Amortizace

Každá věc ztrácí časem svoji hodnotu, paradoxně ať je používaná či nikoliv. V podnikání musí být toto opotřebení zaneseno do účetnictví ve formě odpisu, neboli rozložení nákladů na očekávanou dobu užívání dlouhodobého majetku, po kterou bude mít dlouhodobý majetek hodnotu. Odpisy se mohou nazývat i amortizací. Jak vše funguje?

Amortizace a odpisy jsou po teoretické stránce totéž, po faktické stránce je mezi nimi nepatrný rozdíl. Zatímco odpisy se vztahují převážně na majetek hmotný (notebooky, automobily), amortizace počítá s odepisováním majetku nehmotného (software, know-how, licenční poplatek, duševní vlastnictví).

Odpisy majetku se objevují ve výkazu zisku a ztráty společnosti. Ve vedení účetnictví jsou odpisy finančním vyjádřením opotřebení majetku, nákladem snižujícím v průběhu let účetní zisky. Jsou evidované postupně. Amortizace rovněž představuje umořování dluhu fixními, předem stanovenými částkami.

Pokud je odpisový náklad zaúčtován do výkazu zisku a ztráty, hodnota dlouhodobého majetku vykázaná v rozvaze se sníží o stejnou částku. Tento postup pokračuje až do úplného odepsání pořizovací ceny aktiva nebo do jeho prodeje či nahrazení.

Reprezentativní příklad: Vůz má pořizovací hodnotu 300 000 Kč a jeho předpokládaná životnost je 5 let. Existují dva způsoby výpočtu odpisů:

Do účetnictví bude tento náklad zanesen takzvanou lineární metodou, neboli cena vozu se vydělí počtem let, po které se očekává jeho užitečnost. Společnost si tedy každý rok po dobu pěti let odečte od zdanitelného příjmu 60 000 Kč.

Druhá metoda se nazývá metoda klesajícího zůstatku. Používá se pro majetek, který brzy ztratí velkou část své hodnoty. Amortizovaná částka se každý rok snižuje s tím, jak se snižuje celková hodnota věci.

Je odpisování nákladem?

Amortizace je nepeněžní náklad, což znamená, že nevyžaduje odliv peněžních prostředků, ovšem snižuje hodnotu aktiva. Protože tedy náklad již vznikl, nemá amortizace vliv na likviditu společnosti. Náklad na odpisy se však vykazuje ve výkazu zisku a ztráty. Snižuje zisk před zdaněním, a tudíž i daň, kterou bude muset společnost zaplatit.

Odpisy se často používají pro daňové účely. Společnosti mají často možnost urychlit nebo odložit některé odpisy, aby optimalizovaly svou daňovou povinnost.

Odpisy pro daňové účely však nemusejí nutně představovat skutečné náklady společnosti na používání dlouhodobého majetku. Pro účely finančního výkaznictví je běžné a přijatelné, že společnosti používají paralelní metodu odpisování, která přesněji odráží pokles hodnoty aktiv.

Amortizace a povinné ručení

Amortizace se často řeší v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení. Podle amortizace dochází ke korekci nákladů u starších vozů. Korekce zohledňuje náhradu opotřebených dílů v závislosti na tom, jak je vůz starý a kolik má najetých kilometrů.

Na amortizaci vozu má vliv vícero faktorů a rychlost, s jakou hodnota automobilu klesá, je mnohdy překvapivá. Nové auto automaticky ztrácí 10 % své ceny již při odjezdu z prodejny. Každým dalším rokem hodnota klesá o 15 až 25 %. Za 5 let dosahuje hodnota vozu již jen zhruba třetiny své pořizovací ceny.

Na čem závisí amortizace vozu

Pro pojišťovny je amortizace významná z hlediska výpočtu pojistného. To se týká jak havarijního pojištění, tak povinného ručení. Pro pojišťovny ztrácí bourané vozidlo svoji hodnotu rychleji než auto netknuté. Při opravě vozu pojišťovny často hlásají, že nové náhradní díly přispívají k vyšší ceně ojetiny.

Převážně se jedná o nekalý přístup, neboť pojišťovna je povinna poškozenému uhradit celou částku oprav. Nikoliv pouze částku sníženou o amortizaci vozu. Amortizace závisí především na značce vozu, výbavě, účelu využití, počtu najetých kilometrů, typu pohonu, nebo dodatečných úpravách auta.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang