Předmanželská smlouva – vzor, cena, společné jmění manželů

Předmanželská smlouva je právní dokument, který může být velmi užitečný pro páry před uzavřením manželství. Tato smlouva slouží k upravení majetkových vztahů mezi manžely a poskytuje jim kontrolu nad tím, jaký majetek bude patřit do společného jmění manželů a jaký majetek zůstane v jejich osobním vlastnictví. Jaké jsou důležité aspekty předmanželské smlouvy, kde najít vzor, jaká je cena a jaké jsou dopady na rozdělení majetku manželů?

Zákon pojem předmanželské smlouvy jako takový sice nezná, právní úprava v této oblasti však zná pojem tzv. smluveného režimu společného jmění manželů. Pod ten lze samozřejmě zahrnout i předmanželskou smlouvu, kterou se tento smluvní režim manželského majetkového práva většinou zakládá. Právní úpravu manželského majetkového práva obsahuje občanský zákoník. Jaké jsou podmínky a důsledky uzavření předmanželské smlouvy?

Hlavní důvody k uzavření předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva slouží jako nástroj pro páry, které si přejí upravit majetkové vztahy mezi sebou před uzavřením manželství. Jejím hlavním účelem je stanovit, jaký majetek bude považován za společné jmění manželů a jaký majetek bude považován za osobní majetek každého z manželů.

To může být důležité v případě, že jedno z manželství vlastní majetek před sňatkem a chce si jej uchovat nezávisle na majetku společném.

 • Předcházení budoucím sporům o majetek: Většinou se jedná o případ, kdy má jeden z partnerů výrazně větší majetek než ten druhý.
 • Jeden z partnerů vstupuje do rizikového podnikání: Jeden z partnerů se pouští do podnikání, u kterého by mohlo dojít k zadlužení.
 • Ochrana před dluhy druhého snoubence: V případě, že chce člověk uzavřít sňatek s partnerem, který již splácí nějaké dluhy nebo je v exekuci, ho předmanželská smlouva před nimi může ochránit.

V některých případech se ovšem režim odchýlený od zákona nevyplatí a situace se zbytečně komplikuje. Nerozhoduje ale výše majetku jako takového, ale spíš jakým způsobem byl pořízen, jak je s ním dále nakládáno a kdo s ním disponuje. Proto se vždy doporučuje poradit o výhodnosti či nevýhodnosti majetkové úpravy s advokátem.

Smluvený režim a předmanželská smlouva

Pokud jde o majetek manželů, lze rozlišit tři základní režimy, které jsou uvedeny níže.

 • Zákonný majetkový režim, který existuje v případě, že manželé žádnou smlouvu neuzavřeli. Tam totiž ze zákona automaticky vzniká společné jmění manželů.
 • Režim založený rozhodnutím soudu, který není tak častý a vzniká v důsledku soudního rozhodnutí na návrh některého z manželů, je-li pro to závažný důvod.
 • Režim smluvený, který se zakládá podpisem všem dobře známé předmanželské smlouvy.

Pokud se manželé rozhodnou, že nechtějí mít společné jmění manželů ve standardním zákonném režimu, nebo si tento zákonný režim (zpravidla jeho rozsah nebo správu) chtějí určitým způsobem přizpůsobit vlastním potřebám, mohou za tím účelem uzavřít smlouvu a odchylky od zákonného režimu si v ní ujednat.

Předmanželská smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti až uzavřením manželství. Týká-li se smlouva současně již existující věci zapsané do veřejného seznamu (např. nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí), je možné provést zápis změny do tohoto seznamu až po uzavření manželství.

Co v předmanželské smlouvě lze sjednat

Předmanželskou smlouvu nelze chápat jako něco negativního, co naruší pouto mezi manžely. Jde o významný krok, pro ty, kteří chtějí finance a majetek řešit jinak, než ukládá zákon. Podstatný je její obsah a zda na něm panuje oboustranná shoda.

 • Zcela oddělené jmění, kdy ke společnému majetku vůbec nedojde. Každému zůstane jeho majetek i případné dluhy. Využívá se, pokud jeden z partnerů má výrazně větší majetek.
 • Výši majetkového poměru v případě zániku manželství. V tomto případě si stanovíte, v jakém poměru bude vaše společné jmění v případě ukončení manželství rozděleno.
 • Cokoli, co nezakazuje zákon. Smlouva nesmí obsahovat informace, které by byly v rozporu se zákonem. Jedná se například o vyloučení manžela z povinnosti platit výživné a přispívat na potřeby v domácnosti.
 • Správu společného majetku. V předmanželské smlouvě je také vhodné určit, kdo bude budoucí společné jmění spravovat, aby se předešlo případným konfliktům a nedorozuměním.

V předmanželské smlouvě si tedy partneři mohou upravit to, zda budou mít jako manželé společný majetek a co do něj bude patřit, nebo zda budou mít každý zcela oddělené jmění. Týká se ovšem skutečně jen majetku. Nelze v ní upravovat třeba to, komu připadnou děti po rozvodu nebo kdo bude platit jaké výživné.

Při přípravě předmanželské smlouvy je zásadní přistupovat k ní s formálností a přesností úředního dopisu, neboť stanoví podmínky, kterými se budou řídit finanční aspekty manželství.

Předmanželská smlouva – vzor

Pokud se manželé rozhodnou uzavřít předmanželskou smlouvu, je důležité získat vzor, který bude odpovídat jejich potřebám. Existuje mnoho online zdrojů, které nabízejí vzor předmanželské smlouvy. Případně je možné se obrátit na právníky, kteří mohou poskytnout vzor předmanželské smlouvy, který lze upravit podle individuálních okolností.

Předmanželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu a lze v ní sjednat například režim zcela oddělených jmění. V takovém případě ke vzniku společného jmění manželů vůbec nedojde a po svatbě bude mít každý svůj vlastní majetek a svoje vlastní dluhy.

Stejně jako vzor předmanželské smlouvy může přijít vhod vzor úředního dopisu ve Wordu či v PDF. Pro všechny případy je k dispozici také vzor žádosti o rozvod zdarma.

Předmanželská smlouva – cena

Cena předmanželské smlouvy se počítá na základě toho, zda si manželé nechají vyčíslit výši majetku, či nikoliv. Pokud k vyčíslení majetku nedojde, cena za sepsání předmanželské smlouvy u notáře bude kolem 4 000 Kč.

V opačném případě se cena předmanželské smlouvy odvíjí od hodnoty majetku a bude tedy vyšší než 4 000 Kč. Záleží také na tom, zda si předmanželskou smlouvu připraví manželé sami podle vzoru a nechají ji u notáře potvrdit, nebo ji sepíše notář na základě jejich požadavků.

Dohoda o zúžení společného jmění manželů

Dohodou lze upravit nejen rozsah majetku a závazků, které se stanou součástí společného jmění manželů teprve v budoucnu, ale také rozsah majetku a závazků, které již společné jmění manželů tvoří.

Ohledně rozsahu smluvního zúžení společného jmění manželů platí, že manželé nemohou společné jmění manželů zcela zrušit. Součástí společného jmění manželů musí i po zúžení zůstat majetek, který tvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Obsah pojmu obvyklé vybavení společné domácnosti se bude lišit v závislosti na životní úrovni a majetkových poměrech manželů.

Dohodu o zúžení společného jmění manželů lze uzavřít i před sňatkem, a to ve formě předmanželské smlouvy. Ta obsahuje pravidla, jimiž se mají řídit budoucí vzájemné majetkové vztahy snoubenců po uzavření manželství (např. pravidlo, podle něhož za smluvně převzaté závazky bude odpovídat vždy jen ten z manželů, který dotyčnou smlouvu uzavřel). Dohoda nabude účinnosti až dnem uzavření manželství.

Vylučuje-li dohoda ze společného jmění konkrétní majetek, který doposud tvořil součást společného jmění manželů, je vhodné zároveň určit, který z manželů bude napříště výlučným majitelem těchto majetkových hodnot.

Dohoda o zúžení společného jmění manželů – cena

Je-li mezi budoucími manželi uzavřena předmanželská smlouva, zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Smlouva je účinná okamžikem uzavření manželství, pokud se manželé nedohodnou, že její účinnost nastává později.

Snoubenci tak mohou již před uzavřením manželství rozhodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění, což je nejčastější volba, mohou si také vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Další volbou je, že mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění nestalo. Mohou také společné jmění manželů zúžit a tím dosáhnout toho, že věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění, se společnou nestane.

Je-li společné jmění manželů zužováno do budoucna, pak tarifní hodnotu dohody o zúžení společného jmění manželů nelze určit, cena za dohodu o zúžení společného jmění manželů u notáře činí 5 000 Kč. Je-li předmětem zúžení společného jmění manželů konkrétní majetek, je tarifní hodnotou výše tohoto majetku. Cena notáře za dohodu o zúžení společného jmění manželů se vypočte stejně jako v případě darovací smlouvy.

Co nepatří do společného jmění manželů

Mnoho osob vstupujících do manželství často nemá jasno, co nepatří do společného jmění manželů. Níže je uveden seznam majetku, který do společného jmění manželů není v rámci zákona zahrnut.

Společné není to, co jeden z manželů získal během manželství jako:

 • dědictví nebo odkaz
 • dar
 • restituci
 • majetek nabytý před manželstvím
 • věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů
 • náhradu za poškození zničení nebo ztrátu svého výlučného majetku
 • náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
 • podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (i bytovém) pokud byl pořízen během manželství do výlučného vlastnictví jednoho z vás některým ze způsobů uvedených výše 

Do společného jmění manželů nepatří majetek nabytý před manželstvím nebo po rozvodu manželství. Některý majetek, i když získaný za trvání manželství, nebude však společný nikdy (pokud nebyl před notářem nezahrnut do společného majetku). 

TIP: Jaké náležitosti se pojí s vrácením daru?

Společné jmění manželů – dědictví

Dědictví v rámci společného jmění manželů bývá častým sporem a je důležité zdůraznit, že majetek získaný dědictvím nikdy nebyl součástí společného jmění manželů, i když byl získán během manželství. Při rozdělení společného jmění manželů po rozvodu se s dědictvím nepočítá.

V případě úmrtí jednoho z partnerů vždy dochází nejdříve k vypořádání společného jmění manželů, pokud měl zůstavitel manžela. Obvykle se majetek rozdělí na polovinu (v případě, že nebyla zhotovena závěť, která by hovořila jinak), a zbytek jde do dědictví.

Dědictví společného jmění manželů je tedy vždy možno ošetřit závětí a v případě, že se jeden z manželů ocitne v dědickém řízení, druhý z partnerů na toto dědictví nárok nemá.

Rozdělení společného jmění manželů

K rozdělení společného jmění manželů nejčastěji dochází v případě žádosti o rozvod.

Rozdělení majetku manželů v případě rozvodu nebo smrti se řídí právními předpisy dané jurisdikce. Předmanželská smlouva však může poskytnout určité směrnice nebo ustanovení pro rozdělení majetku manželů, které se budou aplikovat, pokud k takové situaci dojde.

Celkově vzato, předmanželská smlouva je důležitým nástrojem pro páry, kteří si přejí mít kontrolu nad svým majetkem a majetkovými vztahy před uzavřením manželství. Každý případ je jedinečný, tudíž je vhodné konzultovat předmanželskou smlouvu s právníkem, který může poskytnout relevantní informace a pomoci při přípravě předmanželské smlouvy, která bude odpovídat individuálním potřebám a představám každého páru.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang