Škoda způsobená nepojištěným vozidlem

Každý automobil evidovaný v registru silničních vozidel musí mít ze zákona pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Při dopravních nehodách má poškozený tímto způsobem zaručenou náhradu škody na svém majetku či zdraví, aniž by musel viníka složitě dohledávat a soudně ho přimět k zaplacení škod. Jak je to však se škodou, jíž zaviní vozidlo nepojištěné?

Při autonehodě zpravidla dochází k majetkovým škodám i zdravotním újmám. Na straně viníka nehody a rovněž na straně řidiče, který je v incidentu nevinný. Škody ovšem mají oba. Zatímco újma na viníkově voze je hrazena z havarijního pojištění, škody třetích osob kryje pojišťovna z povinného ručení.

Povinné ručení je definováno Zákonem č. 168/1999 Sb. Zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Bez této pojistky není provozovatel či vlastník daného vozu oprávněn vjíždět na silnici.

Týká se to i vozů, které jsou dlouhodobě odstavené na pozemku či v garáži, avšak stále jsou evidované v registru vozidel. Pokud není v řidičově zájmu platit každoročně povinné ručení, má možnost svůj automobil z registru dočasně, případně trvale odhlásit a odevzdat registrační značku.

Řídit automobil bez platného zákonného pojištění je velké riziko, aniž by vůbec k dopravní kolizi došlo. Při náhodné policejní kontrole je příslušníky kontrolována kromě platného řidičského oprávnění také takzvaná zelená karta, která slouží jako doklad o povinném ručení.

Pokud řidič toto potvrzení kontrole nepředloží, týká se jej pokuta 5 až 40 tisíc korun. Což je mnohonásobně více, než by stála roční pojistka s vysokými krycími limity. V případě nehody, při níž dojde k velké újmě na zdraví či ztrátě na životech, mohou škody dosahovat desítek milionů korun. Je tudíž mylné usuzovat, že neplacením povinného ručení řidič ušetří.

Kdo hradí škody způsobené nepojištěním vozidlem

Při škodě způsobené nepojištěným vozidlem je škoda na majetku či zdraví hrazená z Garančního fondu, který je spravován Českou kanceláří pojistitelů. Škoda se tak likviduje stejně, jako kdyby vůz byl pojištěný. Poškozený tak má jistotu, že mu bude nahrazena škoda, a to až do možné zákonné výše 35 milionů korun.

Plynou z toho však negativní důsledky pro řidiče, který škodu nepojištěným vozidlem způsobil. Viník musí uhradit nejen pokutu, všechny škody včetně ušlého zisku, nýbrž také povinné příspěvky nepojištěných řidičů do garančního fondu, a to za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno.

Nezaplacené povinné ručení

V návalu pracovních i osobních povinností se snadno zapomíná na ostatní činnosti. Nezaplacené povinné ručení může být jednou z nich. Pojistné smlouvy jsou sjednávány zpravidla na jednoleté období, po němž automaticky dochází k obnovení smlouvy. Pokud se plátce opozdí s měsíční úhradou, pojišťovny zasílají upomínku.

Řada motoristů během trvání pojistné smlouvy povinné ručení z nejrůznějších důvodů ruší. Ať již nejsou spokojeni s pojistným plněním, výší pojistného nebo zdražením. Jsou oprávnění stávající povinné ručení zrušit. Ovšem nelze zapomínat uzavřít pojistku novou.

Při koupi nového nebo ojetého vozu nemusí řidič vždy pamatovat na uzavření pojistky, ovšem registrace a přepis auta bez platného povinného ručení nejsou možné. Čímž se zákon chrání proti možným argumentům a námitkám, proč nebylo dosud vozidlo pojištěno.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang