EIC kód

EIC kód je elektronický identifikační kód. Je to identifikační kód, který je používán pro identifikaci specifických informačních systémů a datových zdrojů v programu pro elektronickou komunikaci mezi zeměmi Evropské unie.

EIC kód (Energy Identification Code) slouží jednoznačné identifikace předávacích a odběrných míst v plynárenství. Jednotné číslování bylo zavedeno v rámci budování jednotného systému identifikace účastníků na trhu s energiemi v rámci celé Evropy.

V závislosti na provozovateli a  jeho obchodních aktivitách se místa pro předávání a odběr plynu mohou lišit. Více informací o existujících předávacích a odběrných místech lze zjistit od distributora nebo prodejce daného regionu. Někteří distributoři nabízejí i přímý dovoz do domácího zařízení či firemního skladu, což umožňuje zákazníkovi komfortní nákup.

EIC kódy se tak používají jako identifikátory odběrných míst (obdoba EAN kódů v elektrárenství) a jako identifikátory předávacích míst mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem.

Elektronický identifikační kód je český termín, který se do angličtiny překládá jako „Electronic identification code“. Tento termín může označovat různé kódy používané v různých kontextech, avšak obecně se jedná o kód, který slouží jako jedinečný identifikátor osob nebo subjektů v elektronických systémech.

Například v České republice může „Elektronický identifikační kód“ označovat elektronické identifikační číslo přidělené jednotlivcům pro elektronickou komunikaci se státními orgány, jako jsou finanční úřady nebo zdravotní pojišťovny.

V kontextu elektronického obchodování nebo internetového bankovnictví může elektronický identifikační kód odkazovat na jedinečný identifikátor nebo heslo používané k ověření totožnosti uživatele a k udělení přístupu k jeho účtu nebo zabezpečeným online službám.

Obecně je „Elektronický identifikační kód“ důležitým prvkem mnoha elektronických systémů, neboť umožňuje bezpečnou a spolehlivou identifikaci osob nebo subjektů v digitálním světě.

V České republice se přidělování a používání těchto kódů řídí na základě pravidel vydaných operátorem trhu s plynem. Kód se skládá z osmnácti znaků. Pro Českou republiku byla vyčleněna jedna číselná řada a jedna podřada.

EIC kód je svázán s odběrným místem. Při převodu smlouvy mezi zákazníky je kód převeden na nového odběratele. Při zániku odběrného místa zaniká i přidružený EIC kód a nesmí se již použít.

Lokální odběrná místa elektřiny se skládají ze tří různých typů. Tyto typy jsou ústředna, vstupní/odběrné místo a distribuční transformátor. Ústředna je největší část lokálního odběrného místa a nachází se nejblíže zákazníkovi. Tato ústředna slouží jako zákaznická domácí přípojka a obsahuje obousměrné transformátory, telemetrické zařízení, zabezpečovací zařízení a spouštěcí zařízení.

Vstupní/odběrné místo se může skládat z pole transformátorů, klecí a svodů sousedících s odběrným místem. Tyto jsou použity ke sběru vedení a jiných elektrických polí, které se týkají toho lokálního odběrného místa.

Distribuční transformátor je další typ lokálního odběrného místa elektřiny, který se nachází na špičce distribučního systému. Toto zařízení se skládá obvykle z pole distribučního transformátoru a distribučních spínačů. Distribuční transformátor předává elektřinu z hlavního transformátoru do odběrných míst v okolí, svému hlavnímu cíli.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang