Poslední vůle – vzor závěti ke stažení 2024

Poslední vůle, čili závěť, je potřeba v případě, že chce občan rozhodovat o rozdělení svého majetku po smrti jinak, než by to určoval dědický řád. Jaký je vzor poslední vůle, co má obsahovat vzor závěti a jak napsat závěť?

Poslední vůle může být formulována v různých formách, jako je psaný dokument nebo v určitých případech i ústní projev před svědky. S cílem zabezpečit, aby byla poslední vůle respektována, je vhodné získat odbornou právní pomoc a vše konzultovat s právníkem specializujícím se na dědické právo.

Co je to poslední vůle

Poslední vůle je termín používaný v právním kontextu pro označení posledního přání osoby ohledně rozdělení svého majetku po smrti. Jedná se o dokument, který obsahuje instrukce a pokyny týkající se dědictví, pohřbu, pěstounství dětí nebo jiných záležitostí, které se týkají osoby po smrti. Poslední vůle je platná, pokud je vyjádřena v souladu s právními předpisy a splňuje určité formální požadavky.

Poslední vůle může také obsahovat instrukce týkající se pohřbu – zda si osoba přeje být zpopelněna, pohřbena nebo pohřbena na určitém místě. Může také obsahovat přání ohledně rozdělení majetku mezi dědice, určení správce pozůstalosti nebo vymezení charitativních darů. Je také možné změnit nebo zrušit poslední vůli za života.

V některých právních systémech se rozlišuje mezi poslední vůlí (testamentem) a životními přáními, která člověk vyjadřuje během svého života, avšak obě mohou mít právní platnost, pokud splňují určité požadavky zákonů.

Poslední vůle – vzor

Níže je uveden ilustrativní vzor poslední vůle (orientační vzor je určen zejména ke stažení, jako například životopis ke stažení zdarma):

Dne [datum], já, [jméno], se nacházející se na příčinách dobrého zdraví a duševního stavu, vyhlašuji tuto poslední vůli, aby platila po mé smrti:

 1. Jméno a kontaktní informace vykonavatele:

Jmenuji [jméno] jako vykonavatele mé poslední vůle. Kontaktní informace vykonavatele jsou:

[Adresa]
[Telefon]
[E-mail]

 1. Testamentová obálka:

Vytvořím uzavřenou obálku, na níž bude napsáno „Poslední vůle [jméno]“. Tato obálka bude uložena na bezpečném místě a o jejím obsahu bude informován vykonavatel mé poslední vůle.

 1. Dědicové:

Určuji následující dědice pro případ mé smrti:

 • [Jméno dědice 1]: [Vztah k dědici, například manžel/manželka, dítě, sourozenec]
 • [Jméno dědice 2]: [Vztah k dědici]
 • [Jméno dědice 3]: [Vztah k dědici]

Rovnoměrně rozdělím veškerý svůj majetek mezi všechny výše uvedené dědice.

 1. Ostatní záležitosti:

Rozhodl(a) jsem se, že veškeré mé osobní věci a cennosti budou rozděleny podle mého uvážení. Vzhledem k tomu, že nechci, abych rušil ostatní věci, ustanovuji, že vykonavatel mé poslední vůle bude mít pravomoc rozhodovat o dědictví těchto věcí a cenností a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 1. Případný pěstoun pro nezletilé děti:

V případě mé smrti a pokud by moje nezletilé děti zůstaly bez opatrovníka, jmenuji [jméno pěstouna] jako jejich opatrovníka. Pokud by můj vykonavatel mé poslední vůle neshledal potřebu pro jmenování pěstouna, nechávám tento rozhodnutí na jeho/nebo její uvážení.

 1. Pohřební/Liberační instrukce:

Pokud jde o mou pohřební nebo krematorní službu, vyjadřuji svůj přáním (pokud takové přání mám) níže:

[Přání pro pohřeb/kremaci]

[Přání ohledně na rozptyl popela nebo uložení ostatků]

Zanechání dědictví:

Chci, aby následující dědictví bylo zanecháno těmto osobám/nebo organizacím:

[Dědictví/poražení prodědci]: [Popis majetku/peněžních prostředků, které se mají dědici zanechat]

[Dědictví/poražení prodědci]: [Popis majetku/peněžních prostředků, které se mají dědici zanechat]

Reziduální majetek:

Pokud po rozdělení dědictví stále zbyde majetek, určuji, že tento reziduální majetek bude rozdělen mezi mé dědice v poměru, který byl stanoven v bodě 3.

Případné změny:

Rozumím, že tato je jen vzor poslední vůle a že si ponechávám právo kdykoliv ji změnit nebo zrušit. Tato změna nebo zrušení musí být provedena písemně a musí být datována a podepsána mnou a přítomnými svědky.

Prohlašuji, že toto je má poslední vůle a že ji sepisuji z vlastní vůle a v přítomnosti svědků, kteří jsou přítomni a kteří mě znají. Podepisuji toto prohlášení v jejich přítomnosti:

Datum: [datum]

Podpis: [jméno]

Svědek 1:

Podpis: [jméno]

Datum: [datum]

Svědek 2:

Podpis: [jméno]

Datum: [datum]

Tento vzor (stejně jako jiných, například životopisu – vzor ke stažení zde) poslední vůle slouží pouze jako orientační příklad. Pokud potřebuje někdo vypracovat svou vlastní poslední vůli, je doporučeno získat právní poradenství od specializovaného právníka nebo notáře, aby byla zajištěna platnost a dodržení platných zákonů.

Závěť

Závěť je právní dokument, kterým fyzická osoba (testátor) určuje, jak má být nakládáno s jejím majetkem po její smrti. Závěť slouží k upřesnění dědiců, rozdělení majetku, určení odkazů, stanovení poručníka pro nezletilé děti nebo opatrovníka pro neplnoleté osoby či osoby s omezenou svéprávností.

Existují různé formy závěti, jako například otevřená, tajná, veřejná nebo elektronická závěť. Je důležité, aby byla závěť v souladu s právními předpisy a aby byla správně sepsána a podepsána.

Závěť vzor – pdf

Ilustrační vzor závěti (současně i vzor závěti pdf):

Já, [jméno osoby], narozený(a) [datum narození], s trvalým bydlištěm [adresa], vyhlašuji tímto, že si uvědomuji nestálost života a chci mít veškerou myslitelnou kontrolu nad osudem svého majetku. Proto tímto dávám do písemné formy svou závěť tak, aby mé poslední přání bylo dodrženo po mé smrti.

Jmenuji svým plnoprávným a výhradním vykonavatelem vůle [jméno vykonavatele], který bydlí na adrese [adresa vykonavatele]. V případě, že nebudu schopen/schopna jmenovat vykonavatele vlastní závěti, nebo pokud tato osoba nehodlá vykonávat své povinnosti, tento úkol přejím svěřuji [jméno alternativního vykonavatele].

Přikázání vlastního majetku:
a) Dědický podíl: Přikazují se následující dědické podíly ve prospěch níže uvedených osob:

[jméno osoby]: [popsat majetek]

[jméno osoby]: [popsat majetek]

Osamostatnění majetku: V případě, že v době mého úmrtí bych byl(a) závislý(a) na financích nebo podpoře jiné osoby, souhlasím s vyčleněním části mého majetku pro tuto osobu, aby se ujistila o jejich pohodlné a bezpečné existenci.

Charitativní příspěvky: Dávám následující charitativní příspěvky ve prospěch níže uvedených organizací:

[jméno organizace]: [částka]

Další přání:

Anulování dřívější závěti: Ruším všechny dřívější závěti, žádosti a prohlášení. Tato závěť se stává jedinou platnou závětí, která nahrazuje všechny předchozí.

Podepsáním této závěti prohlašuji, že jsem při jejím vypracování byl(a) duševně zdráv(á), pod vlivem své vlastní vůle a schopnosti rozhodovat o svém majetku.

Datum:

Místo:

Podpis:

Před použitím tohoto vzoru závěti je důležité konzultovat s právníkem, který poskytne správné informace a zohlední specifické okolnosti.

Jak napsat závěť

Sepsání závěti je vážný a důležitý krok a je nutné se na něj pečlivě připravit. Jak napsat závěť?

Přemýšlení o přáních: Člověk by si měl promyslet, jaké jsou jeho přání ohledně rozdělení majetku, pohřbu, starání se o děti atd. Důkladně by si měl také promyslet, koho chce začlenit do závěti a jak rozdělit majetek.

Forma závěti: Existují různé formy závěti, jako je například notářsky ověřená závěť nebo vlastnoručně psaná závěť.

Výběr vykonavatele závěti: Závěť může obsahovat jméno osoby, která má za úkol zabezpečit její dodržování. Člověk by si měl vybrat důvěryhodného člověka, kterému může důvěřovat, a který bude schopen zabezpečit plnění přání.

Sepsání závěti: Závěť by měla obsahovat jméno, datum sepsání, jasné přání ohledně rozdělení majetku, ustanovení o pohřbu nebo obřadech, pečovatelských opatřeních v případě, že jsou potřeba, a jméno vykonavatele závěti.

Sepsání závěti

Jak může vypadat sepsání závěti?

Já, [jméno], [adresa], datum narození [datum narození], vyhlašuji tímto svou závěť a zanechávám veškerý svůj majetek a jmění následovně:

Zanechávám svému synovi [jméno syna] veškerý svůj movitý i nemovitý majetek, který v současné době vlastním, včetně všech peněz na účtech, investic a cenných papírů.

Zanechávám své dceři [jméno dcery] částku [částka] ve formě finančního daru.

Zanechávám všem svým vnukům a vnučkám částku [částka] ve formě finančního daru, který bude rozdělen rovnoměrně mezi všechny.

Zanechávám svému nejlepšímu příteli [jméno přítele] částku [částka] ve formě finančního daru.

Pokud bych přežil veškeré své potomstvo, zanechávám svůj majetek a jmění ve prospěch organizace [název organizace], která se zabývá podporou vzdělání a zdravotnictví.

Jmenuji [jméno a adresa jména], aby sloužil jako můj plným právem složený exekutor této závěti. Je mu udělena plná moc (která je potřeba k mnoha záležitostem, jako například v případě plné moci zapůjčení auta do zahraničí vzor) vyřizovat veškeré záležitosti související s provedením této závěti.

Přijímám, že tato závěť je konečná a v žádném případě ji nebudu rušit nebo měnit. Shromažďování všech potřebných dokladů a vyřizování záležitostí spojených s dědictvím jsou svěřeny do rukou exekutora.

Tuto závěť jsem podepsal (vlastnoručně / elektronicky) a odevzdal ke správě exekutorovi přítomnému při jejím sepisování, tímto dnem [datum].

Podpis:

Jméno:

Datum:

Toto je pouze ilustrační vzor sepsání závěti, vždy je potřeba probrat s odborníkem veškeré potřebné náležitosti.

Kdy je závěť neplatná

Závěť může být neplatná v různých situacích. Kdy?

 • Nezletilost: Pokud závěť pořídí a podepíše nezletilá osoba (osoba mladší 18 let), je závěť neplatná.
 • Nedostatečná způsobilost: Pokud má osoba duševní nebo fyzickou neschopnost porozumět obsahu závěti a důsledkům svých rozhodnutí, může být závěť neplatná.
 • Nátlak nebo donucení: Pokud je závěť vyžádána nebo ovlivněna vnějším tlakem, nebo pokud je osoba donucena vytvořit závěť proti své vůli, může být neplatná.
 • Chybná forma: Závěť musí splňovat formální požadavky dané právními předpisy, jako je nutnost písemného zápisu, podpisu zůstavitele a dvou svědků. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, může být závěť neplatná.
 • Existence jiné platné závěti: Pokud existuje platná závěť, která nahradila předchozí závěť, ta předchozí závěť ztrácí platnost.
 • Omyl nebo podvod: Pokud se zjistí, že zůstavitel byl vystaven omylům nebo podvodu při pořizování závěti, může být závěť neplatná.
 • Porušení zákonného dědického práva: Pokud je závěť v rozporu se zákonnými dědickými právy, může být neplatná.

Toto je pouze pár příkladů, kdy je závěť neplatná. Je důležité poradit se s právním odborníkem, aby člověk zjistil, zda je závěť platná nebo neplatná v konkrétním případě, protože to může záviset na místních právních předpisech.

Zůstavitel – kdo to je

Zůstavitel je právnický termín označující osobu, která vytváří nebo zakládá něco, co má trvat po jejím odchodu. Například v právu se používá termín „zůstavitel“ pro osobu, která sepisuje závěť a určuje, jakým způsobem mají být její majetkové a nehmotné hodnoty rozděleny po její smrti.

V této souvislosti se také používá termín „dědic,“ což je osoba, která dle závěti nebo zákona získává majetek po zůstaviteli. Stejný termín se také používá ve finančním a podnikovém světě pro osobu, která zakládá a buduje firmu nebo podnik a jejíž vize a hodnoty mají být zachovány i po jejím odchodu.

Dědictví dětí z prvního manželství

V České republice platí, že děti z prvního manželství mají nárok na dědictví po svých rodičích stejně jako děti z dalších manželství nebo výsledkem jiného partnerství.

Dědictví dětí z prvního manželství se řídí českým dědickým právem, které je upraveno v občanském zákoníku. Podle tohoto práva mají děti zákonné dědické právo a jsou považovány za dědice prvního řádu. To znamená, že mají právo na povinný díl z dědictví po svých rodičích.

Pokud rodiče zemřou bez zanechání poslední vůle (bez rozsudku o zrušení nebo novelizace), mají na dědictví děti z prvního manželství stejný nárok, resp. mají nárok na povinný díl z odkazu (části majetku, kterého se nemohou vzdát) ve výši poloviny dědictví. Zbytek majetku se dědí podle vůle zůstavitele nebo se rozděluje mezi dědice na rovné díly.

Jestliže rodiče dědictví nechali ve formě poslední vůle (testamentu nebo závěti), mají děti nárok na povinný díl ve výši poloviny z dědického podílu, který by jim náležel podle zákona. Zbytek majetku, který zůstavitel určil ve své vůli, je rozdělován podle jejích ustanovení.

Je však důležité zdůraznit, že děti nemohou být nuceny přijmout dědictví, tj. mohou se vzdát dědictví z vlastní vůle. Děti mohou buď s vůlí souhlasit a dědictví přijmout, nebo se mohou vzdát dědictví úplně, což znamená, že nepřijmou žádnou část majetku ani odpovědnost za dluhy zůstavitele.

Dědění majetku se v České republice řídí především občanským zákoníkem a také některými dalšími zákony, například dědickým řádem.

Všechny informace jsou jen obecným přehledem dědického práva v České republice a je-li konkrétní situace komplexní nebo pokud má osoba otázky ohledně svého dědictví, je vždy doporučeno vyhledat právního odborníka, který poskytne konkrétní a přesnější informace v souladu s platným právem.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang