Společné jmění manželů – rozdělení, vypořádání, zúžení

Porozumět společnému jmění manželů je nezbytné pro všechny, kteří se chystají vstoupit do manželského svazku. Pomůže to předcházet možným konfliktům a problémům, které se mohou v budoucnu vyskytnout. Co je společné jmění manželů?

Mají manželé vlastní majetek, nebo je vše společné? A co se stane s majetkem v případě rozvodu? To jsou otázky, které si ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje o sňatku, jen málokdo pokládá. A přesto je to téma, které by ho mělo zajímat.

Právní režim manželství určuje, co se stane s majetkem, který během manželství manželé nabydou. A také to, jak bude tento majetek rozdělen v případě rozvodu. Tento článek přináší přehledného a stručného průvodce světem společného jmění manželů.

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů je právní institut, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je to specifický režim majetkového práva manželů, podle kterého jsou všechny majetkové hodnoty nabyté manželi během manželství považovány za společné.

Společné jmění manželů pokrývá všechny příjmy obou manželů, jako jsou platy, důchody, dividendy nebo obchodní zisky. Dále zahrnuje movitý a nemovitý majetek, který byl zakoupen během manželství, bez ohledu na to, kdo ho koupil.

Do společného jmění se také počítá rozmnožení tohoto majetku (například úroky z vkladů na bankovních účtech, nájemné z pronájmu bytu atd.). Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu.

V České republice se rozlišuje zákonný režim SJM, a režimy modifikované – režim smluvený a režim založený rozhodnutím soudu. Pokud manželé neuzavřou žádnou dohodu o majetkových poměrech (tedy smluvený režim), funguje automaticky zákonný režim společného jmění, jakmile uzavřou manželství.

Společné jmění manželů má zkratku SJM nebo také jen společné jmění.

Na otázku, co je společné jmění manželů, lze jednoduše odpovědět tak, že je to všechno, co manželé za trvání manželství nabyli, co má majetkovou hodnotu a není zákonem vyloučeno vůbec nebo jen v případě manželů.

SJM – kdy vzniká a zaniká?

Vzhledem k tomu, že subjekty SJM jsou manželé, vzniká společné jmění manželů v okamžiku uzavření manželství. Ovšem ještě před uzavřením manželství mohou snoubenci smlouvou společné jmění vyloučit, popř. jeho vznik vyhradit ke dni zániku manželství.

Pokud manželství trvá, společné jmění manželů existuje. Společné jmění manželů zaniká nejpozději zánikem manželství manželů. Za určitých okolností je možné zrušení společného jmění manželů za trvání manželství.

K zániku SJM za trvání manželství dojde:

 • soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů v trestním řízení
 • prohlášením konkurzu
 • dohodou manželů
 • rozhodnutím soudu

Podrobnosti o zrušení společného jmění manželů za trvání manželství jsou uvedeny dále.

Co nepatří do společného jmění manželů?

Součástí společného jmění v zákonném režimu je to, co získal jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství. Ovšem neplatí to bez výjimečně. Zákon totiž uvádí, co nepatří do SJM.

Do společného jmění manželů nepatří to, co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku

Tyto věci a majetkové hodnoty, které nepatří do SJM, jsou pak ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

Zde je podrobnější vysvětlení, co nepatří do společného jmění manželů. Především jsou to věci, které slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Sem mohou spadat i přepychové předměty značné hodnoty.

Ovšem pozor. Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Do společného jmění nepatří majetkové hodnoty, které jeden z manželů nabyl darem, děděním nebo odkazem. Výjimkou jsou taková nabytí, kdy dárce nebo zůstavitel projevil úmysl, aby se vlastníky stali oba manželé. V takovém případě manželé nabydou majetkovou hodnotu do svého společného jmění.

Do SJM také nepatří ani majetkové hodnoty, které nabyl jeden z manželů náhradou za to, co náleželo do jeho výlučného vlastnictví a co bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno.

Dále do společného jmění manželů nepatří to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech jako je čest, důstojnost, zdraví, vážnost nebo soukromí.

Zúžení SJM

Shora bylo uvedeno, co podle zákona patří a naopak nepatří do SJM. Manželé, kteří chtějí nabývat majetek jinak, než stanoví zákon, mají možnost upravit si vzájemné majetkové vztahy smlouvou ve formě notářského zápisu. 

Jedním ze smluvených režimů je režim zúženého SJM. Zúžení společného jmění manželů je právní úkon, kterým se určité věci nebo majetek vyjmou ze společného jmění a stanou se výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.

Jde o situaci, kdy se manželé dohodnou, že určitý majetek, který by jinak byl součástí společného jmění, bude náležet pouze jednomu z nich. K čemu je dobré zúžené SJM?

Zúžení SJM se využívá například v případě, kdy jeden z manželů podniká a chce zabránit tomu, aby byl majetek druhého manžela ohrožen jeho podnikatelskou činností. Pokud dojde ke zúžení SJM, může to také vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Zúžením společného jmění manželů mohou manželé ze společného jmění vyjmout jak movité, tak nemovité věci. Tím v podstatě stanoví, že se tyto věci nově stanou výlučným vlastnictvím jednoho z nich.

V případě zúžení SJM se mohou manželé také dohodnout, že věc, kterou si teprve chystají pořídit, se nikdy součástí společného jmění nestane, tzn. bude ve výlučném vlastnictví jednoho z nich.

Dohoda o zúžení společného jmění musí být vždy písemná a musí mít formu notářského zápisu, aby byla platná. Dále je nutné dohody o zúžení SJM zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky. To zajistí notář.

Pokud manželé následně zjistí, že jim sjednaný rozsah, resp. zúžené SJM nevyhovuje, lze jejich manželský majetkový režim dále měnit tak, aby odpovídal novým požadavkům.

Zúžení společného jmění manželů – cena

Kdo přemýšlí o zúžení SJM, jistě ho bude zajímat, jaká je cena zúžení společného jmění manželů. Jak již bylo uvedeno, dohodu o zúžení SJM musí sepsat notář.

Cena zúžení společného jmění manželů, resp. odměna notáře se řídí notářským tarifem a je pro všechny notáře stejná. Je tedy jedno, jakého notáře člověk navštíví. Výše odměny se odvíjí od hodnoty majetku, který je předmětem dohody o zúžení SJM.

Hodnota majetku se určuje tzv. obvyklou cenou, tj. cenou, za jakou by danou věc či jinou majetkovou hodnotu bylo možno prodat na trhu v daném místě a čase. Obvyklou cenu odhadují znalci.

Cena zúžení společného jmění manželů se určuje následovně:

 • z prvních 500 000 Kč si notář účtuje 2 %, pak
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč si účtuje 0,9 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč si účtuje 0,5 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč si účtuje 0,1 %,
 • z přebývající částky až do 100 000 000 Kč si účtuje 0,05 %.

Nejméně si však účtuje 2 000 Kč. K odměně notáře je třeba ještě připočíst náhradu Notářské komoře za zápis do evidence listin o manželském majetkovém režimu ve výši 200 Kč. A dalších 400 Kč za zápis smlouvy do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Zrušení společného jmění manželů za trvání manželství

Dalším majetkovým režim v rámci SJM je režim založený rozhodnutím soudu. Jedná se o zrušení společného jmění manželů za trvání manželství. Co to znamená a kdy k němu soud přistoupí?

Základním zřetelem pro rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů za trvání manželství jsou závažné důvody. V takovém případě ovšem musí jeden z manželů podat k soudu návrh.

Občanský zákoník vymezuje tři důvody, které je soud povinen považovat za závažné (obligatorní). A dále dva důvody, které mohou být shledány závažnými (fakultativní).

Obligatorní důvody pro zrušení (nebo zúžení) společného jmění jsou následující:

 • manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu
 • manžela lze považovat za marnotratného
 • manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika

Fakultativní důvody pro zrušení (zúžení) společného jmění jsou následující:

 • manžel začal podnikat
 • manžel se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby

Závažným důvodem pro zrušení společného jmění manželů za trvání manželství mohou být i jiné než výše uvedené důvody. A to v závislosti na úvaze soudu, která musí být samozřejmě řádně odůvodněna a nesmí být nepřiměřená.

Rozdělení společného jmění manželů

Pokud manželství zanikne a společné jmění manželů nebylo modifikováno, pak dochází k jeho zániku. Zaniklé SJM je třeba vypořádat a rozdělit. Jak na to?

Rozdělení společného jmění manželů může proběhnout dvěma způsoby:

 1. Dohodou o vypořádání SJM mezi manžely – kdy se manželé sami dohodnou na tom, kdo a co získá z majetku. Tato dohoda musí být písemná.
 2. Rozhodnutím soudu – pokud se manželé nedokáží dohodnout, může o rozdělení majetku rozhodnout soud. Soud poté při svém rozhodování zohledňuje různé faktory, jako je délka manželství, příspěvek jednotlivých manželů na společný majetek, péče o děti a podobně.

Návrh k soudu na rozdělení společného jmění manželů je třeba podat do 3 let od zániku manželství. Jinak platí následující:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro svou potřebu výlučně jako vlastník užívá
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné

Společné jmění manželů se obecně rozděluje na dvě poloviny. Každý manžel má tedy nárok na 50 % tohoto jmění. Ovšem má to i další pravidla.

Např. každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, dále se přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí nebo k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot

Dohoda o vypořádání SJM

Dohoda o vypořádání SJM je dokument, kterým se manželé dohodnou na rozdělení svého společného jmění. Tato dohoda může být uzavřena v průběhu manželství, při jeho ukončení nebo po rozvodu.

Tato dohoda musí obsahovat konkrétní ujednání o tom, jak bude majetek rozdělen. Majetek může být rozdělen jakkoli, pokud se na tom obě strany dohodnou. Pokud se manželé nedokážou dohodnout, může o vypořádání rozhodnout soud podle shora uvedených pravidel.

Je také možné, že se manželé dohodnou jen o vypořádání části majetku. V takovém případě můžou uzavřít dohodu o vypořádání SJM jen částečně a zbylém společném jmění manželů pak rozhodne soud.

Dohoda o vypořádání SJM musí obsahovat následující údaje:

 • identifikační údaje obou stran (jméno a příjmení, RČ, adresa)
 • soupis majetku a rozdělení, co připadne do vlastnictví toho kterého manžela
 • rozdělení příp. dluhů a vypořádání finančních závazků (bankovní účty každého z manželů, hypotéka…)
 • vyřešení bytové situace
 • úředně ověřené podpisy obou stran

Sepsaná dohoda o vypořádání SJM se spolu s návrhem na rozvod podává k okresnímu (obvodnímu) soudu v posledním společném bydlišti manželů. Pokud je součástí společného jmění manželů nemovitost, pak je třeba zaslat jedno vyhotovení dohody také katastrálnímu úřadu.

Ve složitějších případech se vždy doporučuje obrátit na advokáta či jiného právního profesionála.

Článek Žádost o rozvod provádí rozvodovým řízením a uvádí příklady, jak správně napsat a podat žádost o rozvod.

Společné jmění manželů – dědictví

Na společné jmění manželů a dědictví lze pohlížet ze dvou rovin. První je, co se stane, když jeden z manželů zdědí majetek? Jak je tento majetek ošetřen ve vztahu k společnému jmění manželů?

Druhá je, jaký je postup v případě smrti jednoho z manželů? Spadá majetek, který nebyl společným jměním manželů automaticky do dědického řízení?

Dle zákona, pokud jeden z manželů zdědí nebo dostane darem majetek v průběhu manželství, tento majetek se stává jeho výlučným majetkem. Dědictví tedy není součástí společného jmění manželů, ledaže by bylo výslovně uvedeno jinak v závěti.

Co se týká druhé roviny, pak je to se společným jměním manželů a dědictvím takto. Majetek, který v okamžiku smrti jednoho z manželů patří do společného jmění manželů, se nejdříve vypořádá. Do dědictví připadne to, co dle vypořádání patří zemřelému manželovi.

To se připojí k výlučnému majetku zůstavitele a tvoří obsah dědictví. Jednoduše řečeno do dědictví patří vše, co zemřelý manžel k okamžiku smrti vlastnil.

V praxi to funguje tak, že majetek zemřelého se rozdělí na polovinu. Polovina majetku automaticky připadne manželovi a druhá polovina je předmětem dědického řízení. Následně dědí pozůstalý manžel/ka a děti rovným dílem. 

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang