Hromosvod

Hromosvod neboli bleskovod je zařízením, jež vytváří umělou vodivou cestu pro svedení bleskového výboje. Funkcí hromosvodu je chránit životy, zdraví a majek tím, že zabrání tomu, aby výboj blesku ohrozil budovu. Bleskovod může být spojený s konstrukcí budovy, ovšem je možné ho i izolovat.

Hromosvody jsou v podstatě soustava obvodů, která slouží k ochraně domu nebo jiné struktury před bleskem. Funkčně slouží k vedení přehřátí energie způsobené bleskem pryč od budovy nebo objektu, který je chráněn. Hromosvody jsou určeny k odvádění přebytků energie, které jsou vyvolány bleskovým výbojem. Fyzicky se skládají ze střídavého proudového systému kovových prvků, které propojují strukturu do míst, kde může být bezpečně vypouštěna energie. Hromosvody jsou také vybaveny zařízením zvaným odpáření (výbojka). Zařízení tohoto typu se zapíná při vysokých napětí, aby absorpovalo energii a zabránilo poškození struktury nebo lidí. Musí být konstruovány tak, aby nedocházelo k poškození, aniž by došlo k poškození struktury nebo lidí v okolí.

Hromosvody jsou vyráběné z různých materiálů. U nás se nejvíce používá mědi, žárově zinkované oceli, slitiny hliníku či nerezavějící oceli.

Pro zajištění správné funkce hromosvodu musí mít správný počet svodů. Je-li obvod domu do šedesáti metrů, postačí dva svody. Na každých dalších započatých třicet metrů obvodu domu je nutný další svod.

Součásti hromosvodu


Hromosvod se skládá z několika částí: střešních konstrukčních prvků, které se používají pro instalaci hromosvodu, hromosvodních tyčí a hlavic, potrubí pro uložení kabeláže, kabelu pro připojení ke zdroji energie a uzemnícího přípojnicího kabelu. Hromosvod je schopen absorbovat vysokou elektrickou energii, která by jinak přímo poškodila strukturu stavby. V některých zemích je instalace hromosvodu dokonce povinná.

Hromosvod má tři hlavní součástí. Jsou jimi:

  • jímací soustavy: Zachycují blesk, takže musí jít o silné vodiče. Jsou jimi různé vodivé tyče či mříže.
  • svody: Vytváří vodivé spojené od jímajícího zařízení k uzemnění. Každý svod je připojený k vlastnímu zemniči.
  • uzemnění: Je zajištěné různými způsoby. Nejčastěji jimi jsou zemnící tyče, desky, dráty, pásky atd.

Druhy hromosvodů

Hromosvody můžeme dělit na aktivní a pasivní. První hromosvody byly pasivní a vznikly v polovině osmnáctého století. Pasivní hromosvody se také označují jako klasické či hromosvody franklinova typu.

Aktivní hromosvody se považují za bezpečnější. Využívají se spíše u větších staveb. U nich se vyplatí, protože by se u pasivních bleskosvodů muselo instalovat více svodů. Při využití aktivního hromosvodu stačí jen jeden jímač. Pro rodinné domy jde o dražší řešení.

Aktivní hromosvody mají však své četné odpůrce vycházející z toho, že neexistují doložené výsledky výzkumu, které by potvrzovaly, že aktivní hromosvody jsou skutečně bezpečnější.

Kromě toho, že se hromosvody dělí na aktivní a pasivní, dělí se také podle další kritérií. Podle jímačů je rozdělujeme na hřebenové a mřížové, podle uzemnění na náhodné, základové, obvodové a tyčové a podle svodů na náhodné a strojené.

1. Hromosvod s kovovou konstrukcí: jedná se o pohony se vzpěrami, které jsou vyrobeny z kovových trubek a podporují elektrické vodiče. 2. Ohromosvod s plastovou trubkou: jedná se o pohony s konstrukcí, která je vyrobena z plastové trubky, která podporuje pohon elektrických vodičů. 3. Plynový hromosvod: je to typ hromosvodu, který využívá plynnou směs k odvádění jisker, které se stanou při blesku. 4. Koaxiální hromosvody: tento typ hromosvodu bývá často nazýván jako univerzální a využívá kombinaci plastových a kovových trubek, aby poskytoval ochranu proti blesku. 5. Bendy Hromosvod: tento typ hromosvodu je vyroben z ohýbaného kovového drátu, který je často umístěn v okolí konstrukce, aby poskytoval ochranu před bleskem.

Montáž, instalace a revize hromosvodu

Montáž a instalaci hromosvodů provádí pouze firmy s odbornou certifikací a musí se přitom řídit danými normami. Je-li firmou provedené dokončení celé hromosvodové soustavy, dostanete o tom revizní zprávu.

Revize hromosvodu: 1. Obecná prohlídka hromosvodu (přizpůsobitelné uložení, přítomnost závěsů, typ zařízení, stav pozlacení, stav zásuvek atd.). 2. Kontrola elektrického obvodu hromosvodu, včetně vstupní napájecí zásuvky, opletení, hlavní jističe, pojistky, ochranný kroužek, ochrannou větev atd. 3. Kontrola konstrukce hromosvodu, včetně provedení zkoušek za účelem zjištění, zda hromosvod dosahuje požadovaných vlastností podle normy dle platné legislativy. 4. Kontrola trvanlivosti konstrukčních částí hromosvodu (přívody, kontakty, pojistky apod.). 5. Kontrola účinnosti hromosvodu (pomocí třífázového proudového měření). 6. Kontrola požadovaných parametrů ochranného příkopu. 7. Havarijní zkouška (například dle normy ČSN EN 61680). Montáž a instalace hromosvodu: 1. Umístění jedintelů do míst určených pro provozování hromosvodu. 2. Montáž a instalace zařízení hromosvodu, včetně jeho připojení k elektrické síti. 3. Kontrola správnosti usazení jednotlivých částí hromosvodu, aby se dosáhlo správné funkce. 4. Kontrola bezpečnosti instalace hromosvodu a jeho spojů. 5. Provádění základních zátěžových zkoušek a zabezpečení odpovídajícího odpouštěcího vedení.

Je také třeba zjišťovat revizi hromosvodů potvrzující funkčnost soustavy. Jejich lhůty jsou dané v ČSN EN. Provádí se jednou za pět let. Revize spočívá ve vizuální kontrole hromosvodné soustavy, zkoušce spojů a také v měření zemního odporu.

O této kontrole dostanete revizní zprávu. V případě, že byste měli pojištění dům proti zásahu bleskem, ten by vám do něj udeřil a vy jste neměli v pořádku revizi, pojistné plnění by vám nebylo vyplacené.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang