Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů byla zřízená na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jde o profesní organizaci pojišťoven, které mají povolené uzavírat povinná ručení.

Česká kancelář pojistitelů je národní konzervační orgán, který je zodpovědný za udržení a rozvoj pojistného trhu v České republice. Je zřízena podle zákona č. 168/1999 Sb. a je orgánem veřejné moci.

Cílem České kanceláře pojistitelů je zajistit efektivní regulaci pojistného sektoru prostřednictvím centrálního úřadu včetně systému monitorování a kontroly pojistných produktů a pojišťovacích smluv.

Efektivní regulace pojistného sektoru zahrnuje několik kroků. Prvním krokem je stanovení přesných požadavků na pojistníky a přidružené produkty. Následně musí být vytvořeny náročné postupy pro zajištění přiměřeného dohledu nad tím, jak pojišťovací společnosti používají své prostředky a jak vybírají svoji činnost.

Dalším krokem je zavedení víceúrovňového systému dohledu s důrazem na národní regulační orgány a solventnost pojistníků v kontrastu se sekundárními orgány jako jsou pojistitelé, profesionálové a regionální regulační orgány. Poslední krok spočívá v poskytování podpory a efektivní implementace právních předpisů, které regulují pojistný sektor.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho pojistná smlouva má řadu úprav v závislosti na tom, co je pojišťovacím produktem.

Mezi obecné prvky takové smlouvy patří:

  • typ vozidla a rok jeho výroby
  • pojistné plnění v případě škody
  • pojištění na jednotlivé události a jeho omezení
  • různé typy zvýhodnění, jako je zvýšení nebo obnovení sazby
  • různé typy připojištění, které se vztahují k pojistnému plnění
  • omezení poskytované ochrany, jako je věkové omezení řidičů

Česká kancelář pojistitelů je také odpovědná za poskytování informací veřejnosti a současně poskytuje i servis sledování vysoce exponovaných pojišťoven. Česká kancelář pojistitelů spravuje také informační systémy, jež přispívají k zabezpečení a stabilizaci pojistného trhu a právní úpravy, které se týkají pojištění.

Základní činností ČKP je spravovat garanční fond a provozovat hraniční pojištění. Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu vozidla z cizí země na území České republiky. Uzavírá se zaplacením pojistného.

Hraniční pojištění je pojištění, které pokrývá škody vzniklé při dopravě po silnici přes hraniční území mezi dvěma zeměmi. Hraniční pojištění zahrnuje pojištění majetku nebo osob vystavených možnému nebezpečí v případě, že dojde k havárii na hraničním přechodu nebo při jeho přejíždění.

Další funkcí ČKP je provozování informačního střediska. Uchovává a poskytuje vybrané údaje, které souvisí s povinným ručením. Data směřuje do Centrálního registru vozidel. Zde dochází k porovnání s daty registrovaných vozidel.

Centrální registr vozidel je databází vedená Ministerstvem dopravy. Obsahuje také všechny údaje o registraci vozidel a jejich majitelích. Nejčastěji se používá k získání informací o zapsaných vozidlech a jejich technických údajích.

Povinné ručení se vztahuje na odpovědnost vůči třetím stranám při nehodě. Znamená to, že pokud dojde k nehodě, povinné ručení poskytne finanční odškodnění třetím stranám za újmu na zdraví nebo majetku. Povinné ručení také často nabízí pojištění škody na vozidle, ačkoli tato pojistka je obvykle k dispozici pouze na náklady namísto kompenzace.

Z dalších činností ČKP je nutno jmenovat úkoly související s členstvím v Radě kanceláří ((Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiž členy jsou národní kanceláře (v ČR Česká kancelář pojistitelů), které na systému zelené karty participují)), uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států atd.

Úkolem ČKP je také řešit případy nehod, ve kterých došlo k újmě na zdraví či k usmrcení osob způsobených nezjištěnými pachateli. Oficiální stránky kanceláře: www.ckp.cz

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang