Přestávky v práci – kdy jsou povinné a jaké mají přínosy pro zaměstnance?

Práce je nedílnou součástí života a většina lidí v ní stráví velkou část svého času. Aby bylo možné udržet produktivitu, kreativitu a zdraví, je důležité věnovat pozornost správnému načasování a délce přestávek během pracovního dne. Na přestávku v práci má ze zákona nárok každý zaměstnanec nejdéle po šesti hodinách nepřetržité pracovní činnosti. Jak je to u lidí, kteří jsou zaměstnáni na zkrácený úvazek, nebo naopak pracují 12 hodin denně?

Povinností každého zaměstnavatele je poskytovat svým zaměstnancům během pracovní doby přestávku na jídlo a oddech. Tato pauza by měla probíhat nejdéle po šesti nepřetržitě odpracovaných hodinách nebo dříve, avšak neposkytuje se na začátku a na konci pracovní doby.

Pakliže má pracovník přestávku až po šesti hodinách práce, stanovuje zákon délku jejího trvání minimálně na 30 minut. V případě mladistvých je přitom maximální doba práce bez přestávky stanovena na 4,5 hodiny.

Povinné přestávky v práci

Některé země mají zavedeny zákonné požadavky na povinné přestávky v práci. Tyto přestávky mají za cíl chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Ve většině evropských zemí existují právní ustanovení, která stanovují minimální délku přestávek v závislosti na délce pracovní směny. Tato ustanovení mají za úkol zajišťovat, že zaměstnanci mají dostatek času na odpočinek.

Dodržování povinných přestávek v práci je nejen určeno zákonem, ale je také základním právem zaměstnanců. Zaměstnavatelé by tyto zákonné požadavky měli dodržovat a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje správnou délku a četnost přestávek. To přispívá k lepšímu zdraví, výkonu a celkové spokojenosti zaměstnanců.

Přestávka v práci při zkrácené pracovní době

Jak je to v případě přestávky v práci při 6hodinové směně nebo u práce na zkrácený úvazek? Jelikož zákoník práce stanovuje limit pro povinné poskytnutí pracovní přestávky na šest hodin nepřetržité práce, nárok na přestávku v práci při 6hodinové směně zaměstnanci ze zákona nevzniká.

Pakliže zaměstnanec pracuje například šest hodin denně a se zaměstnavatelem se domluví na půlhodinové pracovní přestávce na jídlo, pak se doba, kterou celkově stráví v práci, prodlouží na 6,5 hodiny.

Přestávka v práci při 8hodinové směně

Zákon ukládá povinně 30minutovou přestávku na jídlo a oddech v práci minimálně po odpracované 6hodinové směně. Tato přestávka může být i rozdělena, nicméně alespoň jedna část musí trvat minimálně 15 minut. Pozor však, že pauzu lze čerpat jen v průběhu pracovního dne, nikoliv na začátku nebo na konci. Nelze tedy ani se souhlasem zaměstnavatele si pauzu napracovat a odejít dříve.

Přestávky v práci při 8hodinové směně se nepočítají do pracovní doby, tudíž nejsou placené. Zaměstnanec, který má klasickou 8hodinovou směnu odchází z práce až po 8,5 hodinách. Výjimku tvoří tzv. bezpečnostní přestávky. Za ty dostane zaměstnanec zaplaceno, neboť se do pracovní doby započítávají. Jsou to takové, které ukládá zvláštní zákon, například pro řidiče autobusu.

Během přestávky v práci při 8hodinové směně by zaměstnanci měli využít čas na jídlo, protažení těla, rozhovory s kolegy nebo jiné relaxační aktivity, které jim pomohou odpočinout si a osvěžit mysl. Důležité je také dodržovat zásady ergonomie při práci, aby se minimalizovalo riziko zranění a bolesti svalů a kloubů.

Kdo má nárok na bezpečnostní přestávky?

  • Řidiči z povolání, pracovníci v horku, zimě či ve ztížených podmínkách. Těchto zaměstnanců se vedle přestávek na jídlo a oddych budou týkat i takzvané bezpečnostní pauzy, které se počítají do pracovní doby.
  • Bezpečnostní přestávka se týká zaměstnanců, kteří dělají monotónní práce, a těch, kteří si sami nemohou určit pracovní tempo.
  • Při monotónní práci mají zaměstnanci nárok každé dvě hodiny na 5 nebo 10 minut.
  • Pokud se stane, že je přestávka na jídlo a bezpečnostní přestávka ve stejnou dobu, celá obědová přestávka se započítá do pracovní doby.

Pokud je to možné, je opuštění pracoviště v době přestávky na oddech a jídlo zákonem povoleno. Je na zaměstnanci, zda se půjde najíst do restaurace v okolí, či si například nakoupit.

Přestávka v práci při vícesměnném provozu

Jak bylo řečeno výše, zaměstnanci vzniká nárok na přestávku během pracovní doby nejpozději po šesti hodinách nepřetržité práce. To znamená, že také v případě směn, které jsou delší než osm hodin, má pracovník ze zákona nárok minimálně na jednu 30minutovou pauzu po šesti odpracovaných hodinách. Tento limit se tedy týká všech následujících případů:

  • povinné přestávky v práci při 8hodinové směně
  • povinné přestávky v práci při 10hodinové směně
  • povinné přestávky v práci při 12hodinové směně

Při vícesměnném provozu je na rozhodnutí zaměstnavatele v jakém čase bude zaměstnancům umožněno vybrat si pauzu na jídlo a odpočinek. Důležité je, aby přestávka nebyla zaměstnancem vybrána na začátku ani na konci směny.

Přestávky v práci při 12hodinové směně

Při 12hodinové směně jsou povinné přestávky v práci ještě důležitější. Delší směny mohou mít větší dopad na fyzickou a duševní kondici zaměstnanců. Zaměstnavatelé by měli zajistit, že zaměstnanci mají povinné přestávky v práci při 12hodinové směně, které jim umožní regenerovat a obnovit svou energii.

Jednou z možností je rozdělení směny na menší části s přestávkami uprostřed. Například dvě 6hodinové směny s delší přestávkou na oběd nebo několik kratších přestávek během 12hodinové směny. Tímto způsobem nebude zaměstnanec přetížený a bude mít možnost se zotavit.

V praxi a dle zákoníku práce je situace následující:

  • Podle § 88 odst. 1 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.
  • Podle odst. 3 a 4 téhož ustanovení platí, že přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.
  • Při 12hodinové směně tedy opravdu stačí, když zaměstnavatel poskytne pouze jednu přestávku na jídlo a oddech. Pokud její čerpání určí až po 6 hodinách práce, po dalších 6 hodinách práce tak již činit nemusí, protože směna končí. A na začátku a konci směny se dle zákoníku práce přestávky neposkytují.

Rozhodování o době, kdy zaměstnanci přestávky čerpají, je plně v kompetenci zaměstnavatele a není možno ze strany zaměstnance čas výběru přestávky nárokovat.

Kdy není možné pracovní přestávku vybrat?

Existují také případy, kdy na pauzu na oddych a jídlo nemá zaměstnanec nárok. Mezi takové situace patří pracovní činnosti, které nelze přerušit například z důvodu technologického postupu, provozní nepřerušitelnosti a podobně. Také klasickou přestávku lze vynechat v případě, že zaměstnance nemá kdo vystřídat (na pracovišti se například nachází sám) nebo práce umožňuje dostatek času na oddych a jídlo během pracovní doby.

V těchto případech je zaměstnanci poskytnutá tzv. přiměřená doba na jídlo a oddych, není stanovena její délka, ale většinou se opět jedná o 30 minut. Takový způsob pauzy se započítává do pracovní doby a je proplacen.

Doba odpočinku

Podle zákoníku práce má zaměstnanec nárok mezi směnami na alespoň 11 hodin nepřetržitého odpočinku. Nicméně v některých případech zákon umožňuje tuto dobu odpočinku zkrátit jen na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Týká se to opět třeba zdravotnictví nebo zemědělství, kdy jsou práce často závislé na počasí. Při následujícím odpočinku ale musí zaměstnavatel umožnit zaměstnanci vybrat si takto zkrácenou dobu odpočinku. Zaměstnanec si také může požádat o neplacené volno.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dalším volnem, které zaměstnanci ze zákona náleží, je nepřetržitý odpočinek v týdnu ve výši alespoň 35 hodin. Typicky půjde o víkend a skutečně by do tohoto odpočinku měla spadat také neděle. Samozřejmě některé provozy a některá zaměstnání vyžadují i práci o víkendu. V takovém případě se volno poskytuje v jiné dny a za práci v sobotu a neděli náleží zaměstnanci příplatky.

Dny pracovního klidu

Další ochrana zaměstnance směřuje k tomu, že mu zaměstnavatel nesmí nařídit práci ve dnech pracovního klidu (ve dnech, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a o svátcích). Zákaz lze prolomit pouze ve výjimečných situacích, jako jsou naléhavé opravné práce, inventurní a závěrkové práce, práce v dopravě či práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních a dalších potřeb obyvatel.

S příchodem roku 2023 je debata ohledně přestávek v práci při 12hodinové směně ještě aktuálnější.

Zaměstnavatelé by měli brát v úvahu aktuální výzkumy a směrnice o optimální délce a četnosti přestávek v rámci 12hodinové směny. Nejnovější studie ohledně přestávek při 12hodinové směně z roku 2023 naznačuje, že dvě delší přestávky během 12hodinové směny mohou být efektivnější než kratší přestávky rozdělené do celé směny.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang