Dávky pěstounské péče – podrobnosti

Stát poskytuje různé sociální dávky, včetně dávek pěstounské péče. Uvažujete o pěstounství? Na které dávky mají pěstouni nárok?

Pěstounská péče představuje náhradní rodinnou péči. Na rozdíl od adopce nemá dítě práva biologického potomka. Pěstounství totiž končí, a to dosažením plné svéprávnosti osoby v pěstounské péči. Je určené dětem, které se z různých důvodů nepodařilo adoptovat, např. kvůli jejich postižení. Pěstounská péče je placená.

V roce 2006 vedle dlouhodobé pěstounské péče vznikla pěstounská péče na přechodnou dobu. Díky ní nemusí dítě trávit čas v ústavech ani dětských domovech, což je pro psychiku dítěte důležité.

Nárok na dávky pěstounské péče vznikají nezletilé nezaopatřené osobě (dítěti), která je svěřená do pěstounské péče. Je možné dostávat dávky pěstounské péče i na zletilé osoby, ovšem musejí být stále nezaopatřené, např. z důvodu studia.

Dávky pěstounské péče

Příspěvky na dítě jsou rozdělovány do několika skupin. Jsou jimi:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek při pěstounské péči

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: Nárok na příspěvek má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok zůstává i po dosažení plnoletosti dítěte, je-li stále nezaopatřené. Nesmí mu však být více než 26 let. Výše dávek pěstounské péče se odvíjí od několika faktorů – věk dítěte, dítě ve stupni závislosti (závislost lehká, středně těžká, těžká a úplná).

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 • 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby

Odměna pěstouna: Při převzetí dítěte do pěstounské péče. Pokud jsou pěstouni manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich. Rozlišuje se dle stupně závislost dítěte a počtu svěřených dětí. Nejméně však činí 1násobek minimální mzdy za měsíc, maximálně 2,2násobek minimální mzdy za měsíc.

Příspěvek při převzetí dítěte: Nárok na něj má pečující osoba, která dítě převzala od pěstounské péče. Liší se podle věku dítěte. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 • do 6 let 10 800 Kč
 • od 6 let do 12 let 12 150 Kč
 • od 12 let do 18 let 13 500 Kč

Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků přesáhnout 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek. Příspěvek je jednorázový.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla: Nárok na příspěvek vzniká pečující osobě, a to v případě má-li ve své pěstounské péče alespoň tři děti, včetně zletilých nezaopatřených osob. Výše příspěvku je 70 % pořizovací ceny motorového vozidla. Uhradit z tohoto příspěvku lze i prokázané výdaje na opravy, maximálně 100 000 Kč. Pěstoun nesmí koupený vůz používat k výdělečné činnosti.

Příspěvek při pěstounské péči: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje výši státního příspěvku na výkon pěstounské péče 59 400 Kč za kalendářní rok. O přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče rozhoduje Úřad práce. Státní příspěvek se vyplácí do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o jeho přiznání. Žádosti o příspěvky se podávají na Úřadech práce.

Zaopatřovací příspěvky

Zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy jsou:

 • zaopatřovací příspěvek opakující se
 • zaopatřovací příspěvek jednorázový

Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč. Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang