Jak vypočítat spotřebu elektřiny – výpočet příkonu, kalkulačka spotřeby

Každého bez pochyby zajímá, kolik ročně utratí za provoz nejrůznějších spotřebičů. Jak nákladná tato zařízení jsou? Výpočet spotřeby elektřiny domácnosti je mnohdy nelehký úkol. Jak se počítá spotřeba elektřiny?

Každý jistě dobře zná cenu aktuální elektřiny, kterou si však nedokáže dát do souvislosti s celkovými ročními výdaji, potažmo jednotlivými spotřebiči. Průměrná cena za 1 kWh je odvislá od zvoleného tarifu.

Každého však pravděpodobně zajímá, k čemu mu tento údaj je, pakliže nedokáže přijít na to, jak vypočítat spotřebu elektřiny spotřebičů? Tento článek proto přináší podrobnosti o tom, jak vypočítat spotřebu elektřiny, jaký je výpočet příkonu nebo jaká je spotřeba žárovky za hodinu.

Výpočet spotřeby elektrické energie – energetická náročnost

Nejprve je důležité zmínit, že úspora za elektřinu u zakoupeného výrobku může být do značné míry ovlivněna energetickými štítky, které prostřednictvím písmen abecedy symbolizují určitou spotřebu a nákladnost provozu daného zařízení.

Vzhledem k tomu, že jde o údaj typu – A, B, C, atd., je velice složité poznat přesnou spotřebu. Pro laika to však může být alespoň prvopočáteční impuls k tomu, zda se potřebnému výrobku vyhnout či nikoliv.

V mnohých případech zájemci nalézají sortiment, který je označován jenom písmenem „A“ a je doplněn o diakritické znaménko, určující jeho větší ekonomičnost týkající se provozu, tedy A+, A++, A+++.

Ač jde o přínosný a praktický prvek, stále to není ono a ke své roční spotřebě se zkrátka člověk musí dopočítat daleko propracovanějším způsobem. Tedy jak na výpočet spotřeby elektrické energie? A jak zjistit nákladnost chladničky, mrazničky, televizoru nebo počítače?

Jak zjistit spotřebu elektřiny?

Existují dva způsoby, jak zjistit spotřebu elektřiny. A to buď pomocí informací o spotřebě jednotlivých spotřebičů, nebo pomocí účtu za elektřinu. Zde je postup, jak vypočítat spotřebu elektřiny:

 1. Použití informací o spotřebě spotřebičů:
  • Zjistit výkon každého spotřebiče v domácnosti. Tuto informaci lze najít na štítku spotřebiče, který uvádí výkon v jednotkách wattů (W) nebo kilowattů (kW).
  • Určit čas, po který je spotřebič denně zapnutý. Tuto dobu lze buď odhadnout, použít časovač nebo měřič spotřeby elektřiny.
  • Vypočítat denní spotřebu každého spotřebiče podle vzorce: Spotřeba (kWh/den) = Výkon (kW) x Čas (hodiny).
  • Zopakovat tento postup pro všechny spotřebiče v domácnosti a sečíst všechny spotřeby elektřiny, aby člověk získal celkovou denní spotřebu.
 2. Použití účtu za elektřinu:
  • Zkontrolovat svůj účet za elektřinu, který obsahuje informace o spotřebě elektřiny za určité období (například za měsíc).
  • Zjistit množství spotřebované elektřiny za toto období, které je obvykle uvedeno v kilowatthodinách (kWh).
  • Rozdělit množství spotřebované elektřiny za dané období počtem dní tohoto období, aby člověk získal průměrnou denní spotřebu.

Po vypočítání denní spotřeby elektřiny lze provést další analýzy, například identifikovat spotřebiče s vysokou spotřebou nebo sledovat změny ve spotřebě během různých období. To člověku pomůže lépe porozumět jeho spotřebě elektřiny a najít způsoby, jak ji snížit a optimalizovat.

Jak vypočítat spotřebu elektřiny

Výpočet spotřeby elektřiny domácnosti lze provést podle následujících kroků:

 1. Určení příkonu elektrického zařízení: Zjistí se jmenovitý příkon uvedený na zařízení nebo se podívá do návodu k použití. Obvykle se uvádí ve wattech (W) nebo kilowattech (kW).
 2. Výpočet spotřebované kilowatthodiny (kWh): Vynásobí se příkon zařízení počtem hodin jeho používání. Výsledek se vydělí číslem 1000 a přepočítá se na kilowatty. Tímto výpočtem se získá spotřebovaná energie v kilowatthodinách (kWh). Energie (kWh) = (příkon × počet hodin) / 1000
 3. Určení celkové spotřeby elektrické energie: Zopakuje se výše uvedený výpočet spotřeby elektřiny spotřebičů. která budou zahrnuta do výpočtu spotřeby elektřiny domácnosti. Sečte se spotřeba energie v kilowatthodinách (kWh) pro každé zařízení a získá se celková spotřeba elektřiny.

Stojí za zmínku, že některá zařízení mohou ve svých specifikacích uvádět spotřebu energie přímo v kWh. V takových případech lze počítání spotřeby energie ve wattech vynechat a použít přímo uvedenou spotřebu energie.

Výpočet spotřeby elektrické energie

K mnohem hodnotnějším údajům se bude člověk muset dopracovat prostřednictvím běžně dostupné veličiny, kterou je příkon. Každý spotřebič je totiž obdařen viditelným štítkem, který se nachází hlavně v jeho zadní části. A právě zde je uvedena veličina s názvem příkon, jejíž měrnou jednotkou je Watt (W).

Pakliže se zjistí tento údaj, je známá i průměrná spotřeba elektřiny za měsíc či den daných produktů během jejich provozu, z čehož lze vypočítat celkovou roční nákladnost v penězích. Nejlepší je si ukázat onen jednoduchý výpočet příkonu na obyčejné televizi.

Příkon televizoru 100 W x délka běhu televizoru např. 5 hodin denně = 500 W neboli 0,5 kW za den

Toto je důležitý údaj, ze kterého člověk následně vyjde při výpočtu příkonu a cenových nákladů na průměrný roční provoz televizoru.

Příkon TV za den 0,5 kW x 365 dní v roce x cena za 1 kWh cca 5,– Kč = 912,50,– Kč

Díky jednoduchému vzorečku se tak lze domoci výsledné ceny 912,50,– Kč za spotřebu elektrické energie televizoru, který poběží průměrně pět hodin denně, každý den v roce.

Výpočet příkonu

Příkon je míra spotřeby nebo dodávky energie spotřebičem nebo zařízením a udává se v jednotkách watthodin (Wh) nebo kilowatthodin (kWh). Příkon je důležitým parametrem pro měření výkonnosti spotřebičů a zařízení

Příkon je vypočítán jako součin napětí a proudu, který spotřebič nebo zařízení spotřebovává nebo dodává. Formálně je výpočet příkonu podle následujícího vzorce:

P=U x I

kde:

 • P je příkon (v wattech, W),
 • U je napětí (v voltech, V),
 • I je proud (v ampérech, A).

Pokud je známá hodnota napětí a proudu, lze je vynásobit a získat příkon. Je důležité si uvědomit, že toto je ideální příkon, který by spotřebič či zařízení mělo mít za daných podmínek. Skutečný příkon může být nižší v důsledku různých faktorů, jako je účinnost spotřebiče, odpor vodičů, ztráty energie atd.

Například pokud je spotřebič s napětím 230 V a proudem 5 A, je výpočet příkonu následovný:

P=230V×5A=1150W

Tento spotřebič by tedy měl ideálně mít příkon 1150 wattů.

Kalkulačka spotřeby elektrické energie

Kalkulačka spotřeby energie je nástroj, který pomáhá jednotlivcům i podnikům odhadnout spotřebu energie a určit oblasti, ve kterých mohou spotřebu energie snížit. Obvykle bere v úvahu různé faktory, jako je typ a počet používaných spotřebičů nebo zařízení, doba používání a hodnocení energetické účinnosti těchto zařízení. Jednoduše lze například vypočítat průměrnou spotřebu elektřiny v bytě 3+1.

Pro výpočet spotřeby elektrické energie může kalkulačka vyžadovat vstupní údaje, jako je příkon nebo jmenovitý výkon každého spotřebiče a průměrný počet hodin denního používání. Vynásobením příkonu watty počtem hodin používání a vydělením 1000 (pro přepočet watthodin na kilowatthodiny) vypočítá spotřebu energie pro každé zařízení.

Kalkulačka spotřeby může také obsahovat možnosti zadání sazeb za elektřinu pro odhad nákladů na energii spotřebovanou jednotlivými spotřebiči, což uživatelům umožňuje určit energeticky nejnáročnější a nejnákladnější zařízení. Může poskytnout celkový rozpis spotřeby energie, který uživatelům umožní určit potenciální úspory, jichž lze dosáhnout energeticky účinnými volbami nebo snížením spotřeby.

Některé pokročilé kalkulačky spotřeby energie mohou navíc zohledňovat i vnější faktory, jako jsou regionální klimatické podmínky a kvalita izolace, a poskytovat tak přesnější odhady. Analýzou údajů mohou uživatelé činit informovaná rozhodnutí týkající se hospodaření s energií, úspor a potenciálních úspor nákladů.

Průměrná spotřeba Kwh/den

Průměrná spotřeba kWh za den se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně velikosti domácnosti, počtu obyvatel, spotřeby spotřebičů a sezónních vlivů.

V České republice je průměrná roční spotřeba elektřiny na obyvatele přibližně 3000 kWh. Pokud se tato hodnota vydělí počtem dnů v roce, dostane se orientační průměrnou denní spotřebu elektřiny na obyvatele.

Průměrnou spotřebu elektřiny za měsíc člověk získá následovně: celková roční spotřeba / 12

Roční spotřebu elektřiny (v kWh) tedy stačí pouze rozdělit počtem měsíců v roce, tj. 12. Tento vzorec poskytne průměrnou měsíční spotřebu elektřiny.

Je důležité si uvědomit, že se jedná o průměr a spotřeba jednotlivých domácností se může od tohoto údaje lišit. Jiná bude samozřejmě průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1, jiná v garsonce a nebo ve vile.

Výpočet spotřeby elektřiny spotřebiče

Spotřeba elektřiny je pro mnoho domácností velkým problémem. S rostoucím počtem elektrických spotřebičů v domácnostech je nezbytné porozumět tomu, jak se počítá spotřeba elektřiny, a prozkoumat možnosti, jak snížit náklady.

Efektivním řízením spotřeby elektřiny lze nejen ušetřit peníze, ale také přispět k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu životnímu prostředí.

Aby člověk mohl začít cestu ke snížení výdajů za elektřinu, je nezbytné zjistit, jak vypočítat spotřebu elektrické energie různých domácích spotřebičů. Některé spotřebiče spotřebovávají výrazně více energie než jiné. Například chladničky, klimatizace a ohřívače vody patří mezi největší spotřebiče energie.

Mezi další energeticky náročné spotřebiče patří elektrické trouby, pračky, sušičky a systémy domácí zábavy. Pokud si člověk uvědomí, které spotřebiče jsou energeticky nejnáročnější, může díky počítáí spotřeby upřednostnit své úsilí o snížení nákladů.

Jak snížit průměrnou spotřebu elektřiny za měsíc?

Snížení průměrné spotřeby elektřiny za měsíc může být dosaženo řadou různých opatření a změn ve spotřebitelských návycích a životním stylu. Zde je několik tipů, jak snížit průměrnou spotřebu elektřiny za měsíc:

 1. Energeticky úsporné spotřebiče: při nákupu nových spotřebičů se volí energeticky úsporné modely. Nejlepší je štítek Energy Star, který označuje, že spotřebič splňuje přísné normy energetické účinnosti. Ačkoli energeticky úsporné spotřebiče mohou mít vyšší počáteční náklady, z dlouhodobého hlediska mohou výrazně ušetřit energii a peníze.
 2. Účinné chlazení a vytápění: úprava nastavení teploty klimatizace nebo topení může mít znatelný dopad na účty za energii. Dobré je nastavit termostat na příjemnou, ale o něco nižší teplotu v zimě a vyšší teplotu v létě. Kromě toho udržovat okna a dveře řádně izolované, aby se zabránilo úniku tepla nebo chladného vzduchu z domova.
 3. Chytré napájecí lišty a časovače: používají se chytré napájecí lišty k řízení toku elektřiny do více zařízení současně. Tyto lišty mohou automaticky přerušit napájení, když se spotřebiče nepoužívají, a eliminovat tak plýtvání energií. Časovače lze také využít pro plánování zapínání a vypínání určitých spotřebičů, například ohřívačů vody nebo bazénových čerpadel, a optimalizovat tak spotřebu energie.
 4. Účinné osvětlení: nejjednodušší je výměna tradiční žárovky za energeticky účinné alternativy, jako jsou LED nebo CFL žárovky. Spotřeba žárovky za hodinu je v tomto případě nižší a mají delší životnost. Kromě toho se nesmí zapomínat vypínat osvětlení, když se nepoužívá, a využívat co nejvíce přirozeného denního světla během dne.
 5. Odpojení nepoužívaných spotřebičů ze zásuvky: mnoho spotřebičů spotřebovává malé množství elektřiny, i když jsou vypnuté. Musí se odpojovat zařízení, jako jsou nabíječky telefonů, notebooky a herní konzole, když se nepoužívají. Používání napájecích lišt umožní pohodlně vypnout více zařízení jedním vypínačem.
 6. Energetické audity: je dobré zvážit provedení energetického auditu domu. Odborníci mohou identifikovat oblasti, kde dochází k plýtvání energií, a navrhnout zlepšení nebo modernizaci, která sníží spotřebu. Patří sem kontrola těsnosti potrubí, kontrola izolace a analýza celkové spotřeby energie.

Investováním do energeticky účinných spotřebičů, optimalizací způsobů vytápění a chlazení, používáním inteligentních napájecích lišt a časovačů a vědomým rozhodováním o osvětlení a odpojování nepoužívaných spotřebičů lze výrazně snížit své účty za elektřinu.

Tyto jednoduché kroky umožňují domácnostem pozitivně ovlivnit své finance a zároveň aktivně přispívat k ekologičtější budoucnosti.

Zajímavost – spotřeba žárovky za hodinu

Spotřeba žárovky za hodinu se liší v závislosti na výkonu žárovky. Výkon žárovky je udáván v jednotkách wattů (W) a udává množství energie, které žárovka spotřebuje za jednotku času.

Energetická spotřeba žárovky za hodinu je následující:

 • 60wattová žárovka spotřebuje za hodinu 60 watthodin (nebo 0,06 kilowatthodin) energie.
 • 15wattová LED žárovka spotřebuje 15 watthodin (neboli 0,015 kilowatthodiny) energie za hodinu.
 • 9wattová kompaktní zářivka (CFL) spotřebuje 9 watthodin (0,009 kilowatthodiny) energie za hodinu.

Je důležité si uvědomit, že tyto hodnoty jsou přibližné a mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétní žárovce a její účinnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang