U některých materiálů, které jsou vystavené přímému slunečnímu záření, hrozí, že se později drolí a rychleji zničí. Proto je důležité zastínění lešením. Modernějším řešením je používat fasádní desky s bílým silikátovým nástřikem. Jsou vůči přímému slunečnímu záření odolnější.

Nechává-li si klient provádět zateplení firmou, klidně může požadovat předložení dokladů o vzdělání či zaškolení pracovníků v oblasti zateplování. Firma by měla také předložit své technologické postupy.

Neoptimální provedení základní vrstvy

Základní vrstva musí mít určitou tloušťku danou izolačním materiálem. Nežádoucí je její nedostatečná i nadměrná vrstva. Pokud se neprovede správně základní vrstva, může dojít k trhlinám.

K neoptimálnímu provedení základní vrstvy může patřit například:

  • Nepoužívání vhodných nástrojů a metod pro získávání podrobných a úplných dat.
  • Neidentifikování správných vzorků pro výzkumné účely.
  • Nedostatečná kontrola jakosti dat během sběru dat.
  • Neidentifikování správné metody pro interpretaci dat a neposkytování správných výsledků.
  • Nedostatečné analyzování a interpretace dat pro podporu odpovídajícího plánování.
  • Nepoužívání správných statistik pro validační testování dat a určení jejich přesnosti.
  • Použití nesprávných zdrojů.

Neoptimální provedení základní vrstvy zahrnuje použití nesprávných nástrojů, z nesprávně interpretovaných dat, z pozorování bez odpovídajícího plánování nebo z nevhodných analýz a interpretací. Takové chyby mohou přinést nekvalitní výsledky, které budou málo užitečné a mohou být i zavádějící.

Špatné lepení izolačních desek a jejich kotvení

Chyby ve způsobu lepení izolačních desek mohou způsobit zkratové proudy mezi komponentami napájecího zdroje a dalšími součástmi v obvodu. Mohou také způsobit opětovnou konektivitu mezi kabelážemi a komponentami. Špatné lepení izolačních desek je nejčastěji způsobeno nesprávnou přípravou lepicí plochy.

Před lepením je nutné pokládat izolační desky na čistou a suchou plochu, která je volná od prachu a kontaminace. Pokud není plocha dostatečně čistá a suchá, může být lepidlo oslabeno a kvalita lepení se zhorší.

Dalšími věcmi, které mohou způsobit problémy s lepením izolačních desek, je používání nesprávného lepidla. Pro lepení izolačních desek se nejčastěji používají polyuretanová lepidla, jako je například epoxidová pryskyřice. Je důležité stanovit správnou teplotu lepení, která je obvykle 12 – 25 °C.

Pokud je lepidlo namícháno nesprávně nebo je použito něco jiného, bude to mít vliv na kvalitu spoje. V případě, že je spoj vystaven teplotám vyšším než ty doporučené, lepidlo se začne odlupovat. Vyšší teploty také mohou způsobit krystalizaci lepidla, což má za následek zvýšení odporu spoje. To znamená, že proud může proudit přes izolační desky s nežádoucími výsledky.

Důležité je se zaměřit na použití správného množství lepidla. Následkem toho dochází k prohnutí izolační vrstvy a jejího popraskání, nicméně také k úplnému odření. Nejčastější chybou je lepení hmoty tzv. „na buchty“, které odporuje technologickým předpisům.

Správné lepení je celoplošně pomocí zubového hladítka. Lepení desek „na buchty“ je možné pouze při zajištění tmelu v pásku i po celém obvodu. Nesmí však zatéci do spár.

Neméně důležité je i kotvení izolačních desek. Předtím je třeba provést statický posudek určující počet hmoždinek, jejich druh a rozmístění. Důležitá je samozřejmě i odborná montáž. Existuje více druhů hmoždinek. Jejich použití se odvíjí od materiálu, do kterého mají být ukotvené.

Je nutné používat hmoždinky s dostatečně velkým terčem. Jinak dochází k zaboření hlavic do izolačního materiálu.

Souhrnně lze říci, že pro spolehlivé lepení izolačních desek je nutné, aby byly přípravné práce správně provedeny a je třeba použít správné lepidlo. Pokud jsou tyto kroky dodrženy, je důležité zkontrolovat lepení a kotvení.

Chyby při konečné úpravě

Závěrečná úprava je prováděná různě (mozaikou, omítkou s nátěrem, probarvenou omítkou). Zde jde především o estetický význam. Bude-li závěrečná úprava nevhodně zvolená, může se stát, že sice izolace bude plnit svůj účel úspory energie, nicméně nebude vypadat pěkně.

Chyby při konečné úpravě izolace:

1. Nezpevněná podkladová plocha: Podkladová plocha, na kterou se izolace aplikuje, musí být důkladně zpevněna a utěsněna, aby bylo zabráněno vnikání vody a nečistot.

2. Špatný výběr materiálu zateplení: Používání nevhodného nebo nekvalitního materiálu může vést k nesprávnému izolování, které nedosahuje požadovaných tepelných vlastností.

3. Špatná instalace izolace: Instalace izolace musí být provedena důkladně a kvalitně, aby se zajistila maximální účinnost. Špatná montáž může snížit účinnost izolace a vést k nežádoucím tepelným ztrátám.

4. Nevhodné prodlužování zateplení: Prodlužování zateplení je nutné provádět opatrně, aby se zabránilo tepelným mostům a nechtěným tepelným ztrátám.

5. Neplnění požadavků na izolační materiály: Pokud se použijí nesprávné nebo nekvalitní izolační materiály, hrozí, že nedosáhnou požadovaného výsledku.

Z hlediska kvality izolace je důležité zajistit dostatečné přesahy síťoviny využité k vyztužení základní stěrkové hmoty. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu trhání.

Okna a dveře jako zdroje úniku tepla

Okna a dveře jsou zdroje úniku tepla. Už jen skrze samotnou konstrukci jsou mezery, které způsobují únik tepla. U některých starších domů to může být velmi snadné. Používání hořčíkových těsnění může pomoci snížit úniky tepla z těchto ok na minimum, avšak jejich účinnost se během času ztrácí.

Dalším způsobem, jak snížit úniky tepla, je umístit kvalitní těsnicí prostředek mezi dveře a otvor pro otevírání nebo mezi okenní křídlo a rám. Také používání pořádných, kvalitních dveří v domě může pomoci snížit úniky tepla.

Má-li zateplení objektu přinést skutečně úsporu energie, je důležité také zajistit dobré těsnění dveří.

U dveří se nabízejí dvě možnosti – zateplit je či rovnou vyměnit za nové, které budou již zateplené. Nezapomenout také na okna. Energetická úspora se podpoří pořízením plastových oken či dřevěných eurooken. Okna, jež by splňovala požadavky na nízkoenergetický či dokonce pasivní dům, se dají najít po názvem „okna s trojitým zasklením“.

Chybou také bývá špatné osazení oken. Týká se to často nerovnoměrného osazení či nedostatečné obnažení rámu pro správné zateplení špalety.

Vznik tepelných mostů

Tepelné mosty vznikají především vyplněním spár mezi izolačními deskami lepidlem. Kvůli tepelným mostům dochází k tepelným ztrátám a také se v nich kondenzuje voda. V těchto místech mohou vznikat plísně.

Na riziko tepelných mostů je třeba myslet už při projektování stavby. Zvolí-li se dobře technologický postup, nevzniknou.

Tepelné mosty se obecně vyskytují ve stavebnictví, kde jsou spojujícími prvky mezi stěnami, stropem nebo podlahou budovy. Vytvářejí cyklus úniku tepelné energie, která uniká z vnitřku ve zvolených místech, protože jsou mezi částmi, které nemají dobrou tepelnou izolaci.

K vytvoření tepelného mostu dochází, když nejtvrdší materiál (nebo materiál s nejnižší tepelnou izolací) je umístěn mezi dvěma materiály s lepší tepelnou izolací nebo měkčí materiály, které jsou umístěny mezi vyššími tepelnými izolačními materiály.

Například když se použijí stěny a podlaha stejného materiálu a do stěny se vloží dřevěné okno, vytváří se tepelný most, který jde od stěny až do podlahy.

Tepelné mosty negativně ovlivňují vnitřní prostředí v budově, protože oteplují oblasti, ve kterých by se mělo udržovat nižší teplo. Díky tomu mohou vážně ohrozit zdraví svých obyvatel nebo způsobit špatnou úroveň vlhkosti v interiéru. Vzniku tepelných mostů lze zabránit správnou izolací a lepší tepelnou izolací mezi částmi budovy.

Za tímto účelem jsou také k dispozici různé součásti, jako je například granulovaná pěna na polystyren nebo polystyrenové deskování, pomocí kterých lze rychle a efektivně izolovat nejjednodušší typy tepelných mostů.

Absence kontroly

Kromě stavební firmy by se měl zajistit i technický dozor. Kromě zajištění kontroly to je i podmínka pro vyplacení dotace na zateplení domu, tedy v případě, že se o ni žádá prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Byla by škoda jí nevyužít.

Stavební dozor garantuje kvalitní provedení a kontroluje dodané součásti, dodržování požadovaných klimatických podmínek, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy, a konečné povrchové úpravy a dokončovací práce.

Další chyby při zateplování

Při zateplování dochází i k dalším pochybením. Patří mezi ně špatně usazené klempířské prvky, lepení izolantu na sráz místo na vazbu atd.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang