Ekologická likvidace vozidel – jak zlikvidovat auto 2024

Na základě uplynutí životnosti vozidla nebo také po dopravní nehodě může zůstat auto takzvaně na odpis. V obou případech je potřeba odhlásit vozidlo z registru vozidel. Tomu však musí předcházet ekologická likvidace vozidla. Co vše je k tomu potřeba? A je to opravdu tak složitý proces?

Ekologická likvidace vozu je dle platné legislativy jediná správná cesta k odhlášení vozidla z registru vozidel. Pokud člověk ví, jak zlikvidovat auto, není na tom nic složitého. Tento článek nabízí podrobný návod ekologické likvidace auta.

Likvidace auta

Člověk se o auto po celou dobu jeho životnosti hezky stará, platí povinné ručení, až jednoho dne vozidlo jezdit přestane. Nejrychlejším způsobem, jak se ho zbavit, je likvidace vozidla a následné vyřazení vozidla z registru vozidel.

Je to také jedna z mála možností, jak lze zrušit povinné ručení vozidla. Jednou z možností je samozřejmě prodej vozu a jeho následný přepis na nového majitele. Další možností, jak zrušit povinné ručení, je právě jeho vyřazení z evidence motorových vozidel.

TIP: Povinné ručení se jmenuje povinné právě proto, že se váže k vlastnictví automobilu. Za neplacení povinného ručení hrozí majiteli vozu pokuty. S přepisem vozidla lze povinné ručení u daného automobilu zrušit.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, řadí autovraky do nebezpečného odpadu. Je to hlavně z toho důvodu, že ve vozidlech se nachází různé kapaliny. Auta jsou také vyráběna z různých materiálů, které je potřeba správně zlikvidovat.

Výše zmíněný zákon vychází z evropské směrnice o odpadech. Ta pamatuje především na životní prostředí. Na základě této směrnice si všechny státy Evropské unie museli zapracovat tuto skutečnost do svých vlastních legislativ.

Likvidace autovraků

Likvidaci autovraku nemůže dělat každý. Je potřeba si najít autovrakoviště, které tento úkon může vykonávat. Autovrakoviště je totiž povinné vydat doklad o ekologické likvidaci vozu. Databáze těch, kteří k tomu mají oprávnění, je k dispozici online a zdarma na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Je důležité si dát pozor na podvodná autovrakoviště. Ekologická likvidace vozidel je zdarma. Příslušný zákon dokonce zakazuje provozovatelům autovrakovišť vyžadovat za ekologickou likvidaci jakýkoliv poplatek. Některá autovrakoviště dokonce nabízí za autovrak odměnu.

Na stránkách Ministerstva životního prostředí si lze také ověřit protokol o ekologické likvidaci vozidla, který autovrakoviště vydá. Tento protokol je totiž vybaven elektronicky vygenerovaným číslem, na základě kterého dojde k odhlášení vozidla z registru vozidel.

Je nutné a důležité zajistit ekologickou likvidaci autovraku. Jedná se o nebezpečný odpad.

Ekologická likvidace

V první řadě je potřeba si domluvit termín u autovrakoviště. Většina autovrakovišť pracuje 7 dní v týdnu a zajištují také odtah vozidla, v případě, že je nepojízdné. Některé z nich dokonce nabízejí kompletní servis včetně vyřazení vozidla z registru vozidel. Za tento servis si však účtují vyšší ceny.

Za ekologickou likvidaci se nic neplatí. Některá autovrakoviště dokonce nabízejí za autovraky odměnu. Samotná ekologická likvidace spočívá z odsátí veškerých kapalin z vozidla, postupné demontáže různých částí vozidla a následného rozřezání skeletu auta na menší kusy.

Ekologická likvidace – co je potřeba

K likvidaci auta je potřeba s sebou na autovrakoviště přinést doklad totožnosti a originál technického průkazu vozidla. V případě, že se jedná o firemní vozidlo, je rovněž potřeba živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku.

Ekologickou likvidaci vozidla může na základě plné moci vyřizovat u autovrakoviště v podstatě kdokoliv. Vlastník vozidla musí dát pouze dotyčné osobě plnou moc, ve které jsou všechny důležité údaje. Vzory plné moci jsou k dispozici ke stažení na internetu.

V plné moci musí být uveden vlastník vozidla a také člověk, který je k úkonu zplnomocněn. Musí zde být také uvedeno o jaký úkon se jedná. Důležité jsou také informace o vozidle, především je nutné uvést značku a VIN vozidla. Plná moc musí být samozřejmě úředně ověřena.

Člověk se může také dostat do situace, že ekologickou likvidaci vozidla bude muset řešit za někoho, kdo je po smrti. V tomto případě je potřeba mít sebou úmrtný list nebo rozhodnutí o dědictví. Na základě jednoho z těchto dokladů autovrakoviště vozidlo zlikviduje.

V případě, že se člověk autovraku nezbaví ekologickou cestou hrozí mu vysoké pokuty.

Jak zlikvidovat auto

U vozidla určeného k likvidaci není důležité, zda se jedná o vozidlo na dieselový pohon nebo pohon LPG. Autovrakoviště si s tím poradí, jenom je dobré je na LPG pohon předem upozornit. Vlastník vozidla nesmí před jeho likvidací odstraňovat z vozidla jakékoliv části.

Vlastník vozidla obdrží od autovrakoviště pouze SPZ vozidla a doklad o ekologické likvidaci auta. Tento doklad o ekologické likvidaci vozidla je potřeba k vyřazení vozidla z registru vozidel. Právě z tohoto důvodu je nutné si vybrat k likvidaci autorizované autovrakoviště.

Doklad o ekologické likvidaci vozidla, nazývaný také potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, je jediným dokladem, na základě kterého je možné vozidlo vyřadit z registru vozidel. Neexistuje žádný jiný doklad, na základě kterého by to bylo také možné.

Toto potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je označeno speciálním elektronicky vygenerovaným číslem, které je důležité pro odbor dopravy. Díky tomuto jedinečnému kódu na příslušném úřade vyřadí vozidlo z evidence.

Likvidace auta

Poté, co je vozidlo ekologicky zlikvidované, stačí zajít na příslušný registr vozidel a oficiálně vozidlo zrušit. Pro vyřazení vozidla je nutné předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz
  • doklad o ekologické likvidaci
  • registrační značky
  • malý a velký technický průkaz
  • žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Na základě těchto dokladů dojde k vyřazení vozidla z evidence vozidel. Následně je samozřejmě možné zrušit povinné a havarijní pojištění vozu.

Samozřejmě je důležité mít originální dokumenty a doklady. Kopie či fotografie příslušných dokladů na úřadě nikdo neuzná a člověk tak zbytečně ztratí další čas s vyřizováním. Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu lze vyplnit až na příslušném úřadě.

Jak probíhá ekologická likvidace

Poté co vozidlo člověk odveze na autorizované autovrakoviště nebo si ho dané autovrakoviště samo odtáhne, začnou jeho zaměstnanci s ekologickou likvidací. Pracovníci postupně vozidlo odborně rozeberou a ekologicky zlikvidují.

Některé části vozidla se zrecyklují, jiné části se využijí na náhradní díly. Celý tento postup musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech. Právě z tohoto důvodu jsou tento úkon oprávněna provádět pouze některá autovrakoviště.

Autovrak nemusí být pojízdný. Neměly by však chybět žádné důležité části vozidla jako je karoserie nebo motor. Bez těchto důležitých částí nelze vozidlo ekologicky zlikvidovat. A bez potvrzení o ekologické likvidaci nelze následně vozidlo vyřadit z registru vozidel.

Úřady mohou vozidlo totiž definitivně vyřadit z evidence motorových vozidel pouze tehdy, když vlastník vozu předloží doklad, potvrzení o tom, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno. Je proto důležité, aby nebylo vozidlo rozebrané.

Je možné vyřadit vozidlo bez ekologické likvidace?

Vozidlo bez ekologické likvidace vyřadit z registru vozidel nelze. Platná legislativa České republiky toto neumožňuje. Takže v případě, že je vozidlo po dopravní nehodě nebo se člověku nechce již vynakládat na další opravy finance, je ekologická likvidace jediná cesta.

Pokud se člověk rozhodně z jakéhokoliv důvodu, že vozidlo nebude po nějakou delší dobu používat je zde jiná cesta. Tou je uložení SPZ do depozitu. Tento úkon se opět vyřizuje na kterémkoliv registru vozidel a je zpoplatněn. Je k němu potřeba tyto dokumenty:

  • občanský průkaz
  • malý a velký technický průkaz
  • obě registrační značky vozidla
  • vyplněný formulář žádosti o dočasné vyřazení vozidla

Příslušný úřad si v depozitu ponechá malý technický průkaz a obě registrační značky vozidla. Do velkého technického průkazu provede o této skutečnosti zápis. SPZ lze takto uložit do depozitu nejdéle na 18 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců je ale potřeba o dalších 6 měsíců dodatečně požádat.

Po tuto dobu nelze s vozidlem nikam jezdit. Mělo by být odstaveno na adrese, která je uvedena v žádosti o dočasné vyřazení vozidla. Registrační značky vozidla je možné z depozitu kdykoliv opět vybrat. K vyndání SPZ z depozitu musí být platná technická a zřízeno nové povinné ručení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang