Věcné břemeno – co to je a k čemu slouží?

Věcná břemena jsou v České republice důležitou právní záležitostí s dlouhou historií předpisů a zákonů. Patří mezi věcná práva k cizí věci a byla zřízena k tomu, aby někdo jiný než vlastník mohl užívat danou věc nebo její část. Pro vlastníka to znamená, že musí něco dát, něco konat, něco trpět nebo se něčeho zdržet.

Tento článek se podrobně zabývá pojmem věcná břemena, co je věcné břemeno a také jeho uplatněním v České republice. Prozkoumává různé způsoby využití věcných břemen, dopady na obě strany a předpisy týkající se tohoto důležitého zákona.

Co je věcné břemeno?

Jak již bylo řečeno výše, věcné břemeno slouží k tomu, aby někdo jiný než vlastník mohl užívat danou věc nebo její část. Pro vlastníka to znamená, že musí něco dát, něco konat, něco trpět nebo se něčeho zdržet. Doba trvání věcného břemene se může lišit v závislosti na typu věcného břemene – některá mohou být časově neomezená, jiná mohou být uzavřena na určitou dobu.

Nejčastěji se věcné břemeno týká nemovitostí a také musí být břemeno na katastru nemovitostí zapsáno. Někdy se stane, že se objeví věcné břemeno nezapsané v katastru. Poté se na toto břemeno nahlíží jako neexistující.

Občanský zákoník rozlišuje věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. O služebnost se jedná v případě, že vlastník dané věci musí ve prospěch někoho jiného něco trpět nebo se něčeho zdržet a v případě absence služebnosti by takové jednání tolerovat nemusel. Jednat se může o movité i nemovité věci. Pokud musí ve prospěch jiného aktivně konat, potom se jedná o reálné břemeno.

Příklad služebnosti: Pan Novák má ve vlastnictví pozemek, který vede k domu paní Nové. Pozemek pana Nováka je tedy zatížen služebností cesty neboli věcným břemenem chůze a jízdy a pan Novák musí paní Nové umožnit, aby přes jeho pozemek mohla jezdit ke svému domu a tak povolit užívání. Věcné břemeno na pozemku pana Nováka ve prospěch paní Nové tedy uděluje povinnost panu Nováku něco trpět, ale nemusí nic aktivně konat.

Příklad reálného břemena: Nejčastějším příkladem je případ, kdy pan Novák odkáže byt své dceři. Pan Novák ale uvalil na dceru věcné břemeno doživotního užívání. Dceři tak vzniká užívací právo.

Věcné břemeno tedy vzniká tak, že ve smlouvě, kterou nechal zapsat na katastr nemovitostí, uvedl, že dcera musí panu Novákovi do konce života vařit, uklízet a v případě, že se o sebe nebude moci postarat sám, se o něj bude muset postarat právě dcera pana Nováka. V tomto případě musí dcera pana Nováka aktivně konat, a tak se jedná o reálné věcné břemeno dožití nebo také věcné břemeno doživotního užívání.

Věcné břemeno může být zřízeno různými způsoby, včetně dohody mezi dvěma stranami nebo na základě soudního rozhodnutí. Může být také zřízeno na základě promlčení – práva vlastníka vlastnit a užívat zdroj ve vlastnictví jiné strany, pokud byl nepřetržitě a bez přerušení užíván po státem stanovenou dobu.

Nejčastější druhy věcných břemen jsou následující:

 • opora cizí stavby
 • služebnost okapu
 • věcné břemeno dožití (věcné břemeno doživotního užívání)
 • služebnost stezky, průhonu a cesty (věcné břemeno chůze a jízdy)

Věcné břemeno je v České republice mocným právním nástrojem. Může být použito k zajištění toho, aby strany dodržovaly zákony, k řešení konfliktů mezi vlastníky pozemků a k využívání společných zdrojů. Je důležité, aby strany, které chtějí zřídit věcné břemeno, před uzavřením smlouvy porozuměly jeho důsledkům a dopadům.

Věcné břemeno na dožití chrání vlastníka nemovitosti před vystěhováním majitelem budoucím.

Druhy věcných břemen a příklady

Jak již bylo řečeno, věcná břemena se dělí na reálná a věcná břemena služebnosti. Dále se služebnosti rozlišují na pozemkové služebnosti – sem patří následující břemena:

 • služebnost inženýrské sítě
 • služebnost okapu
 • opora cizí stavby
 • právo na vodu
 • právo na svod dešťové vody
 • služebnost stezky, průhonu a cesty (věcné břemeno chůze a jízdy)
 • služebnost rozlivu

Dalším rozdělením služebnosti jsou osobní služebnosti a sem patří například:

 • užívací právo
 • požívací právo
 • služebnost bytu
 • právo pastvy

Pro lepší pochopení jsou zde některá z častých věcných břemen specifikována blíže.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení patří mezi služebnosti. Může jít například o vedení elektřiny, vodovodu, kanalizace nebo plynu nebo třeba komunikační sítě.

V praxi to znamená, že vlastník bytu či nemovitosti, který je zatížen tímto věcným břemenem, které je zapsáno na katastru nemovitostí, musí umožnit provozovateli energetických nebo komunikačních sítí přístup k zřizování a správu těchto vedení. V praxi to může znamenat, že si člověk zakoupí byt, který je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení.

V tomto bytu má provozovatel optických sítí zavedenou komunikační síť a bude například potřeba ji opravit či optické kabely vyměnit. Nový majitel bytu tak musí zřizovateli komunikační sítě umožnit přístup.

Většinou se taková břemena k nemovitostem zřizují za úplatu, v případě nemovitostí, jako je byt či dům, je toto břemeno zohledněno v ceně při koupi nemovitosti.

Před koupí nemovitosti je důležité zjistit, zda není nemovitost zatížena věcným břemenem.

Věcné břemeno užívání (věcné břemeno bytu)

Věcné břemeno užívání nebo také věcné břemeno bytu či užívací právo opravňuje danou osobu užívat nemovitost, nebo třeba jeho část. Toto věcné břemeno tedy omezuje vlastníka nemovitosti v jeho užívání.

Příklad tohoto věcného břemena byl zmíněn již výše, kdy pan Novák odkázal byt své dceři. Po úmrtí pana Nováka musí jeho dcera požádat na katastrálním úřadě o vymazání věcného břemena bytu, kde bude muset doložit úmrtní list svého otce. Za takový úkon uhradí dcera 2 000 Kč a toto věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí tak zanikne.

Služebnost stezky, průhonu a cesty (věcné břemeno chůze a jízdy)

Věcné břemeno chůze a jízdy, nově nazýváno jako služebnost stezky, průhonu a cesty je v českém právu zákonné právo přejíždět přes cizí pozemek, obvykle vozidlem nebo pěšky za účelem přístupu na jiný pozemek.

Toto věcné břemeno na pozemku je obvykle uděleno na úkor vlastníka pozemku, na který se vstupuje, a může být omezeno množstvím a druhem dopravy, kterou smí na pozemek vjet. Uděluje se, pokud nevede na daný pozemek jiná veřejná přístupová cesta. Věcné břemeno chůze a jízdy je standardně zapsáno v katastru nemovitostí.

Držitel věcného břemene chůze a jízdy má omezené právo přecházet přes pozemek patřící jiné osobě a toto právo nezahrnuje obecné právo průchodu. Tuto cestu může využívat jen k nezbytnému přístupu.

Za věcné břemeno na pozemku může mít vlastník nárok na náhradu, protože vlastník je tímto věcným břemenem chůze a jízdy značně omezen.

Věcné břemeno uvaluje na vlastníka pozemku umožnit oprávněnému člověku přístup na vlastní pozemek přes pozemek vlastníka.

Požívací právo

Služebnost požívacího práva opravňuje poživatele užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky. Rovněž má právo na mimořádný výnos z věci.

V případě konkrétního příkladu může jít třeba o zřízení požívacího práva k nějaké nemovitosti. Poživatel tak může nemovitost užívat, ale může ji třeba i pronajímat a získávat nájemné. Vlastník věci je z užívání vyloučen a nemá na plody ani užitky nárok, neboť nárok uděluje tato služebnost poživateli.

Právo na svod dešťové vody

Člověk, který je oprávněn touto služebností, může svádět dešťovou vodu na sousední pozemek. Služebným pozemkem je v tomto případě ten, ze kterého dešťová voda na jiný pozemek odtéká. Úhradu nákladů na zajištění svádění vody na jiný pozemek zajišťuje ten, na jehož pozemek voda odtéká a musí jej náležitě udržovat, což mu musí vlastník služebného pozemku umožnit.

Kde lze zjistit, zda je věc zatížena věcným břemenem?

Věcná břemena musí být zapsána v katastru nemovitostí. Věcné břemeno nezapsané v katastru může být považováno za neexistující. Pokud člověk kupuje nemovitost, může si v katastru dohledat, zda je zatížena věcným břemenem, či nikoliv – často se stává, že se například na pozemku nachází vodovodní přípojka bez věcného břemene. Důležité je, v jaké části je věcné břemeno uvedeno.

Pokud je věcné břemeno podle listiny vlastnictví v části B1, znamená to, že je věcné břemeno ve prospěch nemovitosti, a tím pádem nebude mít nový majitel žádná omezení s užíváním. Naopak může novému majiteli vzniknout nějaké právo či výhoda.

Pokud je věcné břemeno podle listiny vlastnictví v části C, znamená to, že je nemovitost zatížena nějakým věcným břemenem. Co je to v praxi? To může být například výše uvedené věcné břemeno zřizování a provozování vedení. Důležité je se s těmito břemeny seznámit a posoudit, zda budou při užívání nemovitosti překážkou, či nikoliv.

Věcné břemeno může být zatížením, nebo naopak ve prospěch nabyvatele pozemku.

Jak zřídit nebo zrušit věcné břemeno?

Věcné břemeno lze zřídit smlouvou, rozhodnutím soudu, závětí nebo dědickou smlouvou a dále vydržením či ze zákona. Každé břemeno musí být zapsáno na katastrálním úřadě, a k tomu bude potřeba návrh na vklad a podle listiny věcného břemena se zaeviduje.

Kromě dohody může být zapsáno také podle darovací smlouvy, závěti. Nezapsané věcné břemeno v katastru nemovitostí nemusí být považováno za platné. Zapsání je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.

Ke zrušení věcného břemena je potřeba dohoda mezi vlastníkem věci a oprávněným. Věcné břemeno však může také zaniknout, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu, splněním rozvazovací podmínky, smrtí oprávněného, pokud jde o právnickou osobu, tak jejím zánikem nebo ze zákona.

Věcné břemeno je často řešením pro sousedské spory, které nelze vyřešit jinak. Tato problematika je velice obsáhlá, a co je věcné břemeno, lze podrobněji zjistit v občanském zákoníku. Před koupí nemovitosti je třeba se pečlivě informovat o dané nemovitosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang