Čestné prohlášení – vzor

Každý dospělý člověk se nejspíš párkrát za život setkal s tím, že potřeboval čestné prohlášení. Ať už se jednalo o situaci, kdy prohlašoval, že je Covid negativní a může například cestovat, při koupi nemovitosti, anebo při souhlasu vyzvedávání dítěte z mateřské školky. Jak má správně vypadat vzor čestného prohlášení a jaké náležitosti musí splňovat?

Čestné prohlášení slouží k dosvědčení k určité události. Nejedná se o dokument, který tuto skutečnost však dokazuje. Proto se nedá brát jako důkazní materiál. Pomocí čestného prohlášení člověk prohlašuje něco, co by měla být pravda. V případě křivého čestného prohlášení, hrozí danému člověku sankce.

Jak napsat čestné prohlášení

S čestným prohlášením se řada lidí setkala již v době studiích, kdy například čestně prohlašovali, že jsou studenty. Případně při psaní závěrečné práce na vysoké škole – ať už bakalářské či diplomové práce, musí každý student čestně prohlásit, že práci vypracoval sám a uvedl všechny použité zdroje.

Jak tedy napsat čestné prohlášení? Jeho sepsaná forma nemá ze zákona přesně danou podobu. Důležité je, že v prohlášení musí být vždy pravdivé informace. Ve výjimečných případech lze čestné prohlášení použit i jako důkazní listinu. V tomto případě však musí být dodrženy podmínky, které jsou stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád (§ 53 odst. 5).

Čestné prohlášení náležitosti:

  • název čestného prohlášení (např. „Čestné prohlášení o studiu“)
  • jméno a příjmení
  • datum narození či rodné číslo
  • trvalá adresa
  • text čestného prohlášení (co člověk prohlašuje)
  • místo sepsání
  • datum sepsání
  • vlastnoruční podpis

Jedná se o právní dokument, ve kterém v případě uvedení nepravdivých informací hrozí účastníkovi poškození dobré pověsti, anebo například i právní důsledky jako je finanční pokuta.

Protože se jedná o úřední dokument, při jeho sepisování je nutné dávat pozor i na takové záležitosti jako jsou překlepy a gramatické chyby. Vhodnějším řešením je sepsání čestného prohlášení na počítači a jeho následné vytisknutí. Avšak může být sepsáno i ručně (je nutné psát čitelně a úhledně).

Čestné prohlášení můžou požadovat státní úřady, banky, pojišťovny, školy a běžné podniky, což jsou ve většině případech zaměstnavatelé. V českém právu bylo čestné prohlášení zavedeno již v roce 1948. Na základě zákona z tohoto roku bylo možné čestným prohlášením nahradit soukromou či veřejnou listinu.

Avšak doložení čestného prohlášení bylo poměrně obtížné. V té době mohlo být čestné prohlášené podáno jak písemně, tak i ústně. Člověk přísahal na svou čest. V případě lhaní, nepravdy a neúplných informací účastníkovi hrozilo odnětí svobody na dobu až jednoho roku. Od roku 1967 byl zákon upravený a od té doby čestné prohlášení nemohlo nahrazovat znalecký posudek. V roce 1967 také došlo ke zrušení vnímání nepravdivého čestného prohlášení jako zločinu.

Čestné prohlášení vzor

Čestné prohlášení může sepsat fyzická i právnická osoba. Právnická osoba sepisuje čestného prohlášení v zastoupení (například v zastoupení majitele, jednatele,…). Mezi nejčastější čestné prohlášení se řadí například čestné prohlášení sleva na dítě, čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o pobytu mimo trvalé bydliště a dokonce jsou i časté situace, kdy je nutné použít čestné prohlášení bydliště a čestné prohlášení o přechodném bydlišti.

Na internetu je k dispozici spoustu online čestných prohlášeních, které si může kdokoliv stáhnout. Avšak jejich sepsání, není nijak náročné. Čestné prohlášení vzor word je dostupný taktéž i online.

Níže je základní vzor čestného prohlášení.

Ve většině případech stačí základní vzor čestného prohlášení.

Formulář čestné prohlášení musí tedy obsahovat informace o tom, kdo (jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo), trvale bytem prohlašuje danou konkrétní skutečnost a nesmí chybět místo, datum a vlastnoruční podpis. I v případě sepsání čestného prohlášení na počítači a jeho následného vytisknutí, je nutné ho podepsat vlastní rukou.

TIP: Víte, jak zrušit trvalý pobyt synovi?

Čestné prohlášení covid

Jedním z nejvyhledávanějších čestným prohlášením za posledních pár let je čestné prohlášení o negativním testu. Na internetu je opět k dispozici vzor o negativním testu ve více podobách, jeho podoba se může lehce lišit, pokud splňuje základní požadavky jako klasický (obecný) vzor o čestném prohlášení.

Čestné prohlášení o negativním testu vzor

Čestné prohlášení o negativním testu na nemoc Covid-19 slouží i zároveň jako tzv. čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které může být v některých případech požadováno.

Nejčastější čestné prohlášení v posledních letech souvisí s nemocí Covid-19.

Čestné prohlášení pro pojišťovnu

Velmi častou situací, kdy je potřeba čestné prohlášení, je v případě, ve kterém je nutné ho dokládat pojišťovně. Může se například jednat o čestné prohlášen o dobách zaměstnání. Tento tiskopis je určen všem žadatelům o důchod, případně o žádost o úpravu důchodu.

Je nutné, aby žadatel čestným prohlášením potvrdil dobu jeho pojištění (tj. zaměstnání) a to v případě, že tuto dobu nelze prokázat jiným způsobem.

Především v případě matek se řeší i čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku dítěte. Jedná se o tiskopis, který se dokládá vůli péči o vlastní dítě, vlastní dítě zesnulé osoby, anebo jiné než vlastní dítě zesnulé osoby do 4 let věku.

Při práci v zahraničí je také důležité čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele. Zahraniční zaměstnavatel tímto prohlášení potvrzuje, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení, podle evropských koordinačních nařízení nebo příslušné mezinárodní smlouvy, odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení.

Čestných prohlášení, která jsou důležitá pro pojišťovnu je samozřejmě mnohem víc. Tiskopisy pro konkrétní případ čestného prohlášení jsou k dispozici na pobočkách pojišťoven i na jejich webových stránkách. Každý si tak snadno může vzor čestného prohlášení zdarma stáhnout, anebo vyzvednout osobně.

Čestné prohlášení porušení

Především od doby covidové snad každý člověk podepsal nějaké čestné prohlášení, ve kterém potvrzoval danou skutečnost. Ať už se jednalo o cesty mimo okresy, při čerpání kompenzačního bonusů, prohlášení o bezinfekčnosti či prohlášení o domácím testování jako potvrzení pro zaměstnavatele.

Čestné prohlášení si získalo velkou oblíbenost především proto, že se jedná o jednoduchý a rychlý dokument, jak prokázat skutečnosti, které by se jinak mohly i velmi složitě dokazovat pomocí jiných prostředků. Ne vždy lze každou záležitost prokázanou v čestném prohlášení dokázat, avšak co se stane, když se zjistí, že čestné prohlášení je nepravdivé?

V případě, kdy v čestném prohlášení je záměrně uvedený nepravdivých či neúplný údaj, lze uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč, nebo může následovat i jiný právní následek. V případě podezření doložení nepravdivé či neúplné informace, lze záležitost začít prošetřovat.

V takové situaci je dotyčná osoba předvolána k podání vysvětlení. Daná osoba však může plně využít svého prnejvyhledávanějšímáva a nevypovídat. Případně nemusí sdělovat jakékoliv další informace. Mohou být předvoláni i svědci, kteří mají také nárok odmítnout jakýkoliv výslech.

V krajním případě se může jednat i o trestný čin. Jedná se například o situaci, kdy dojde k šíření nakažlivé nemoci podle § 152 trestního zákoníku. Tam hrozí už nejméně půl roku až osm let odnětí svobody.

V případě, kdy si člověk není jistý, jak čestné prohlášení sepsat, případně zda se jeho záležitost dá pomocí čestného formuláře vůbec řešit, nebo to v konkrétní situaci není dostačující dokument. Vždy se může obrátit na advokáta, který dokáže poradit i v dalších záležitostech.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang