Peněžní deník – příjmů a výdajů

Mít přehled ve financích a úhradách je nejen pro podnikatelský subjekt velmi důležité. Finanční stránka podniku se odráží na účetních výkazech, dokladech a transakcích. K přehledu příjmů a výdajů slouží peněžní deník, který lze nazvat i jako deník příjmů a výdajů. Co takový deník poskytuje? K čemu slouží? Jak si takový peněžní deník zřídit a proč?

Základy účetnictví mohou řadě osob pomoci v jasné organizaci finančních toků a proběhlých transakcí. Peněžní deník příjmů a výdajů má podobu přehledu, kde každá z provedených účetních operací má svůj vlastní řádek s kolonkami na doplnění detailu. Poté je nejen podnikatel schopný zjistit, jaký obrat v daném účetním období měl.

Peněžní deník

Deník příjmů a výdajů je velmi důležitou a nedílnou součástí daňové evidence subjektu. Pro podnikatelské osoby je neodmyslitelnou částí jejich činností a aktivit. Do peněžního deníku se zapisují jednotlivé položky, symbolizující příjmy a výdaje, pohledávky i závazky.

V praxi se lze setkat s pojmy jako je kniha daňové evidence, peněžní deník, nebo deník příjmů a výdajů. Termín jednoduchého účetnictví byl nahrazen daňovou evidencí. Obdobně došlo i ke změně terminologie u peněžního deníku a od roku 2004 je používáno označení deník příjmů a výdajů.

Peněžní deník shromažďuje a eviduje jednotlivé příjmy a výdaje podnikatele. Tvoří se na základě dokladů a výpisů. Veškeré doklady je potřeba zaznamenat do evidence.

V praxi jsou označovány jako:

  • výpis z běžného účtu, výdej BV a příjem BP
  • pokladní doklady výdajové VPP a příjmové PPD
  • doklady interní ID

Díky jasnému rozlišování a dodržování principů peněžního deníku je vytvořen kompletní přehled o celkových příjmech i výdajích. Forma deníku může mít více podob. Záleží na každém, jakou z možností pro svoji evidenci využije. Zákonem není jasně specifikováno, jak má taková forma deníku příjmů a výdajů vypadat. Díky tomu není potřeba žádných rozsáhlých softwarových programů.

Často se forma deníku zakládá na spolupráci se subjekty. Proto může existovat jedna jediná forma knihy, ve které jsou všechny spolupráce a její transakce. V opačném případě může být tvořena individuální kniha pro každý subjekt spolupráce. Pro menší podnikatelské subjekty bohatě vystačí forma excelovského souboru.

Co je účetnictví, jeho základy a definice

Pokud se chce osoba pustit do peněžního deníku, měla by vědět, co je účetnictví. Účetnictví je písemný proces, který slouží k zaznamenání daných informací, vycházejících z hospodaření. Podnik si tak zapisuje hospodářské jevy v peněžních jednotkách. Vytváří tak databázi přehledu, který hodnotí finanční stabilitu a situaci daného podniku.

K tomu, aby byl člověk schopen základy účetnictví zvládnout, musí pochopit pravidla účtování.

Je potřeba, aby účetnictví definice byla správně pochopena a především správně vytvářena. Účetnictví musí poskytovat reálný obraz, který obsahuje správné informace a toky. Slouží totiž k dalšímu finančnímu řízení a rozhodování, které v podniku probíhá. Daňové povinnosti vychází právě ze základu účetnictví.

Základy účetnictví poskytují zpracování informací, jejich sběr a ověření. Díky tomu má podnik podklady pro další činnosti a aktivity. Jakékoli kontroly a ověřování jsou založeny na pravdivosti daných záznamů. Zápisu se říká účtování. Provádí se do deníku a to chronologicky.

K tomu, aby byl člověk schopen základy účetnictví zvládnout, musí pochopit pravidla účtování. Jsou veřejně dostupná na internetových účetních portálech. Pro ještě větší samostudium může posloužit jedna z knih, která se dokonce i základy účetnictví nazývá.

Co dělá účetní a jak pracuje s peněžním deníkem

Znalost účetních principů a smyslu účtování předchází pochopení činností, co dělá účetní. Účetní v podniku je odpovědna za provedení účetních operací, které jsou jak na jednotlivých, tak i skupinových účtech. Tyto účetní transakce a operace je povinna účetně zapisovat na účetní položky.

Z toho plyne další činnost, kterou je fakturace. Na základě faktur a dokladů jsou operace provedeny a náležitě zapsány. Proto musí každý vědět, jaké jsou náležitosti faktury. Všechny podklady pro účetnictví musí shromažďovat, kontrolovat a evidovat. Z těchto dílčích činností následně vytváří další podklady pro daňové přiznání.

To, co dělá účetní, dopomáhá k přehledu finanční situace a hospodaření podniku či subjektu. Zatímco účetnictví může vést každý z podnikatelů, u daňové evidence to již neplatí. Účetnictví je v některých případech povinné a ze zákona dané, u jiných dobrovolné.

Co je obrat a účetní zůstatek

Pro správné vedení deníku příjmů a výdajů je dobré znát pojem obrat. Co je obrat je jednoduché. Obratem se rozumí sumarizace všech přijatých finančních prostředků, které se vztahuje ke konkrétnímu období v účetnictví. Tomuto časovému úseku se říká účetní období.

Pro podnik je tedy obrat to, co vyjde součtem všech příjmů. Počítání obratu vychází ze součtu již zaúčtovaných dokladů. Nelze zaměnit pojem obrat a zisk. Částka obratu symbolizuje prodeje z hlavní činnosti, jiných provozních příjmů a dalších zdrojů. Zisk je vedlejší a zobrazuje skutečnost po vyjádření všech nákladových položek.

I přesto, že každý z termínů ukazuje něco jiného, spolu obrat a zisk souvisí. Pro podnik je důležité vědět, kolik korun ze zisku připadne na jednu korunu z obratu. Ukazatel částky, kolik z obratu je zisk, vyjádří přidanou hodnotu.

Dalším důležitým faktorem je účetní zůstatek. Tento zůstatek definuje, kolik financí zůstává na daném účtu, v daném časovém rozmezí, v aktuálním momentu. Ten je následně možno použít k jakékoli účetní úhradě. Od účetního zůstatku jsou proběhlé transakce odečteny, i když ještě nebyly provedeny.

Dva obdobné, názvoslovně velmi podobné a v praxi i zaměňované, jsou termíny disponibilní a aktuální zůstatek. Disponibilní vychází od slova disponovat. Představuje tedy částku, která je v dané chvíli k dispozici a lze ji využívat k další platbě. Je to tedy aktuální zůstatek účtu, kde jsou nezaúčtované transakce brány v potaz a od zůstatku jsou odečteny.

Deník příjmů a výdajů je peněžní deník

Co transakce, to řádek v deníku. Tento zápis má své náležitosti a pravidla, které slouží k jasné identifikaci a řádnému přehledu. Řádky tedy představují jednotlivé transakce, příjmy a výdaje. Sloupce udávají součty na konci každé strany, které se zapisují na začátek další strany.

Peněžní deník, neboli deník příjmů a výdajů, musí obsahovat:

  • typ dokladu a jeho číselné označení
  • datum uskutečnění příjmu nebo výdaje
  • popis transakce
  • rozlišení příjmu od výdaje, informační poznámku o druhu transakce
  • rozlišení daňového a nedaňového příjmu nebo výdaje
  • výši DPH, pokud je subjekt jeho plátce, spolu s informací o přijetí/zaplacení

Každý doklad je označený číslem. Díky tomu je lze rychle přiřazovat a rozpoznávat. Druh dokladu je rozlišován na pokladní doklad a bankovní výpis. Doklad se rozeznává díky způsobu uskutečnění transakce či platby.

TIP: Jak zjistit, zda je osoba plátcem DPH? Pomůže registr plátce DPH.

Datum uskutečnění je pro daňovou a účetní evidenci velice důležitým ukazatelem. Díky tomu má podnikatel jasnou představu o hospodaření a výnosech za daný časový horizont. K transakci je potřeba krátký popis, který slouží k budoucím potřebám.

K tomu, aby byl subjekt schopen rychle rozeznávat uskutečněné finanční pohyby, je potřeba rozlišovat příjmy od výdajů. Každou z položek v deníku příjmů je třeba řádně označit. Poznámka k daňové či nedaňové transakci slouží pro zahrnování příjmů do základu daně. U výdejů se jedná o odečitatelnou položku od základu daně.

Deník příjmů a výdajů vzor

Vzhledem k tomu, že zákon jasně nespecifikuje a neapeluje na přesnou formu deníku příjmů a výdajů, má jeho tvořitel vcelku volnou ruku. Musí ovšem splnit dané záležitosti v oblasti označení a obsahu informací.

Vzor peněžního deníku, deníku příjmů a výdajů:

Název podniku: ______________________________________________

Účetní období: _______________________________________________

čísloDatum uskutečněníOznačení dokladupoznámka k účetní operaciHotovost
příjem – výdej
Běžný účet
příjem – výdej
Průběžné sumy položek
příjem – výdej
Příjmy
zahrn. do ZD
Výdaje odčít. od ZDPříjmy nezahrn. do ZDVýdaje neodčít. od ZD
1.
účetní operace A
2.
účetní operace B

První sloupec rozlišuje pořadí zapsaných účetních operací. Každý příjem nebo výdej musí být do svého řádku zapsán. Následující sloupce slouží k zaznamenání dalších informací o provedené transakci. Příkladem je datum, který časově vymezí uskutečnění platby nebo příjmu. Každý doklad, ať už výdajový nebo příjmový, má své označení, které slouží k budoucímu dohledání.

Účetní deník vzor

Pokud by deník příjmů a výdajů nesplňoval funkci podnikatele jako takovou, chtěl by jinou variantu, či alternativu, může vyzkoušet účetní deník. Jedná se o úplný seznam, který poskytuje všechny záznamy účetních úkonů, tedy účetní jednotky.

Účetní deník vzor je rozsáhlejší knihou, která se často vytváří díky agendám a doplňujícím platformám. Lze exportovat z účetních systému a vytvářet tak sumarizační reporty. Účetní deník je potřeba omezit na časové rozmezí, podle kterého se bude dále řídit, rozhodovat, kontrolovat.

Účetní deník vzor jako report z existující agendy:

Datum uskutečněníOznačení dokladuFakturaTyp dokladuText, název MDDALčástka v Kč
26.5. 2022FP20220001FPkancelářské potřeby501321629,00
další záznam

Na vzorovém příkladu účetního deníku je vidět, že se nejedná o stejnou podobu přehledu účetních operací, jako je tomu u peněžního deníku. Účetní deník již obsahuje i analytické účty k přesnému zaúčtování na účty dle stanovené osnovy.

Celý účetní deník musí být celistvý a obsahovat všechny záznamy pro dodržení principu podvojnosti. Jsou v něm zaznamenány jak náklady, výnosy, tak i příjmy a výdaje.

Peněžní deník excel

Internetové portály mohou být nápomocné pro začínající podnikatele jak v úrovni informativní a edukativní, tak i v ohledu poskytnutí podkladů. Na online stránkách, které řeší účetní problematiku, lze bez problémů dohledat veřejné vzory peněžních deníků. Deník příjmů a výdajů tak lze alespoň do začátků využívat skrze vytvořený peněžní deník excel.

Rozsáhlejší podniky, které mají řadu spoluprací, mohou využívat speciální programy a sotfwary, které účetním pomohou a evidenci navíc zkontrolují. Avšak pro malé podnikatele bohatě poslouží tabulka ve formě peněžní deník excel. Buňky přehledu jsou jasně nadefinované a legenda k nim dopomůže i začátečníkům.

Excel tak poskytne výborné prostředí pro zaznamenávání účetních operací. Vytvoří tak perfektní oporu pro tvorbu deníku příjmů a výdajů. Není to složité a zápis je intuitivní. Excelovské tabulky nabízí přátelské rozhraní a podklady online podpoří i úplné lajky.

Přechod z daňové evidence na paušál

Podnikatelé mají možností více. Stejně jako u vedení peněžních deníků mohou zvolit jeho formu, tak i u daňových povinností si mohou vybrat mezi dvěma variantami. Daňová evidence přímo souvisí s typem a formou účetnictví.

Evidovat příjmy a výdaje mohou dle různých způsobů. Při rozhodování se o této problematice je potřeba zhodnotit i daňovou evidenci versus paušál. Ať už zvolí pro aktuální dobu cokoli, mohou se časem rozmyslet a provést přechod na variantu druhou. Rozhodnutí není definitivní a lze ho měnit.

Česká právní úprava dává na výběr tři možnosti:

Paušální výdaj je určení procentuální výše, který se vypočte z příjmů. Často se jedná o ten nejvýhodnější a zároveň i nejjednodušší způsob, jak daň přiznávat a se zákonnou povinností pracovat. Podnikatel, který využil možnosti paušálu, vede přehled příjmů a jeho pohledávek v evidenci.

Daňová evidence je řízena dle skutečných výdajů. Pro podnikatele představuje rozsáhlejší a časově složitější evidenci. Kromě příjmů je třeba doplnit i výdaje, majetek a dluhy. Vedení tohoto druhu evidence musí splnit podmínku pro spočtení základu daně pro daň z příjmů.

Jelikož do daňové evidence spadá i majetek, provádí se na konci zdaňovacího období i inventura, nazvaná inventarizací majetku a dluhů. Vytváří se tak zápis, který odráží zjištěné stavy.

Přechod z daňové evidence na paušál může osoba provést dle zákonných termínů. Při podávání řádného daňového přiznání, do konce března při opravném daňovém přiznání, nebo následující dny po 1. dubnu při dodatečným přiznání.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang