Přídavek – příspěvek na dítě

Rodinám s dětmi stát přispívá formou různých dávek sociální podpory. Jedním z nich je i přídavek na dítě. Co to je a kdo na něj má nárok?

Přídavek na dítě představuje podobně jako třeba sirotčí důchod dlouhodobou dávku státní sociální podpory určenou rodinám s dětmi. Poskytuje se ve třech výších odvíjejících se od věku dítěte a také výše příjmů všech členů domácnosti.

Přídavek je určený ke krytí nákladů, jež jsou spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Přídavek na dítě ese řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Výše přídavku na dítě

Měsíční výše přídavku na dítě podle věku dítěte je následující:

  • do 6 let věku dítěte ve výši 830 Kč,
  • od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 970 Kč,
  • od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 080 Kč.

Při splnění zákonných podmínek může být výše přídavku na dítě zvýšena o 500 Kč měsíčně. Jedná se o na tzv. zvýšenou výměru přídavku na dítě.

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, pokud příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Životní minimum je zákonem stavená hranice minimálního příjmu. Jde o částku, které je považovaná za nezbytně nutnou k úhradě základních životních potřeb.

Rozhodným obdobím pro přídavek na dítě je kalendářní čtvrtletí. Příjmy společně posuzovaných osob (všech osob v domácnosti) se dokládají za kalendářní čtvrtletí, předcházející období, na které je nárok na dávku uplatňován.

Další podmínkou pro získání přídavku na dítě je trvalý pobyt na území České republiky žadatele. U cizinců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je možné přídavek poskytnout až po uplynutí jednoho roku ode dne hlášení pobytu v ČR.

Přídavek na dítě lze požadovat maximálně tři měsíce zpětně od podání žádosti.

Jak podat žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě podává do zletilosti dítěte jeho zákonný zástupce či osoba zmocněná soudem či zákonem za dítě jednat. Touto osobou může být poručník či pěstoun. Děti nad 18 let mohou žádost podat samy.

V případě zletilého nezaopatřeného dítěte je žadatelem již zletilé dítě, které se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě. 

Kdo splňuje podmínky pro tuto sociální dávku, musí podat písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři. Žádost se podává na Úřadu práce České republiky podle místa bydliště žadatele.

K žádosti o přídavek na dítě je třeba doložit následující tiskopisy a přílohy:

  • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za dané kalendářní čtvrtletí, nebo formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,
  • doklad o výživném, pokud některá ze společně posuzovaných osob tento druh příjmu v rozhodném období pobírala,
  • potvrzení o nezaopatřenosti (potvrzení o studiu se dokládá od měsíce, ve kterém dítě dovrší 15-ti let)

Pokud úřad nároku vyhoví, pak se následně každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

V případě nedoložení dojde k zastavení výplaty a poté k zániku nároku na dávku. V případě zániku nároku na dávku je nutné podat novou žádost o přídavek na dítě.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang