Lombardní úvěr – co to je, zkušenosti, recenze

Poskytování úvěrů patří mezi základní činnosti bank. Prostřednictvím úvěrů banky ovlivňují množství peněz v oběhu. Mezi ně patří i lombardní úvěr. K čemu slouží lombardní úvěr? A kdo může o lombardní úvěr žádat?

Svět úvěrů je poměrně složitý a pro laika může být těžké se v něm vyznat. Existuje široká škála kategorií úvěrů podle různých hledisek. Základní dělení úvěrů je na bankovní a nebankovní úvěry.

Podle účelovosti mohou být úvěry účelové a bezúčelové. Podle doby splatnosti existují úvěry krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Způsob výplaty dělí úvěry na hotovostní a bezhotovostní. A např. zajištění na úvěry zajištěné a nezajištěné.

Co je lombardní úvěr

Lombardní úvěr se řadí mezi bankovní krátkodobé úvěry se splatností maximálně do jednoho roku stejně jako např. eskontní úvěr nebo revolving. Dále se jedná o úvěr zajištěný. Avšak není zajištěn nemovitostí, jak je to běžné u jiných typů půjček, nýbrž movitými věcmi.

Lombardní úvěr je zajištěný zástavou movitých věcí jako jsou cenné papíry, šperky, drahé kovy nebo jiné komodity a zboží.

Splnění požadavků na získání lombardního úvěru, resp. doložení požadované zástavy není pro každého, proto rozhodně nelze říci, že by mohl lombardní úvěr spadat do kategorie „půjčky bez papíru“.

V praxi to funguje tak, že banka poskytne lombardní úvěr do výše tržní ceny zvolené zástavy nebo do určité procentuální výše tržní ceny zástavy. Pokud dlužník nesplácí úvěr řádně a včas, má banka právo zastavené věci prodat.

Rozdíl mezi hodnotou zajištěné věci a částkou úvěru se nazývá marže

Firmy nejčastěji využívají lombardní úvěr ke krytí běžných potřeb, případně ke krytí krátkodobých výkyvů v hospodaření. Ovšem je třeba říci, že běžný spotřebitel se s lombardním úvěrem příliš často nesetká a žádat o něj nebude.

V České republice je lombardní úvěr spíše využíván mezi bankami, kdy Česká národní banka úvěr poskytuje komerčním bankám. Banky o lombardní úvěr žádají většinou tehdy, když jim chybí úvěrové prostředky a nechtějí se natrvalo zbavovat cenných papírů ze svého portfolia.

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr zajištěný zástavou.

Druhy lombardních úvěrů

Lombardní úvěr se dělí podle toho, jakým druhem zástavy je zajištěný. Jedná se o lombardní úvěr na:

  • cenné papíry
  • zboží
  • pohledávky

Nejrozšířenější formou lombardního úvěru je lombardní úvěr na zástavu cenných papírů. Je velmi výhodný jak pro banku, tak pro klienta. Klient nemusí kvůli krátkodobému úvěru prodávat cenné papíry, zůstává jejich vlastníkem a i nadále má nárok na výnos z nich.

Na druhou stranu banka má jistotou, že v případě nesplácení úvěru může cenné papíry velmi rychle zpeněžit. V případě, že by v průběhu splácení došlo ke snížení hodnoty cenných papírů, musí dlužník zástavu něčím dorovnat, tedy poskytnout dodatečné zajištění.

Co se týká výše lombardního úvěru na zástavu cenných papírů, pak u státních cenných papírů může být lombardní úvěr poskytnut až do výše 80 % tržní (nebo nominální) hodnoty cenných papírů. U cenných papírů průmyslových společností a bank obchodovaných na burze výše úvěru obvykle nepřesahuje 60 % jejich tržní hodnoty.

U lombardního úvěru na zboží je jako zástava proti úvěru použito zboží, které je bankou uloženo ve vybraném veřejném skladu. Klient i banka obdrží tzv. skladištní list. V případě nesplácení úvěru platí stejná pravidla jako v případě cenných papírů.

U zboží jako zástavy jsou lombardní úvěry zpravidla poskytovány ve výši 50-70% tržní hodnoty zboží.

Pokud klient žádá o lombardní úvěr na pohledávky, pak dá bance do zástavy své pohledávky vůči svým odběratelům.

Lombardní sazba

Ať už se někdo pohybuje ve světě financí nebo ne, určitě někdy slyšel pojem lombardní sazba. Co lombardní sazba znamená? A má něco společného s lombardním úvěrem?

Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si komerční banky půjčí od centrální banky (u nás ČNB) oproti zástavě cenných papírů.

Lombardní sazba je spolu s diskontní sazbou a repo sazbou jednou ze základních úrokových sazeb, které ČNB stanovuje.

ČNB prostřednictvím této sazby může regulovat oběh peněz na trhu. Zvýšením lombardní sazby se peníze zdraží, zdraží tedy i půjčky a banky si půjčují méně.

Lombardní úvěr je tedy v užším smyslu označován úvěr, který je poskytovaný ČNB komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů za lombardní sazbu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang