Eskontní úvěr, odkup směnky

Pojem eskontní úvěr zná možná málokdo. V České republice není eskontní úvěr tolik známý, avšak v zahraničí se jedná o běžně využívaný úvěr. Co znamená eskontní úvěr? A k čemu slouží?

Eskontní úvěr je speciální typ úvěru, který je určený zejména pro podnikatele za účelem financování jejich podnikatelských aktivit. Je tedy vhodný pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Kdo si není jistý tím, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, by si měl přečíst podrobný článek.

Eskontní úvěr je svým typem krátkodobým úvěrem. Nejedná se však o klasickou půjčku.

Krátkodobý úvěr se obvykle sjednává na dobu splatnosti v řádech měsíců, u většiny finančních institucí nanejvýš jeden rok. Jeho cílem je překonání dočasného nedostatku peněžních prostředků. Půjčované částky jsou spíše nižší.

Krátkodobý úvěr si lze sjednat jak u bankovních, tak i nebankovních společností.

S eskontním úvěrem je to však ještě trochu jinak. Je sice pravdou, že u nás se využívá spíše kontokorent, leasing, revolvingový úvěr, faktoring či jiné typy úvěru, avšak i s eskontním úvěrem se lze setkat.

Jak funguje eskontní úvěr

Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky bankou. Znamená to, že banka odkoupí od žadatele směnku před její splatností. Jedná se přitom o směnku, kterou žadatel přijal v rámci obchodního styku (podnikání).

Předmětem odkupu je tedy směnka za zboží, služby nebo jiné statky, která představuje nástroj platby mezi odběratelem a dodavatelem.

Prakticky to funguje tak, že dodavatel prodá výrobek či poskytne službu odběrateli. Ten však nezaplatí okamžitě a dodavateli vystaví směnku.

Směnka vlastní představuje slib zaplatit určitou peněžitou sumu do určitého data. Vystavuje ji dlužník, majitelem směnky je věřitel.

V případě eskontního úvěru je dodavatel je remitentem a odběratel je emitentem směnky.

Směnkou se odběratel zaváže uhradit za zboží nebo služby sumu uvedenou na směnce, a to do termínu rovněž na směnce uvedeného.

Může však nastat situace, kdy dodavatel potřebuje peníze ještě před uplynutím splatnosti směnky. V takovém případě „prodá“ směnku obchodní bance čili dojde k odkupu směnky bankou. Tento proces se nazývá eskontace. Lze se setkat i s pojmem eskont směnky.

V případě, že dojde k odkupu směnky bankou, se odběratel stává dlužníkem banky a jeho vztah k dodavateli zaniká.

Jakmile je směnka splatná, banka se obrací na odběratele s výzvou k úhradě závazku.

Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky před její splatností bankou.

Odkup směnky

Proces schvalování eskontního úvěru a odkupu směnky je u každé banky jiný a řídí se vnitřními předpisy dané banky. Ne všechny směnky mohou být použity na eskontní úvěr. 

Podmínky eskontního úvěru bývají většinou přísné. Jednou z hlavních podmínek pro získání eskontního úvěru je, že se jedná o podnikatele, kteří mají daňovou povinnost a oprávnění podnikat na území ČR.

Mezi nejvýznamnější poskytovatele eskontních úvěrů u nás patří Komerční banka a Česká spořitelna.

Například jednou z podmínek eskontu směnky Komerční banky je, že se musí jednat o směnku v minimální hodnotě 100 000 Kč a její splatnost musí být zpravidla 1 až 12 měsíců.

Komerční banka kromě tuzemských směnek eskontuje i zahraniční směnky vystavené korunách a cizích měnách splatné mimo území ČR.

Dále je třeba vědět, že banka samozřejmě nedělá odkup směnek zadarmo. Odměnou je jí tzv. diskont. Jedná se o úrok za období od odkupu směnky do termínu její splatnosti. Diskont banka strhne z hodnoty směnky.

Výši diskontu ovlivňuje datum splatnosti směnky, diskontní sazba České národní banky, od které je odvozena úroková sazba, a bankovní poplatky spojené s realizací eskontního úvěru.

Diskontní sazba je úroková sazba pro půjčování peněz ČNB ostatním bankám. V současné době je diskontní sazba 3,5%.

Co je třeba k eskontu směnky

Jak již uvedeno, každá banka má své vlastní podmínky. V zásadě však platí, že pro odkup směnky bude třeba doložit právní subjektivitu dodavatele, doklady prokazující obchodní charakter směnky samozřejmě i vyplnění žádosti.

S eskontním úvěrem je v každém případě spojená velká kontrola všech účastníků. Banky neeskontují každou směnku a od každého žadatele.

Banka ke každé žádosti o eskontní úvěr přistupuje individuálně.

Čerpání eskontního úvěru

Pokud banka odkup směnek schválí, dojde k čerpání eskontního úvěru.

Eskontní úvěr vznikne odkupem směnky bankou před termínem její splatnosti. Směnka se tím převede na banku a klient za to dostane od banky částku, které se rovná nominální hodnotě směnky.

Nominální hodnota směnky se ovšem sníží o eskontní provizi, tzv. diskont. Tato provize se platí ke dni proplacení směnky.

Eskontní úvěr se poskytuje jednorázově, příp. opakovaně na základě uzavřené rámcové smlouvy o odkupu směnek.

V případě, že odběratel (dlužník) bance za předloženou směnku nezaplatí, předkládá banka směnku tomu, od koho ji nakoupila (dodavateli) a ten musí bance zaplatit.

Výhody a nevýhody eskontního úvěru

K hlavním výhodám eskontního úvěru patří:

  • rychlé získání peněz
  • není třeba zajištění úvěru
  • nízká úroková sazba

K nevýhodám eskontního úvěru patří:

  • diskont – částka, kterou si banka odečte od hodnoty směnky (úrok za období od odkupu směnky do termínu splatnosti)
  • poplatky spojené s realizací úvěru

Je však třeba si uvědomit hlavní nevýhodu eskontního úvěru. Ta nastává v situaci, kdy odběratel (dlužník) svůj závazek nesplní. V takovém případě totiž banka požaduje úhradu po původním vlastníkovi směnky (dodavateli).

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang