Smlouva o dílo – vzor zdarma ke stažení 2024

Smlouvou o dílo vzniká takzvaný závazkový poměr. Na jedné straně stojí objednavatel, na té druhé zase zhotovitel. Princip je celkem jednoduchý – objednavatel se zavazuje, že zaplatí předem dohodnutou cenu zhotoviteli, který provede předem dohodnutou práci, neboli určité dílo. Jak a proč tedy smlouvu o dílo uzavřít?

Když se řekne dílo, většina lidí si představí sochu nebo obraz. V tomto případě to tak však není. Za dílo se považuje spousta věcí, od článku do magazínu přes webové stránky na míru až po řemeslné práce. Zde je vidět, že smlouva o dílo má mnoho využití.

Se smlouvou o dílo může člověk přijít do styku například při opravě auta, nebo stavbě domu. Teoreticky by mohla být uzavřena i při opravě rozbité ledničky, nebo při praní prádla v prádelně. Jenže v těchto případech je to kvůli nízké ceně a jednoznačnosti požadavku zbytečné.

K čemu se jednotlivé strany zavazují?

Každý případ je jiný, a proto je možné ve smlouvě některé body změnit. Většinou to vypadá nějak takto:

 • povinnosti zhotovitele – na své nebezpečí a na své náklady vykonat dílo
 • povinnosti objednatele – převzít a zaplatit za dílo smlouvou specifikovanou cenu

Někdy se smlouva o dílo chybně využívá v případech, kdy by se měla použít kupní smlouva.

Jaké jsou náležitosti smlouvy o dílo?

Níže je k vidění seznam náležitostí smlouvy o dílo, které by neměly ve smlouvě chybět. Samozřejmě v různých situacích se dají přidat další body smlouvy.

 1. Informace o smluvních stranách – Tady je potřeba uvést základní informace o stranách smlouvy, jako je jméno, příjmení datum narození, nebo v případě firmy název subjektu, IČ, sídlo. Také je vhodné napsat bankovní spojení.
 2. Předmět smlouvy – Zde je vhodné se pořádně rozepsat a všechno popsat do detailů. Cílem je představit dílo a také uvést základní náležitosti, že dílo bude vytvořeno v termínu napsaném ve smlouvě a za cenu napsanou ve smlouvě.
 3. Termín – V této části smlouvy je potřeba stanovit datum předání díla. Také je vhodné dodat vzor předávacího protokolu, kde se převzetí díla potvrdí podpisy.
 4. Cena – Existuje opravdu mnoho způsobů, jak určit cenu. Cena může být určena pevně předem, nebo dle počtu odpracovaných hodin, nebo podle rozsahu. Také se dá určit maximální cena, nebo odhad ceny. Možností je opravdu spousta. Na hodnotě ceny, nebo na způsobu určení je nutné se dohodnout. Nesmí se zapomenout na dovětek, jestli uváděná hodnota je s DPH, nebo jestli bude teprve přičteno. Také je dobré určit způsob platby.
 5. Místo plnění – V některých případech není potřeba, v jiných jako třeba při stavbě domu je místo plnění nutné.
 6. Povinnosti obou stran – Autor provede dílo v souladu se smlouvou. Objednatel poskytne všechny potřebné informace. Například při stavbě domu se tím myslí jeho plány.
 7. Odpovědnost za škodu – Většinou platí, že zhotovitel je zodpovědný za všechny způsobené škody až do předání díla, ale je možné domluvit se i jinak. Také je potřeba stanovit sankce za případné škody, nebo nedodržení smlouvy.
 8. Ukončení smlouvy o dílo – Uvést důvody pro odstoupení od smlouvy a jeho proces.
Než se člověk pustí do psaní smlouvy, měl by si zjistit potřebné informace.

Každý případ je jiný, proto je i každá smlouva rozdílná. Toto jsou takové základní informace, které by tam neměly chybět. Na internetu se dá najít nespočet vzorů smlouvy o dílo a dále jej upravovat. Je třeba dát si pozor a ošetřit všechny možné situace jasně a srozumitelně, aby nebyl prostor pro kličky a nedaly se obejít dohodnuté věci. Zjednodušená smlouva o dílo – vzor.

Ukončení smlouvy o dílo

Může se naskytnou nějaký důvod, proč se hodí smlouvu předčasně ukončit. Pokud je smlouva o dílo řádně oběma stranami plněna, pak se jednostranně ukončit nedá. Smluvní strany se však mohou na předčasném ukončení smlouvy dohodnout. Tuto dohodu se doporučuje také sepsat písemně, aby se předešlo případným nedorozuměním.

V případě, že někdo nedodrží sjednané podmínky a povinnosti, tak se přistupuje při splnění zákonných podmínek k odstoupení od smlouvy. Podmínky, za jakých je to možné, by měly být napsané ve smlouvě samotné. Pokud tam napsané nejsou a vyskytly by se problémy, mohlo by to dojít až k soudnímu sporu.

Zdanění smlouvy o dílo

Nutnost zdanění záleží na situaci. Na tom, kolik smluv má člověk uzavřených, a jaký výdělek tím získá. Podle toho se odvíjí i daně.

 • Pokud se jedná o příležitostný příjem, to znamená do výdělku třiceti tisíc za rok, pak se nedaní a neplatí se ani sociální ani zdravotní pojištění.
 • V případě, že se nejedná o příležitostný příjem, tak je potřeba provést zdanění smlouvy o dílo a to se sazbou 15 %. Příjem se dá snížit o výdaje a živnostníci mohou mít i paušál.

Příjem se dá snížit o výdaje a živnostníci mohou mít i paušál. Možná se zdá, že není jasně určené, kdy je to příležitostný příjem a kdy ne, ale rozhodně se nevyplatí podvádět.

Někteří zaměstnavatelé mají ve smlouvě, že zaměstnanec nesmí činnost vykonávat jinde. Toto je dobré zkontrolovat si dříve, než se člověk dostane do problémů. Zaměstnavatel by pak mohl požadovat i odškodnění. Zaměstnanci by v tomto ohledu měli být opatrní.

Vzor jednoduché smlouvy o dílo ke stažení 2024

Jak je psáno výše. Na internetu se dá dohledat opravdu mnoho jednoduchých vzorů smlouvy o dílo. Je nutné si pamatovat, že jsou to jednoduché smlouvy, které nemají ošetřené všechny situace, které mohou nastat. Jejich autoři také nezodpovídají za funkčnost smlouvy. Níže je ke stažení vzor jednoduché smlouvy o dílo. 

Vzor smlouvy o dílo ke stažení zdarma:

SMLOUVA O DÍLO
 

jméno, příjmení/název:  ……………………………………………..
datum narození/IČ:  ……………………………….
bydliště/sídlo:  …………………………………………….
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
jméno, příjmení/název:  ……………………………………………..
datum narození/IČ:  ……………………………….
bydliště/sídlo:  …………………………………………….
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
 

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: …………(popis díla, případně odkaz na přílohu ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
 

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši …..,- Kč (slovy …) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. ….. vedený u ……při předání a převzetí Díla.
 

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do …….
Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:
………………………………………….

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci)
…………………………………………..
 

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši …….. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši …x…% za každých započatých 7 dní prodlení.


V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ……. od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
 

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 
V…………….   dne………………….                             V…………….   dne………………….
 
 

…………………………………………                              ………………………………………..                                         

Objednatel                                                             Zhotovitel

Rada na závěr

Než člověk podepíše smlouvu, měl by si ji pořádně přečíst a v případě dotazů se nebát zeptat. Předejde se tím tak případnému nedorozumění. Při troše opatrnosti se není čeho bát a smlouva o dílo může být dobrým krokem k postupnému budování svého vlastního byznysu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang