Cena m³ plynu

Zemní plyn je obnovitelný zdroj energie, který se vyskytuje v zemské kůře a je tvořen převážně uhlovodíky. Jedná se o jednu z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných energií pro výrobu elektrické energie a tepla. Jaká cena cena m³ plynu?

Plyn je dnes důležitá komodita, kterou dennodenně člověk potřebuje. Proto velké množství lidí zajímá cena plynu a jak spočítat cenu za plyn.

Cena plynu je ovlivňována hodnotou nákupu na energetické burze daným dodavatelem, který ji nakupuje pro své zákazníky. Také je ovlivňována regulovanými položkami, které tvoří nedílnou součást konečné ceny plynu. 

K ceně se vztahuje také fakt, jestli má odběratel třeba fixaci po určité období za stabilní cenu.

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je vyroben z fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa nebo ropa. Zemní plyn je vysoce koncentrovaný a vyrábí se z něj velké množství energie, a to v kratším čase než u jiných fosilních paliv.

Využívání zemního plynu pro výrobu energie je známé již od 19. století. Kromě toho, že je zemní plyn jedním z nejčastěji využívaných zdrojů energie, je také velmi příznivý pro životní prostředí. Je to díky jeho minimálnímu obsahu síry a oxidu uhličitého.

Jeho výroba a využití také nevyžadují žádné další chemické látky nebo látky, které by mohly znečišťovat životní prostředí. Navíc je zemní plyn poměrně bezpečný a dostupný zdroj energie. Jeho dostupnost závisí na poloze a zásobách uložených pod zemí.

Cena za m³ plynu

Plyn je roztažná veličina. Plyn proudí v m³ v plynovodech. Prodej komodity jako takové se děje právě v objemových jednotkách. Proto se prvotní počítání plynu koná v kubících.

Ceny plynu se často velmi liší. Průměrná cena plynu pro domácnosti v České republice se pohybuje mezi 6,28-47 Kč za 1 m3.

Pro konečného spotřebitele je však důležitá výhřevnost plynu. Výhřevnost je v různých nadmořských lokalitách odlišná. Projevuje se roztažnost plynu a tak za cenu 1 m³ plynu v odlišných lokalitách člověk dostane různou cenu za 1 kWh.

I když se jedná o velmi nepatrné rozdíly, cena plynu pro konečného spotřebitele musí být spravedlivá. Proto existují přepočtové koeficienty, které mají za úkol přepočet 1 m³ na 1 kWh nebo 1 MWh. Tato jednotka je totiž z hlediska tarifikace spravedlivější. 

Kalkulátory plynu většinou pracují s konstantním přepočtem. Přestože se může finální cena za plyn z plynovodu v konečném důsledku lišit, náhled na ceny konkurence to přesto umožní. Koeficient je totiž pro každého ve vypočítaném seznamu dodavatelů plynu stejný.

Regulovaná a neregulovaná složka ceny plynu

Cena plynu se skládá ze dvou složek – státem regulované a neregulované. Regulovaná složka je stejná pro všechny dodavatele. Patří do ní:  

  • poplatek za distribuci zemního plynu, 
  • měsíční poplatek za rezervovanou kapacitu,
  • poplatek pro operátora trhu (OTE),
  • daň z plynu

Do neregulované složky patří poplatky spojené s dodávkou plynu. Ty si dodavatelé určují sami na základě vývoje trhu. Patří do ní:

  • měsíční poplatek dodavateli, 
  • cena za dodávku zemního plynu. 

A právě cena za m³ plynu je neregulovaná složka, která se může v průběhu roku různě měnit.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang