ČEZ region

Region, ve kterém distribuuje elektrickou energii společnost ČEZ Distribuce, a.s., je největším ze tří v České republice. Zahrnuje severní a západní část země. Jedná se o území, ve kterém dříve distribuovaly elektrickou energii státní podniky Západočeská energetika, Severočeská energetika, Středočeská energetika, Východočeská energetika a Severomoravská energetika.

Společnost ČEZ, a.s. převzala tyto distribuční společnosti v roce 2003. Dceřiná společnost ČEZ Distribuce, a.s. vznikla oddělením distribuce od výroby, obchodu a dalších služeb v říjnu 2005.

Jde o území pokrývající současný Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj. Hranice distribučního území se s hranicemi současných krajů stoprocentně nekryjí, protože distribuční oblasti vycházejí z území původních osmi krajů, které byly zrušeny počátkem devadesátých let.

V těchto regionech zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. samotný přenos elektřiny z elektrárny až ke koncovému uživateli.

Uživatel nemůže distributora změnit a cenu, kterou mu za dovedení elektrické energie od dodavatele platí, určuje každoročně Energetický regulační úřad.

O společnosti ČEZ

ČEZ, což je zkratka pro České Energetické Závody, je největší energetická společnost v České republice. Byla založena v roce 1992 v rámci transformace energetického sektoru země ze státem kontrolovaného na soukromý. Dnes je většinovým vlastníkem ČEZ česká vláda, 69 % akcií drží Ministerstvo financí.

Jako největší výrobce elektřiny v zemi hraje ČEZ klíčovou roli při zajišťování stabilních a spolehlivých dodávek energie pro Českou republiku. Provozuje rozmanité portfolio elektráren, včetně jaderných, uhelných, plynových, vodních a obnovitelných zdrojů energie. To umožňuje společnosti ČEZ efektivně reagovat na měnící se poptávku po energii a zajistit bezpečnost dodávek.

Jedním z klíčových strategických cílů společnosti ČEZ je přechod na nízkouhlíkové hospodářství a snížení uhlíkové stopy. Společnost si stanovila ambiciózní cíle v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů ve svém energetickém mixu, snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti. 

V současné době je ČEZ největším výrobcem energie z obnovitelných zdrojů v České republice s více než 1 100 MW instalovaného výkonu z větrných, solárních a vodních elektráren.

Kromě výroby elektřiny je ČEZ silně zastoupen také na trhu se zemním plynem. Provozuje významnou síť plynovodů a zásobníků zemního plynu, která představuje hlavní zdroj dodávek plynu pro zemi. Prostřednictvím své dceřiné společnosti ČEZ Group Energy rovněž nabízí zákazníkům plynové a energetické služby.

Kromě své hlavní energetické činnosti se ČEZ aktivně zapojuje do různých komunitních projektů a iniciativ. Ty sahají od podpory místního ekonomického rozvoje přes sponzorování kulturních akcí a organizací až po podporu vědy a vzdělávání. Společnost se zavazuje být odpovědným občanem a snaží se přispívat k celkovému blahu komunit, v nichž působí.

ČEZ však v posledních letech čelil některým výzvám, zejména v souvislosti s výstavbou nové jaderné elektrárny v Temelíně. Projekt se potýkal se zpožděním a rostoucími náklady, což vyvolalo určité kontroverze a kritiku. Společnost ČEZ je nicméně i nadále odhodlána projekt dokončit, dostavět zbývající dva reaktory, a zajistit bezpečnost elektrárny.

Společnost ČEZ je důležitým hráčem v energetickém sektoru v České republice, který poskytuje spolehlivou a cenově dostupnou elektřinu a plyn milionům zákazníků. Díky svému zaměření na přechod k čistším zdrojům energie a závazku k zapojení komunity má společnost ČEZ dobré předpoklady k tomu, aby i nadále hrála roli lídra v energetice.

ČEZ se zaměřuje i na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v zemi.

Kdo je distributor elektrické energie? 

Distributor elektrické energie je společnost odpovědná za dodávku elektřiny z elektráren koncovým uživatelům. Patří sem domácnosti, podniky a další instituce, které jsou na elektřině závislé. Úkolem distributora je spravovat elektrickou síť, která se skládá z elektrického vedení a další infrastruktury, jež přenáší elektřinu od výrobců ke spotřebitelům.

Proces distribuce elektrické energie začíná výrobou elektřiny v elektrárnách. Tyto elektrárny mohou k výrobě elektřiny využívat různé zdroje, například uhlí, zemní plyn, vodní a jaderné elektrárny nebo obnovitelné zdroje, jako je sluneční nebo větrná energie. Jakmile je elektřina vyrobena, je prostřednictvím vysokonapěťových přenosových vedení přenášena do místních distribučních společností.

Distribuční společnost pak přebírá a odpovídá za správu distribuční soustavy v určité oblasti. To zahrnuje instalaci, údržbu a opravy elektrického vedení, transformátorů a dalších zařízení nezbytných pro distribuci elektřiny koncovým uživatelům.

Distribuční společnost je také odpovědná za řízení rovnováhy mezi vyráběnou elektřinou a poptávkou spotřebitelů. To zahrnuje pečlivé sledování množství spotřebované elektřiny a snahu zabránit výpadkům nebo jiným přerušením dodávky elektřiny.

Kromě řízení technických aspektů distribuce elektřiny má distributor také odpovědnost za dodržování vládních předpisů a průmyslových norem. Tím je zajištěna bezpečná a spolehlivá distribuce elektřiny spotřebitelům.

Kromě toho hrají distributoři klíčovou roli při podpoře energetické účinnosti a udržitelnosti. Spolupracují se spotřebiteli a podniky, aby je vzdělávali v oblasti úspor energie, nabízeli energeticky účinná řešení a motivovali k využívání obnovitelných zdrojů energie.

V mnoha případech distributoři nabízejí také služby zákazníkům, jako je zřizování a správa účtů elektřiny, vyřizování vyúčtování a plateb a odpovídání na dotazy a připomínky zákazníků.

Celkově je distributor elektrické energie důležitým hráčem v odvětví elektroenergetiky, protože je zodpovědný za bezpečné, spolehlivé a udržitelné dodávky elektřiny koncovým uživatelům. Jejich klíčová role při řízení distribuční soustavy pomáhá zajistit, aby byla elektřina dostupná pro naše každodenní potřeby a základní služby. Distributor také ovlivňuje, zdali se elektřina zlevní nebo naopak zdraží.

ČEZ distribuce a.s.

ČEZ distribuce a.s. je významnou distribuční společností v České republice. Společnost byla založena v roce 1992 a je ve vlastnictví státní energetické skupiny ČEZ. Působí jako dceřiná společnost ČEZ, jedné z největších energetických společností v Evropě. 

ČEZ distribuce a.s. zajišťuje distribuci elektřiny pro téměř 5 milionů zákazníků v České republice. Distribuční síť společnosti pokrývá téměř celou zemi a slouží jak průmyslovým společnostem, tak i bytovým zákazníkům. 

Hlavním úkolem společnosti ČEZ distribuce a.s. je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny svým zákazníkům. To zahrnuje správu a údržbu distribuční sítě, která zahrnuje přibližně 100 000 km elektrického vedení, 110 000 trafostanic a více než 4 000 rozvoden. Společnost také provádí pravidelné kontroly, modernizace a opravy, aby zajistila bezpečnost a účinnost sítě.

Kromě údržby distribuční sítě je společnost ČEZ distribuce a.s. zodpovědná také za připojování nových zákazníků k síti, poskytování informací a pomoci zákazníkům a řízení procesu fakturace a vyúčtování. Společnost také úzce spolupracuje s výrobci a dodavateli energie, aby zajistila plynulý a efektivní tok elektřiny v celé distribuční síti.

Jednou z klíčových priorit společnosti ČEZ distribuce a.s. jsou investice do moderních a inovativních technologií s cílem zvýšit kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb. Patří sem i zavádění inteligentních měřicích systémů, které umožňují přesnější a efektivnější odečty měřidel a umožňují zákazníkům lépe sledovat a řídit svou spotřebu energie.

Společnost ČEZ distribuce a.s. klade také velký důraz na udržitelná energetická řešení, investuje do obnovitelných zdrojů energie a podporuje energetickou účinnost u svých zákazníků. Společnost realizuje projekty, jako je instalace solárních panelů na svých distribučních zařízeních a využívání elektromobilů ve svém provozu.

Závazek společnosti k udržitelnosti jí vynesl několik ocenění a certifikací, včetně certifikátu environmentálního managementu ISO 14001 a certifikace ESI (Eco-Management and Audit Scheme).

Kromě běžných činností hraje společnost ČEZ distribuce a.s. důležitou roli také v mimořádných situacích. Společnost má dobře propracovaný plán reakce na mimořádné události a tým vyškolených odborníků, kteří jsou připraveni reagovat na případné přerušení dodávek elektrické energie.

Společnost ČEZ distribuce a.s. je klíčovým hráčem v energetickém sektoru v České republice. Její spolehlivá distribuční síť, závazek k udržitelným řešením a efektivní služby zákazníkům z ní činí důležitou součást energetické infrastruktury země.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang