Co vše je nutné danit na XTB – návod

XTB je globální obchodní platforma, která poskytuje služby pro obchodování s finančními nástroji jako jsou akcie, forex, komodity, indexy a kryptoměny. Společnost XTB je jedním z předních poskytovatelů online obchodování a investičních služeb na světě. Co je třeba vědět o XTB a daních? Jak platit daně z ETF u XTB? A kdy se naopak platit nemusí?

Daně jsou nejen pro investory a obchodníky nepříjemné. Mnohdy i těžko pochopitelné, avšak vyhnout se jim nelze. Jak na daně u XTB? Co všechno je nutné u tohoto brokera danit?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Zisk z obchodování na XTB podléhá dani z příjmů fyzických osob.

Příjmy z převodu cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud úhrn všech příjmů z prodeje cenných papírů u jednoho poplatníka nepřekročí částku 100 000 Kč v rámci jednoho zdaňovacího období. A dále pokud mezi prodejem a nákupem akcií uplynou aspoň 3 roky.

XTB nabízí možnost získat úrok z nezainvestovaných prostředků. Úročení se aktivuje automaticky u všech nezainvestovaných zůstatků peněžních prostředků. Klient nemusí nic dělat.

XTB sráží z úroků z volných prostředků daň z příjmu za klienty. Ti se tedy nemusejí o nic starat.

XTB daň z dividend českých akcií je vždy 35 %, protože nelze ověřit daňovou rezidenci klientů.

XTB daň z dividend amerických akcií je 15 %, pokud investor vyplní formulář W-8BEN.

XTB automaticky sráží daň z dividend z akcií držených na účtu.

Veškeré podklady pro daňové přiznání (tzv. Fiscal Report) najde klient ve svém Profilu investora.

XTB – investiční plány, úroky z neinvestovaných prostředků

Broker XTB nabízí širokou škálu obchodních nástrojů, včetně akcií, forexů, komodit, indexů a kryptoměn. Vzhledem k tomu, že XTB online trading svou nabídku neustále rozšiřuje, začal nabízet také možnost pasivního investování a vytváření Investičních plánů XTB prostřednictvím ETF.

Při vytváření Investičního plánu XTB si investor zvolí přesnou částku, kterou chce investovat, spustí si automatické investování a každý měsíc posílá určenou částku ze své banky do XTB. Následně je automaticky provedena alokace prostředků v rámci zvoleného investičního plánu.

Další skvělou službou XTB je, že XTB vyplácí úroky z nezainvestovaných prostředků na účtu. Jak to funguje? Úroková sazba se vypočítává denně a vyplácí se měsíčně. Klient nemusí provádět žádné úkony, protože úročení se aktivuje automaticky u všech klientů s nezainvestovaným zůstatkem peněžních prostředků. Nepožaduje se žádná minimální ani maximální výše volných prostředků.

XTB vyplácí úroky z nezainvestovaných prostředků na účtu. Úročení se aktivuje automaticky.

Více o XTB úročení hotovosti >

U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Úrokové sazby jsou variabilní a mohou se měnit jednou týdně. Úrokové sazby se také liší v závislosti na délce spolupráce klienta s XTB.

Částka úroků z nezainvestovaných (volných) prostředků je předmětem daně z příjmu. Tu však XTB srazí a odvede příslušnému daňovému úřadu podle sazeb platných v době, kdy jsou úroky převedeny na obchodní účet klienta.

Klient se tak nemusí o nic starat, jen si ve svém měsíčním výpisu může zkontrolovat výši sražené daně.

MěnaPrvních 90 dní od uzavření smlouvy (p.a.)Po uplynutí 90 dnů od otevření účtu (p.a.)
EUR4,20 %2,00 %
USD5,00 %2,50 %
CZK6,00 %2,00 %

Úročení se aktivuje automaticky u všech volných peněžních prostředků. Výše úroků se liší v závislosti na délce spolupráce klienta s XTB. Aktuální úrokové sazby jsou dostupné zde.

XTB daně – kdy platit

Každého investora a obchodníka zajímají daně a jejich výše. Jak je na tom XTB a daně? V první řadě je třeba vědět, jaký typ investic má investor danit.

Co se týká XTB a daní, jsou na výběr dvě možnosti:

  • zdanění cenných papírů – akcie a ETF
  • zdanění derivátů – CFD

Dále je nutné si uvědomit, že samotným pořízením cenných papírů či derivátů nevzniká daňová povinnost. Tu má investor až v případě, že dané aktivum prodá nebo mu je z něj vyplacena dividenda.

Daněních cenných papírů má trochu jiná pravidla než danění derivátů. V rámci XTB a daní je však toto rozdělení poměrně snadné. Cenný papír jsou akcie s označením [STC] a ETF s označením [ETF], vše ostatní, co je v platformě xStation dostupné, je CFD derivát. Jedná o indexy, forex, komodity, kryptoměny ale i akcie CFD a ETF CFD, které jsou používány pro možnosti shortování.

Pokud investoři inkasují ze zahraničí od různých akcií nebo fondů dividendy, musí tyto dividendy v ČR přiznat a také zdanit. Je třeba vědět, že jiná je u XTB daň z dividend amerických akcií a jiná je XTB daň českých dividend, resp. českých akcií.

V případě prodeje cenných papírů také existují dvě situace, kdy je není třeba danit. Rozdíly a důvody ve výši daně, stejně tak jako výjimky z placení daně jsou podrobně popsány dále v článku.

XTB a daně – zdanění cenných papírů 

Kdo prodává cenné papíry, možná se ho bude týkat povinnost podat daňové přiznání. Není přitom vůbec určující, jestli byla investice zisková. I ztrátové obchody se musí přiznávat. Určující je jen výše celkových příjmů z prodeje cenných papírů a doba vlastnění.

Co se týká XTB a daní, pak konkrétně u danění akcií a ETF se daní pouze zisk. Základem daně jsou v tomto případě výnosy realizované z prodeje akcií v daném zdaňovacím období snížené o výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na jejich dosažení.

Platforma XTB je jeden z nejlepších způsobů, jak pasivně investovat do ETF.

Vyzkoušet investování přes XTB >

Pokud tedy investor koupí akcie např. za 20 000 Kč a za několik měsíců je prodá za 30 000 Kč, zdanitelná suma bude 10 000 Kč. Pokud by jiné akcie koupil rovněž za 20 000 Kč a prodal je za 18 000 Kč, činí jeho ztráta 2 000 Kč. V tomto případě může od 10 000 Kč z předešlého příkladu tyto dva tisíce odečíst a snížit si tak zdanitelnou sumu na 8 000 Kč.

Musí se však vždy jednat o stejnou kategorii, tedy cenný papír (akcie a ETF). Pokud by investor vykázal zisk na akciích a ztrátu na derivátech (CFD), nebude moci tuto ztrátu uplatnit.

Zdanění cenných papírů u XTB se týká pouze zavřených pozic a prodaných cenných papírů – nedaní se otevřené pozice a pozice, které jsou stále v portfoliu investora.

Jak platit daně z ETF u XTB – kdy není třeba danit?

Ať už se jedná o akcie nebo ETF, pravidla, jak platit daně z ETF u XTB již byla uvedena výše. Z toho, že má investor nakoupené fondy ETF, žádné daně neplatí. Daní jenom případné dividendy, které však většina ETF nevyplácí. Teprve když investor fondy ETF prodá, bude mít takzvaný příjem z prodeje cenných papírů. Ten podle zákona musí klasicky zdanit.

Nicméně existují dvě zákonné výjimky, kdy není třeba danit.

Danit zisk cenných papírů není třeba, pokud:

  • celkový příjem ze všech cenných papírů prodaných v kalendářním roce nepřesáhne částku 100 000 Kč, nebo
  • investor drží akcie déle než tři roky (tj. doba mezi nákupem a prodejem akcií přesáhne 3 roky), tzv. časový test.

Je důležité zmínit, že 100 000 Kč platí pro součet všech příjmů ve zdaňovacím období a nezáleží na tom, zda cenné papíry investor prodá a peníze si nechá třeba u brokera, znovu je investuje nebo si je nechá vyplatit na bankovní účet.

Při splnění jedné nebo druhé podmínky nemusí investor nic uvádět do daňového přiznání, ani platit daň z příjmu z cenných papírů. Naopak pokud investor nesplňuje žádnou z uvedených výjimek, musí zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Ta je v České republice 15 %.

XTB a daně – zdanění CFD derivátů

Jak funguje zdanění derivátů a ostatních aktiv? Probíhá to téměř stejně jako v případě cenných papírů. Opět se daní pouze uzavřené obchody a v rámci dané kategorie si lze snížit zdanitelný zisk o ztrátu utrženou na jiném derivátovém aktivu.

I zde tedy platí, že nelze zisky a ztráty mezi sebou sčítat a odečítat napříč kategoriemi. Tedy deriváty není možné kombinovat s cennými papíry.

V případě derivátů také není možné uplatnit výše zmíněné výjimky zdanění jako u cenných papírů – tříletý časový test a limit 100 000 Kč. Stejná je naopak výše daně z příjmu, tedy 15 %.

XTB daň z dividend

Dividenda je podíl ze zisku, který vyplácí některé společnosti. Dividenda je vždy zdaněna min. 15 % srážkovou daní. Tu strhne společnost, u níž má investor cenné papíry uložené. Na dividendu se nedají uplatit žádné výdaje.

Pokud jde o společnost se sídlem v ČR, dividendu v daňovém přiznání investor uvádět nemusí. Dividendy od české společnosti přijdou investorovi již po srážkové dani, tedy čistá dividenda, která se již nedaní a neuvádí do daňového přiznání.

Pokud však investor investuje do zahraničních firem, měl by u svého brokera vyplnit formulář, aby nedošlo ke dvojímu zdanění, a uvést dividendy v daňovém přiznání. Vyplnit daný formulář je výhodné podepsat, není to však nutnost. Ovšem kdo ho nevyplní, bude odvádět vyšší daň, resp. dividenda bude zdaněna dvakrát.

Výše srážkové daně je stanovena předpisy země, kde má akciová společnost sídlo, případně s uplatněním smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se zemí, kde má sídlo akcionář. V ČR se standardně sráží 15 % daň pro rezidenty ČR a rezidenty zemí, se kterými je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. Jinak se uplatní sazba 35 %. Toto pravidlo platí vždy, nejen pro XTB daň z dividend.

XTB zdanění dividend z USA

Co se týká vyplácených dividend a XTB zdanění dividend z USA, pak nespornou výhodou XTB je, že dividendy jsou investorům vypláceny ve většině případů již zdaněné. V rámci dividend z akcií z USA by měl český investor vyplnit online formulář W-8BEN, který snižuje výši XTB zdanění dividend pro fyzické osoby na 15 %.

Formulář W-8BEN je dokument amerického daňového úřadu, který slouží pro zamezení dvojího zdanění z výnosu cenných papírů amerických společností nebo společností nakoupených na amerických trzích (NYSE, NASDAQ).

XTB daň z dividend pro americké akcie je 15 %, pokud se vyplní formulář W-8BEN.

Formulář vyplňují osoby k potvrzení, že nejsou občany nebo rezidenty USA a tudíž nepodléhají americkým daním nebo podléhají nižší sazbě z daně. Osoba vyplňující formulář W-8BEN musí uvést své osobní údaje, včetně jména, adresy a dalších identifikačních informací. Dále musí potvrdit svůj status jako „neamerický“ daňový poplatník. Formulář musí být pravidelně aktualizován.

Každý, kdo není daňovým rezidentem USA, avšak má příjem (dividendy) z USA, může díky formuláři W-8BEN uplatnit nižší srážkovou daň. V České republice to je 15 % namísto plné 30 % dani.

XTB se snaží investorům vše co nejvíce zjednodušit, proto umožňuje vyplnit formulář a odeslat ho kompletně v online formě v rámci klientského portálu XTB. Formulář W-8BEN je dostupný v Profilu investora -> Můj profil -> Údaje profilu -> Daňový úřad / formulář W-8BEN.

Vyplnění formuláře je poměrně jednoduché. Kromě jiného se vyplňuje zahraniční daňové identifikační číslo, kterým je rodné číslo bez lomítka. Jinak by žádné zádrhele nastat neměly. Kdo má formulář aktivní, tomu XTB daň z dividend automaticky odečte.

Formulář W-8BEN je platný po dobu 3 let. Po uplynutí této doby je nutné vyplnit formulář znovu.

Daně českých dividend XTB 

Bohužel pro daně českých dividend XTB platí jiná pravidla, než pro XTB daně z dividend amerických akcií. Když totiž dochází k výplatě dividend, pouze broker XTB může identifikovat skutečného majitele akcií. Výplaty dividend, stejně jako srážková daň, jsou však spravovány místními subdodavateli.

Jelikož tito subdodavatelé nemají přístup k osobním údajům investorů XTB a nemohou ověřit jejich daňovou rezidenci, musí uplatňovat nejvyšší míru srážkové daně.

XTB daň z dividend pro české akcie je vždy 35 %.

Daně českých dividend XTB, resp. dividend z akcií kotovaných v České republice, jsou proto 35 %. XTB zatím nemá možnost připravit pro české akcie podobný formulář jako W-8BEN, proto je výše srážkové daně z akcií českých společností maximální, tedy vždy 35 %.

Je tedy třeba si uvědomit, že XTB není v současnosti ideální broker pro investice do českých akcií. Kdo tedy chce investovat do českých akcií, které jsou typické vysokým dividendovým výnosem, měl by popřemýšlet nad jiným brokerem.

XTB a daňové přiznání

Zisk z obchodování na XTB podléhá dani z příjmů fyzických osob. Je zodpovědností každého investora zahrnout tento zisk do svého daňového přiznání a zaplatit příslušné daně.

XTB poskytuje všechny potřebné podklady, aby byl celý proces co nejjednodušší. Vše je kdykoliv dostupné přímo v platformě xStation. Dokument určený k provedení a podání daňového přiznání (tzv. Fiscal Report) je dostupný koncem února/začátkem března každého kalendářního roku v Profilu investora v záložce. Zde investor snadno najde vše potřebné pro své daňové přiznání.

Na webu XTB upozorňuje, že neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost ročního zúčtování daně vyhotoveného klientem na základě uvedených údajů, ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu vznikající v důsledku spoléhání se na obsah Fiscal Report.

Jak již bylo uvedeno výše, dividendy vyplácené akciovými společnostmi s daňovou rezidencí v ČR podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kdy daň odvede akciová společnost, akcionář příjem z dividend sražených v ČR do daňového přiznání neuvádí.

Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou zahraničními daňovými rezidenty, také podléhají dani v ČR, avšak je povinností akcionáře tento příjem přiznat v daňovém přiznání. Příjem z dividend patří do kapitálového majetku a v daňovém přiznání se uvádí na řádku 38. 

Aby dividenda ze zahraničí nebyla zdaněna dvakrát, je možno uplatnit snížení české daně o daň sraženou v zahraničí. Tedy udělat tzv. zápočet daně zaplacené v zahraničí, avšak jen do výše stanovené ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Zejména z důvodu nejasné legislativy ohledně daňového zacházení s frakčními akcemi v České republice by se zákazníci měli v případě jakýchkoli pochybností obracet na daňové poradce. Kdo si tedy není jistý s XTB a daňovým přiznáním, měl by využít odborné daňové poradenství.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang