Obnovitelné zdroje – alternativní i neobnovitelné

V dnešní době je velkým trendem využívání obnovitelných zdrojů. Je to především z toho důvodu, že zásoby neobnovitelných zdrojů se každoročně snižují. Lidé proto hledají více alternativ, jaké obnovitelné zdroje lze využívat. Co to jsou alternativní zdroje, a které si může každý snadno pořídit do své domácnosti?

Největším zdrojem obnovitelné energie je slunce, které dopadá na zemi ve formě slunečního záření. Jeho množství je mnohonásobně větší, než kolik lidstvo spotřebovává. Nejedná se o všem o jediný obnovitelný zdroj.

Co jsou obnovitelné a alternativní zdroje

Na vysvětlení, co jsou to obnovitelné zdroje, není nic složitého. Těžší je pochopení, proč jsou obnovitelné zdroje tak důležité a jak s nimi nakládat. Již z názvu je logicky patrné, že obnovitelné zdroje jsou takové, které lze neustále využívat, nevyčerpávají se a jsou zkrátka obnovitelné a to alespoň z části.

Obnovitelné zdroje můžeme rozdělit podle tří způsobů:

  • rozdělení podle obnovitelnosti
  • rozdělení podle místa v procesu přeměny
  • rozdělení podle rozsahu využití

Mezi obnovitelné zdroje patří energie vody, větru, slunečního záření, příboje a přílivu oceánů, geotermální, spalování biomasy a využití tepelných čerpadel. Všechny tyto zdroje jsou alternativní. Naopak neobnovitelnými zdroje je například jaderné palivo, zemní plyn, uhlí a ropa.

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka.“

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Neobnovitelný zdroj je tedy takový, u kterého se předpokládá, že bude jeho čerpání využíváno v horizontu maximálně pár stovek let a jeho obnovení by trvalo mnohonásobně déle než jeho spotřebování.

Uhlí patří mezi neobnovitelný zdroj. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších zdrojů energie. Uhlí se dělí na černé, které je kvalitnější a dále na hnědé, které má vyšší obsah vody a síry, proto jeho výhřevnost je oproti černému zhruba poloviční. Dalších z paliv je ropa. Jedná se o jedno z nejdůležitějších paliv dnešní doby. Jeho podíl na energetice je zhruba 30 % z celosvětového pohledu.

Pod ložiskem ropy se nachází zemní plyn, který ze všech paliv před svým použitím potřebuje nejméně úprav. Zemní plyn se ve velké míře využívá hlavně v domácnostech k vytápění a jeho podíl ve světové energetice je jen o 5 % nižší než ropa, tj. 25 %.

Obnovitelné zdroje jsou pro celou zemi velmi důležité a je nutné se je naučit dostatečně využívat.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Obnovitelná energie je taková energie, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů. Dochází k jejich přirozené obnově. Naopak opakem je neobnovitelný zdroj energie, které se neobnovují, a je důležité vědět, že přispívají ke globálnímu oteplování.

Obnovitelné zdroje energie poskytují energii především ve třech nejdůležitějších oblastech. Jedná se o výrobu elektřiny, při vytápění či chlazení a v dopravě.

Jednotlivé obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době postupně stále dostupnější a levnější.

Zdroje energie v ČR

Mezi obnovitelný zdroj energie patří na prvním místě již zmíněná sluneční energie. Tato energie představuje většinu energie, která se na Zemi nachází a je využívána. Mezi projevy sluneční energie na Zemi patří energie fosilních paliv, která vznikla z minulosti rostlinné či živočišné biomasy (= souhrn látek, které tvoří těla všech organismů – rostlin, bakterií sinic, hub i živočichů).

Instalace solárních panelů není nijak složitá, většinou trvá 2 dny včetně zapojení.

Domácí fotovoltaika a její výhody

Ještě před pár lety představa, že má někdo samostatně energetický dům, kdy elektřinu bere ze solárních panelů, které má na střeše, byl nereálný sen. V dnešní době je to už celkem častá praxe. Pokud si někdo pohrává s myšlenkou, že by si chtěl pořídit svou domácí fotovoltaickou elektrárnu, může k tomu mít hned několik důvodů. Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu.

Hlavním důvodem, proč se někdo rozhodne pro domácí fotovoltaiku je především finanční úspora. Při řešení vlastní domácí fotovoltaiky přichází hned na začátku větší investice, která se ovšem do pár let vrátí. Na střechu domu je je nutné upevnit solární panely. Díky kterým dům získává elektrickou energi, která se dá používat k vytápění i k ohřevu vody.

Energie ze solárních panelů dává domácnostem alespoň částečnou energetickou soběstačnost. Domácnosti tak nejsou plně závislé na dodávkách elektřiny ze sítě.

Fotovoltaika je také šetrná k životnímu prostředí. Solární panely vyžadují pouze sluneční světlo, které je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, žádné jiné palivo nepožadují a neznečišťují ovzduší či přírodu jiným způsobem.

Solární panely mají dlouhodobou životnost. Většina výrobců garantuje jejich výdrž až několik desítek let. Jedná se o celkem jednoduché desky, proto nedochází k častým poruchám.

Instalace taktéž není komplikovaná a nevyžaduje výrazný zásah do stavby. Při vlastní fotovoltaice nejvíce času zabere veškeré papírování. Některé společnosti dokážou klientovi pomoc s veškerou dokumentací a to obvykle do tří měsíců. Samotná instalace trvá ve většině případů 2 dny.

Dotace na fotovoltaiku

Na vlastní fotovoltaice je zajímavé a důležité vědět, že stát podporuje udržitelné formy získávání energie. Proto každý, kdo řeší fotovoltaickou elektrárnu, může požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úspora. Výše státního příspěvku se pohybuje od 35 000 do 100 000 Kč dle druhu a náročnosti fotovoltaického systému.

V případě, že se jedná o systém, kde je možné přebytek uchovávat v tzv. bateriích, dotace je v tomto případě vyšší. Jedná se o situaci, kdy jakmile dům bude sám získávat více energie než spotřebovává, tak se přebytky uchovávají v bateriích. Jakmile se situace obrátí – dům potřebuje spotřebovávat více než vyrábí, může začít spotřebovávat nastřádanou energii v bateriích.

Domácí fotovoltaika a její nevýhody

Samozřejmě existují i jistá negativa. Největším je, že domácí fotovoltaika se nevyplatí všem, respektive se nevyplatí všude. Solární panely lze namontovat na jakoukoliv střechu včetně ploché, existuje i celá řada způsobů, jak panely na střechu upevnit, avšak v českých podmínkách je ideálním místem pro solární panely šikmá střecha se sklonem 35 ° s orientací na jih.

Pokud střechu zastínují okolní budovy, stromy, komíny, sloupy a jiné překážky, tak tím klesá výkon solárních panelů. Jakmile dojde k zastínění jendoho panelu, má to negativní vliv na všechny ostatní panely. V takových podmínkách stojí proto za větší zvážení, zda se instalace solárních panelů vyplatí.

Klimatické podmínky v naší zemi mají na solární panely samozřejmě vliv. Jakmile není přímé sluneční záření, tak je jejich výkon nižší.

Nejsložitější a také nejnákladnější typ fotovoltaické elektrárny představuje model, při němž je vyrobená energie akumulovaná do speciálních baterií. V tomto případě je pořízení solárních panelů poměrně dost nákladné i po získání dotace v plné výši.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je další skvělou možností, jak získat efektivní způsob vytápění, na kterých člověk může ušetřit finanční prostředky i přírodu.

Díky tepelnému čerpadlu může dojít k ušetření za energie až o 66 %, jeho obsluha je zcela jednoduchá a nenáročná. Je možné ho ovládat dokonce i na dálku prostřednictvím mobilní aplikace. Vložené prostředky za jeho pořízení se do domácnosti poměrně rychle vrátí. Výhodou také je, že má vysokou životnost a to minimálně 20 let.

Před jeho pořízením je samozřejmě nutné zvážit několik faktorů, zda se do domácnosti opravdu vyplatí. V případě, že se jedná o nový, nebo jen pár let starý dům, který je navíc energeticky úsporný, tak je v tomto případě tepelné čerpadlo vhodné. Vzhledem k novým oknům a zateplené fasádě bude výběr a instalace tepelného čerpadla snadný.

V případě, že se jedná o starší dům, je nutné nejdříve vyřešit nějaké úpravy. Před pořízením tepelného čerpadla by totiž měl mít dům co nejnižší tepelné ztráty. Těmto tepelným ztrátám lze například zabránit alespoň částečně výměnou oken a novým zateplením. Jakmile by bylo tepelné čerpadlo instalováno do domácnosti, ve kterém dochází k výrazným tepelným ztrátám, provoz tepelného čerpadla by se značně prodražil.

Tepelné čerpadlo je vhodné především do těch domácností, kde dochází jen k malým ztrátám tepla. Pokud se domácnost rozhodne pro jeho instalaci, stačí už jen oslovit vhodnou firmu, která dokáže vše snadno zařídit, připravit a nainstalovat.

Dotace na tepelné čerpadlo

Stát poskytuje dotaci z programu Nová zelená úspora na domácí foltaiku a poměrně nově také na domácí tepelné čerpadlo. Proto v poslední době dochází k rozšíření okruhu domácností, které si tepelné čerpadlo pořizují.

V případě, že se jedná o tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody, je výše dotace 2022 v částce 100 000 Kč. Pro tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody je výše dotace 80 000 Kč a pro tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění je v částka dotace 60 000 Kč.

O dotaci je možné požádat přes internet pomocí online formuláře. Domácnost může o dotaci žádat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací.

Zalevání děšťovou vodou je skvělý způsob, jak šetřit na vodě.

Dešťová voda

Domácnosti, které se zajímají o úsporu energií, snaží se být co nejvíce samostatné a celkově řeší i úsporu peněz a přírody, často využívají dešťovou vodu. Každý rodinný domek si může pořídit na svojí zahradu tzv. retenční nádrž. Jedná se o nádrž na dešťovou vodu. Je nutné do nádrže dát ponorné čerpadlo, aby se voda z nádrže dala používat.

Voda patří mezi alternativní zdroje energie. Stejně jako například energie větru a také již zmíněné využívání tepelného čerpadla.

Jedná se tedy o efektivní způsob, jak využívat dešťovou vodu například na zalévání zahrady a třeba i na splachování toalety, praní a mytí auto. Nádrže na vodu jsou vodotěsné, odolné, nepodléhají korozi a jejich životnost je téměř neomezená.

Nádoba na dešťovou vodu je uložena pod zemí, nezabírá tedy žádné místo na zahradě. Nádrž má přepad, aby nedocházelo k jejímu přeplnění. Důležité je zmínit, že i na retenční nádobu stát poskytuje dotaci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang