Švarcsystém – co to je, znaky, jak se mu vyhnout?

Švarcsystém, nebo také schwarz systém, je druh podvodu v účetnictví. V České republice je stále závažnějším problémem. Zahrnuje celou řadu nezákonných činností spojených s podvodným zaměstnáváním na živnostenský list. Patří sem i zkreslování účetních záznamů nebo zatajování informací v účetních dokladech. Je důležité, aby si české podniky a zainteresované strany uvědomovaly rizika spojená se schwarz systémem, které může odhalit inspekce práce, a podnikly nezbytné kroky ke zmírnění rizik a předcházení jeho výskytu.

Schwarz systém je ze své podstaty složitý a obtížně odhalitelný. Tento typ finančních manipulací může vést k finančním ztrátám a celkovému zkreslení účetních dokladů. Může také poškodit pověst podniku, což má negativní dopady na zúčastněné strany.

Co je švarcsystém?

Účetní podvody jsou v České republice stále větším problémem. Jedním z konkrétních typů podvodů je tzv. švarcsystém, při kterém společnosti zaměstnávají zaměstnance jako živnostníky na OSVČ, i když vykonávají stejnou práci, jako když jsou zaměstnaní na pracovní smlouvu. Často i za stejný plat, nicméně zaměstnavatel tak výrazně ušetří náklady na zaměstnance, neboť si zdravotní a sociální pojištění platí každý živnostník sám.

Tento systém se také mimo jiné často používá k podvodnému nafukování zisků a skrývání závazků z účetních výkazů.

Tento nelegální způsob zaměstnávání zažil ve své době velký rozmach a ani dnes není neobvyklý. Tyto praktiky švarcsystému se vyskytují ve všech možných odvětvích – stavebnictví, kosmetické služby, pohostinství atd.

Zaměstnanec pracuje na živnostenský list pro svého zaměstnavatele, ale za stejných podmínek, má stejné povinnosti a často má proplácenou i dovolenou, byť v práci fakticky zaměstnanec nebyl. To má být jako pomyslný bonus od zaměstnavatele za práci na živnostenský list.

Zkrátka je ve firmě jako klasický zaměstnanec a každý měsíc fakturuje stejnou částku svému zaměstnavateli – výplatu. Nemá ale pracovní smlouvu a pracuje na živnostenský list. Často zaměstnavatelé nabízejí na živnost více peněz, protože i tak ušetří za náklady na zaměstnance za odvody.

Švarcsystém se používá k obcházení velkých částek pomocí výhod plynoucích ze zákonů České republiky o inspekci práce. Využívá falešné nebo neúplné účetnictví ke snížení nebo vyhnutí se placení příspěvků na sociální zabezpečení a dalších služeb.

Souvisí také s nelegálním zaměstnáváním nebo vyplácením mezd v hotovosti. Schwarz systém je pro společnosti způsob, jak se vyhnout placení daní a dalších závazků.

Nevýhodou švarcsystému pro zaměstnance je ale absence právního nároku na dovolenou, nemocenskou nebo třeba výpovědní lhůtu. Nicméně toho jsou často takoví zaměstnanci pro více peněz ochotni se vzdát.

Předpokládá se, že tento systém způsobil rozsáhlé ztráty řadě podniků a organizací v zemi, zejména v letech 2008 až 2012, přičemž pachatelé využili tehdejší volné regulace a dohledu. Složitost použitých podvodných schémat znamenala, že vysledování podvodných finančních prostředků bylo velmi obtížné a v mnoha případech nebylo možné ztráty získat zpět.

Schwarz systém je těžko odhalitelný a v současné době velmi rozšířený.

Kde se vzal název schwarz systém?

„Objevitelem“ schwarz sytému byl v 90. letech Miroslav Švarc a jeho stavební firma. Tato kauza trvala několik let a k podvodům na podnicích byla použita řada sofistikovaných schémat. Patřily k nim podvodné faktury a získávání podvodných úvěrů od bank.

Předpokládá se, že v důsledku tohoto případu došlo ke ztrátě milionů korun, přičemž plný rozsah ztrát je dosud z velké části neznámý.

O tom, v jakém rozsahu byl systém schwarz využíván, svědčí řada dalších případů v České republice. Mnoho podvodníků si osvojilo sofistikovaný přístup ke své činnosti, který vyšetřovatelům ztěžuje identifikaci a dohledání zdroje příjmů. Banky a podniky navíc o těchto schématech často nevěděly, dokud jim již nevznikly ztráty.

Tento typ činnosti je nyní českými zákony přísně zakázán a banky a podniky úzce spolupracují s úřady na odhalování podvodů a jejich prevenci.

Vzhledem k rozsahu a složitosti švarcsystému jsou však jeho dopady stále citelné a je pravděpodobné, že zůstane problémem. Doporučujeme, aby všichni, kdo působí v České republice, byli obezřetní a ujistili se, že znají nejnovější platné předpisy na ochranu před těmito systémy.

Dalšími zmedializovanými případy švarcsystému jsou kauzy „Sukup“ a „Ledecký“.

Jak se vyhnout švarcsystému

Švarcsystém je nelegální způsob zaměstnávání a existuje několik indicií, které mohou na takový systém poukazovat. Patří mezi ně nedostatek záznamů o odpracovaných hodinách a vyplacené částce a také nedostatek dokladů, které by prokazovaly, že zaměstnavatel dodržel nezbytné postupy, jako je například odvádění plateb finančnímu úřadu.

Kromě toho může být zaměstnanci vyplácena mzda v hotovosti, nižší než minimální mzda nebo bez odvodů do systému sociálního zabezpečení.

Pro podání formální stížnosti na švarcsystém je třeba co nejdříve kontaktovat inspektorát práce. Musí mu být poskytnuty podrobné informace o situaci, například doklady o mzdě a pracovní době a docházce, a také kopie případné smlouvy, která byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podepsána.

Důležité je také uvést všechny další pracovníky, se kterými mohla být takto uzavřena smlouva, aby mohla inspekce práce prošetřit i údaje o nich.

Po podání stížnosti inspekce práce posoudí předložené důkazy, a pokud zjistí porušení pracovněprávních předpisů, podnikne nezbytné kroky, aby zajistil dodržování všech práv zaměstnanců. To může zahrnovat uložení pokuty nebo dokonce může zaměstnavateli hrozit odnětí svobody, pokud byl zákon porušen úmyslně.

Aby byla zajištěna ochrana práv zaměstnanců, je důležité, aby jakékoli podezření na švarcsystém bylo bráno vážně a inspektorát práce byl co nejdříve informován.

Celkově je důležité, aby společnosti v České republice aktivně předcházely schwarz systému využíváním vhodných postupů, školením svých zaměstnanců, pravidelnou kontrolou u příslušných orgánů a zavedením softwaru pro odhalování podvodů.

Tímto postupem mohou přispět k zajištění souladu s místními zákony, ochraně svých zaměstnanců a snížení rizika finančních ztrát v důsledku podvodů.

Kompetence a působnost inspekce práce

Inspektoráty práce zaštiťuje zákon o inspekci práce, který upravuje jejich postavení jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, některá práva a povinnosti inspektorů při kontrole, kompetenci k projednávání přestupků a sankce za porušení stanovených povinností. 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

 • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
 • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
 • vést přestupková řízení a ukládat pokuty
 • poskytovat poradenství

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce nejsou oprávněny:

 • řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli (například vymáhání mzdy, vymáhání potvrzení o zaměstnání)
 • vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů
 • rozhodovat o uznání, či neuznání pracovního úrazu zaměstnance zaměstnavatelem a v této záležitosti ovlivňovat nebo měnit rozhodnutí zaměstnavatele

Na inspekci práce lze podat podnět k šetření zcela anonymně. Společnost se tedy nemusí dozvědět, kdo se prošetření dožadoval.

Za krácení daní hrozí pachateli odnětí svobody 6 měsíců až 3 roky.

Práce na živnostenský list

Využívání práce na IČO k usnadnění finančních podvodů není bohužel v České republice neobvyklé. V posledních letech úřady vyšetřovaly několik případů souvisejících se švarcsystémem, a to od malých podniků až po velké korporace, přičemž se podařilo dohledat stovky milionů korun v nelegálních finančních prostředcích. K této praxi může docházet v odvětvích, jako je maloobchod, pohostinství a zábava, nejčastěji se však vyskytuje ve stavebnictví.

Schwarz systém neboli bezohledná praxe falšování účetních dokladů v České republice vedla k zaměstnávání velkého množství lidí na práci na živnostenský list.

Takové metody zaměstnávání umožnily podvodníkům manipulovat s finančními záznamy a vylákat finanční prostředky od nic netušících investorů. Vzhledem k tomu, že tyto transakce jsou často skryty za legálními obchodními transakcemi, je možnost jejich sledování obtížná a dohled minimální.

Kromě toho jsou tito zaměstnanci na živnostenský list obvykle špatně placeni a nemají další základní výhody, jako je zdravotní pojištění, což dále snižuje pravděpodobnost, že se pravda o těchto podvodech dostane na veřejnost.

Často si nejsou jisti důsledky takové činnosti a raději mlčí. Snižuje se také riziko, že se jednotlivec přihlásí a podvod nahlásí, protože by mu mohlo hrozit, že bude považován za spolupachatele a bude čelit obvinění z trestného činu. V důsledku toho je obtížné získat zpět finanční prostředky, které byly investorům těmito podvodnými schématy odcizeny.

Aby se zabránilo vzniku takových finančních podvodů, je zapotřebí důsledný dohled a neustálé sledování dodržování právních předpisů. Důležité je také vzdělávat všechny strany, včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců, o nebezpečí účasti na takových aktivitách.

Za součást prevence je třeba považovat přijetí důsledných interních zásad dodržování předpisů a provádění častých interních auditů. Tím by se zajistilo, že všechny strany budou dbát na dodržování právních předpisů a že se předejde švarcsystému.

Využívání živnostenských oprávnění k podvodné činnosti je nejen nezákonné, ale také nebezpečné a neetické. Pracovníci zaměstnaní na základě těchto smluv nemají zajištěna příslušná sociální a zákonná práva a nemohou žádat o náhradu sociálního zabezpečení nebo jiné zaměstnanecké výhody.

Kromě toho, když orgány vyšetřují případy vyplývající ze schwarz systému, nezaměřují se pouze na podniky, ale také na zaměstnance zapojené do podvodu.

Tyto smlouvy při práci na IČO mohou zaměstnavatele i zaměstnance dostat do vážných problémů. Česká vláda vytvořila několik iniciativ a programů, které mají pomoci vzdělávat zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti legálního, bezpečného a odpovědného zaměstnávání. Doporučujeme, aby se zaměstnavatelé a zaměstnanci o těchto zákonech, iniciativách a programech informovali dříve, než uzavřou jakoukoli formu pracovní smlouvu.

Znaky švarcsystému při práci na IČO

Při práci na živnostenský list, tedy jako OSVČ, vystupuje osoba samostatně, tedy vystupuje sama za sebe, pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.

Pokud se v pracovním vztahu vyskytují některé tyto znaky, jedná se nejspíše o schwarz systém:

 • mezi OSVČ a společností není rovnocenné postavení, je zde známka stavu nadřízenosti a podřízenosti
 • OSVČ má pracovní pomůcky od zaměstnavatele – například služební automobil, počítač
 • OSVČ při plnění pracovních povinností vystupuje pod jménem zaměstnavatele
 • zaměstnavatel omezuje živnostníkovu práci pro jiné společnosti
 • pracovník má při práci na IČO od zaměstnavatele stanovenou pracovní dobu

Těchto znaků při práci na IČO je více a to, zda se jedná o švarcsytém, či nikoli, posuzuje inspekce práce.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang