Výpis ze zdravotní dokumentace – medicínské karty

Zdravotní stav člověka se nehodnotí pouze na základě lékařské prohlídky. Pro správné posouzení jsou nutná samozřejmě i různá vyšetření a také je potřeba seznámení lékaře se zdravotní kartou. Jak se člověk může dostat ke svému vlastnímu výpisu ze zdravotní dokumentace a kolik za něj zaplatí?

Výpis ze zdravotní dokumentace je důležitý při lékařských prohlídkách do zaměstnání u závodních lékařů a při změně obvodního lékaře.

Vstupní prohlídka do zaměstnání

V případě, kdy člověk ztratí zaměstnání, dost často začíná okamžitě řešit hledání nové práce. Pokud se podaří, je nutné, aby při nástupu do nového zaměstnání je nový zaměstnanec povinen podstoupit vstupní prohlídku do zaměstnání.

Smyslem této lékařské prohlídky je posouzení zdravotního stavu zaměstnance, zda je způsobilý pro výkon daného zaměstnání. Definice vstupní lékařské prohlídky pochází z § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Tyto prohlídky provádí poskytovatelé pracovně lékařských služeb, a to na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem, případně je možné je také absolvovat u praktického lékaře nového zaměstnance.

Lékařská prohlídka do zaměstnání je povinná při klasickém pracovním poměru a při služebním poměru (= zaměstnanci státu) ještě před nástupem do zaměstnání. Bez vstupní lékařské prohlídky není možné, aby uchazeč o zaměstnání nastoupil do zaměstnání a vykonával přidělenou práci. Ovšem může ještě před tím podepsat pracovní smlouvu.

U dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti není vždy vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání povinná. U těchto dohod je povinná v případě, kdy se jedná o rizikovou práci, případně pokud to vyžaduje jiný právní předpis či vyhláška o pracovně lékařských službách.

V případě, že do zaměstnání nastupuje těhotná žena, nemusí tuto skutečnost uvádět. U lékařské prohlídky je tato informace důležitá jen za předpokladu, že se jedná o pozici, která vyžaduje manipulaci s těžkými břemeny, práci na radiologickém oddělení, těžbu v podzemí a výrobu zpracování výbušnin.

Bez vstupní lékařské prohlídky uchazeč o zaměstnání nesmí nastoupit do zaměstnání a výkonávat práci.

Vstupní prohlídka do práce cena, vzory a platnost

Cena lékařské prohlídky se liší dle ceníku lékaře. V případě, že nový zaměstnanec jde na prohlídku k závodnímu lékaři zaměstnavatele, pravděpodobně nic neplatí. Mezi lékařem a zaměstnavatelem je uzavřený smluvní vztah, na základě kterého lékař fakturuje přímo zaměstnavateli.

Při návštěvě závodního lékaře je nutné, aby nový zaměstnanec měl s sebou výpis z karty od svého obvodního lékaře. Za tento výpis si obvodní lékař účtuje poplatek. Výpis ze zdravotní dokumentace ke stažení je také volné dostupný na internetu, avšak není potřeba si ho stahovat. Lékaři mají vždy svůj vzor k dispozici.

Pokud lékařskou prohlídku prodělá člověk u svého obvodního lékaře, pohybuje se částka od 200, Kč do 1.000,- Kč. Náklady jak na výpis ze zdravotní dokumentace, tak i za vstupní lékařskou prohlídku proplácí zaměstnavatel. To znamená, že zaměstnanec sice zaplatí nejdříve tyto částky v některých případech ze svého, avšak následně je mu to proplaceno zaměstnavatelem.

Ze zákona není vzor vstupní prohlídky do zaměstnání určen. Každý zaměstnavatel používá svůj vzor, kde je nutné, aby byla identifikace zaměstnavatele, zaměstnance, pracovní pozice a lékaře.

V případě, že člověk pracuje na home office (z domova) a nedochází na pracoviště, tak je také nutné, aby prodělal vstupní lékařskou prohlídku.

Platnost výpisu ze zdravotní dokumentace se může lišit. Většinou se udává k určitému datu. Zaměstnavatel si může sám určit, jak starý maximálně výpis může být a většinou o tom nového zaměstnance sám informuje. Pokud zaměstnancovi tuto informaci nedá, je nutné, aby se zaměstnance doptal, jak dlouho platí výpis ze zdravotní dokumentace. Zpravidla u kategorie 1 může být starý až několik měsíců.

V případě, že člověka zajímají informace, jaké zákroky prodělal a kolik za něj uhradila jeho pojišťovna, může si zažádat o výpis ze zdravotní pojišťovny. Na tento výpis má nárok každý pojištěnec. O přehled požádá pobočku své pojišťovny dle svého trvalého bydliště. Lze žádat online, nebo přímo osobně na pobočce. Tento výpis obsahuje údaje o zdravotní péči v období posledních 12 měsíců. Na uvedenou službu má pojištěnec nárok zpravidla jednou ročně (může se lišit dle pojišťovny) a nic za ní neplatí.

TIP: Kolik zaměstnanec ve skutečnosti musí odvést na daních?

Periodické a mimořádné lékařské prohlídky zaměstnanců

Prohlídky zaměstnanců se provádějí pravidelně a jsou to tzv. periodické lékařské prohlídky. Zároveň je možné, aby zaměstnanec prodělal i mimořádnou lékařskou prohlídku. Obě prohlídky slouží k preventivnímu posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu jejich práce.

Intervaly periodických prohlídek stanovuje vyhláška o pracovně lékařských službách na základě kategorizaci prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a také věku daného zaměstnance.

Vždy záleží na tom, v jaké kategorii je zaměstnanec zařazený. Pokud spadá do první kategorie, je povinen se dostavit jednou za 6 let na lékařskou prohlídku. Pokud se jedná o zaměstnance staršího 50 let, zkracuje se lhůta prohlídek na 4 roky.

U druhé kategorie je prohlídka prováděna jednou za 4 roky a při dovršení 50 a více let zaměstnance, se jedná o období 2 let.

U rizikového zaměstnání ve druhé kategorii a ve třetí kategorii je nutné prodělat lékařskou prohlídku jednou za 2 roky a nezáleží na věku zaměstnance.

Každoročně jsou prováděny lékařské prohlídky ve čtvrté kategorii a to také bez ohledu na věk.

Může dojít k situaci, kdy v průběhu pracovního poměru je nutné, aby zaměstnanec absolvoval mimořádnou lékařskou prohlídku. Jedná se o takovou prohlídku, která je prováděna nad rámec periodické prohlídky. Tato lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v tom případě, kdy vznikl předpoklad, že došlo ke změně či ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Tuto prohlídku nařizuje zaměstnanci přímo zaměstnavatel, avšak může jí nařídit i v případě na podnět zaměstnance, který má pochybnosti o své pracovní způsobilosti. Může dojít i k nařízení ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví.

U zaměstnanců 50 a více lek dochází k častějším periodickým lékařským prohlídkám.

Potvrzení od lékaře do práce

V případě, že zaměstnanec musí navštívit lékaře v pracovní době, má nárok na tzv. propustku. Návštěva lékaře patří mezi osobní překážky v práci ze strany zaměstnance. Tyto překážky upracuje zákoník práce č. 262/2006 SB.

Jedná se o potvrzení od lékaře do práce, na kterém musí být uveden ošetřující lékař, zaměstnavatel, datum návštěvy a identifikační údaje ošetřovaného.

Zaměstnanec má nárok na proplacení mzdy v plné výši za návštěvu u lékaře v případě, kdy lékařská prohlídka, nebo očkování souvisí přímo s výkonem práce, jedná se o vyšetření či ošetření, anebo doprovází rodinného příslušníka.

Důležité je, že nárok vzniká v případech, kdy tuto návštěvu nelze provést mimo pracovní dobu. Zaměstnavatel má právo na prověření, zda se pracovní doba zaměstnance kryje s ordinační dobou lékaře.

Zaměstnanec nemůže prodělat jakékoliv vyšetření. Musí se jednat o soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Zaměstnanec má nárok na proplacení jen nezbytně nutné doby, kterou stráví u lékaře. Tato nezbytně nutná doba není přesně stanovená zákonem. Záleží na celkové době strávené u lékaře i na času stráveným cestou od lékaře do zaměstnání. Proto se může jednat o hodinu i celý den.

Zaměstnanec má v některých případech při návštěvě lékaře nárok na náhradu mzdy v plné výši.

Změna praktického lékaře postup

V případě, že člověk chce změnit svého praktického lékaře, má na to samozřejmě právo. Praktického lékaře lze měnit každé 3 měsíce. Celý postup není nijak složitý.

Důležité je si najít nového lékaře, který má ještě kapacitu pro nabírání nových zájemců. Což v dnešní době může být tou nejsložitější a nejnáročnější částí. Lékař nemá povinnost každého zájemce k sobě registrovat.

V případě, že má lékař volnou kapacitu a zájem přijmout nového člověka k sobě, je skoro vyhráno. Nyní už je potřeba jen převod zdravotnické karty od starého praktického lékaře k tomu novému.

Zdravotní karta je pro nového lékaře velmi důležitá, dokáže tak navázat na správnou péči. V kartě jde vidět celá historie zdravotního stavu. Dosavadní lékař má povinnost zdravotní kartu předat novému lékaři. V některých případech se stává, že jí současný obvodní lékař předává přímo do ruky pacienta. Tento postup není správný. Vždy by ji měl praktický lékař přeposlat přímo do ruky novému lékaři. Zdravotní dokumentace při změně lékaře jde tedy vždy přímo od lékaře k lékaři.

Při změně lékaře je nutné vyplnit registrační list. Má dvě části a jedna část se dává přímo do ruky novému lékaři a druhou část si nechává pojištěnec. Tento list je vhodné uchovávat po dobu jednoho roku, může ho požadovat pojišťovna. O změně lékaře je nutné informovat také pojišťovnu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang