ČEPS – provozovatel české energetické přenosové soustavy

ČEPS, a. s. je provozovatelem české energetické přenosové soustavy v České republice. Energetická přenosová soustava představuje systém zařízení zajišťujících přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Jedná se o hlavní síť elektrizační soustavy v České republice.

ČEPS je česká energetická přenosová soustava (elektrická vedení 400 kV a 220 kV). Je správcem sítě přenosu vysokého napětí v Česku a rozvádí elektřinu. Společnost aktivně pracuje s celou českou energetickou infrastrukturou a usiluje o maximální efektivní provoz soustavy.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 795 km a 220 kV o délce 1 824 km.

ČEPS vytváří nové energetické toky napříč Evropou a podporuje interoperabilitu za použití českých a evropských standardů zejména v rámci CEN-CE/ETS. ČEPS je součástí Federálního energetického sboru, který spravuje energetickou politiku na území střední a východní Evropy.

Sídlo ČEPS se nachází v Praze.

Společnost ČEPS vznikla v srpnu roce 1998 vydělením Divize přenosové soustavy na základě evropské legislativy. Společnost je ve vlastnictví státu, konkrétně spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sídlo firmy se nachází v Praze.

ČEPS je monopolní společností, tedy jedinou přenosovou soustavou, která má výhradní licenci na přenos elektřiny.

Podrobněji o ČEPS

ČEPS, a. s. je česká výkonná společnost, která dodává elektřinu v České republice. Je v národním vedení elektrizačního systému země. Primárním úkolem ČEPS, a. s. je koordinovat napájení a napojení na mezinárodní úrovni, jakož i vlastní technické provozní a výstavbové aktivity. ČEPS usiluje o zajištění stabilního, bezpečného, efektivního a konkurenceschopného dodávání elektřiny.

K tomu poskytuje provoz, údržbu, modernizaci a označování větších a středních elektrických stanic a rozvodných sítí a soustav. ČEPS také uchovává a provozuje chytré sítě a poskytuje poradenství v oblasti energetického plánování.

ČEPS také usiluje o zajištění dostupnosti trvale udržitelné energie v České republice. K tomu zajišťuje odbornou podporu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie, aby bylo dosaženo obecných cílů rychlejšího přechodu na obnovitelnou energii. ČEPS se také snaží vytvářet různé programy, které podporují energetickou efektivitu, zejména s ohledem na omezení emisí.

Spolupracuje s mezinárodními soustavami v rámci propojených soustav.

Těmi jsou:

 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava na Slovensku
 • PSE Operator v Polsku
 • Austrian Power Grid v Rakousku
 • TenneT v Německu
 • 50Hertz Transmission v Německu

Hlavním posláním společnosti ČEPS je zajišťování spolehlivého provozování a rozvoje přenosové soustavy.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava na Slovensku

Slovenská elektrizačná prenosová sústava na Slovensku je síť elektrických vedení, která slouží k přenosu elektřiny od výrobců ke spotřebitelům. Často se označuje jako distribuční soustava a spravuje ji Slovenská elektrizační přenosová soustava, a. s. (SEPS).

Soustava přenáší elektřinu od největšího obchodníka s energií na Slovensku, společnosti Elektrárna Slovenska, a. s. (ENEL SK), přes distribuční uzly ke spotřebitelům. SEPS rovněž řídí distribuci většiny obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, jako je větrná a solární energie. Distribuční soustava elektřiny na Slovensku byla vybudována v průběhu 20. století.

Nejprve byly postaveny vysoké stožáry vysokonapěťové přenosové soustavy, které přenášely elektřinu z velkých elektráren, jako jsou jaderné a uhelné elektrárny, a také z obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, do lokálnějších distribučních soustav. Tyto sítě dodávají energii spotřebitelům po celé zemi.

Kromě toho společnost SEPS spravuje a udržuje síť distribuční soustavy nízkého napětí, která přenáší elektřinu z více místních soustav do domácností po celé zemi.

Dalším cílem společnosti SEPS je zlepšit distribuční soustavu na nejvyšší možnou úroveň. K dosažení tohoto cíle investuje do nahrazení stávající sítě moderní technologií, jako je inteligentní síť nebo kombinace přenosové a distribuční sítě.

Společnost SEPS také poskytuje technickou pomoc zemím v regionu v otázkách energetiky a nedávno navázala spolupráci také se slovinskou přenosovou soustavou.

PSE Operator v Polsku

PSE Operator je hlavním provozovatelem energetických služeb v Polsku. Funguje od roku 2004 a je zodpovědný za správu a rozvoj energetické sítě v zemi. Je jedním z hlavních dodavatelů elektřiny v Polsku, poskytuje přístup do sítě pro přenos elektřiny, službu monitorování a přenosu sítě a prodej energie.

Hlavním cílem provozovatele PSE je poskytovat spolehlivé, bezpečné a ekologické energetické služby, které jsou pro zákazníky cenově výhodné. PSE Operator spolupracuje s různými společnostmi na společných projektech, jako je modernizace energetické infrastruktury, snižování spotřeby energie, zvyšování energetické účinnosti a ochrana životního prostředí.

Austrian Power Grid v Rakousku

Austrian Power Grid je bezdrátová síť pro distribuci elektrické energie v Rakousku. Systém, který poskytuje silový nebo stejnosměrný proud, se skládá z vedení primárních a sekundárních transformátorů, vedení a dalších obvodových a energetických přístrojů. Systém má celkovou kapacitu téměř 11 000 MW a je evropskou největší sítí.

Síť zahrnuje celou zemi Rakouska a také další země, jako je Slovinsko, Německo, Česká republika a Chorvatsko. Významné energetické regiony často obklopují rakouské vedení.

Austrian Power Grid slouží nejvíce k poskytování zásob elektrické energie domácím spotřebitelům v Rakousku a okolních zemích. Síť poskytuje i služby pro společnosti, obce a Evropskou unii a poskytuje také služby pro dovoz elektrické energie do Rakouska z okolních zemí.

Zajišťuje evropskou energetickou bezpečnost a zajišťuje zdroje elektrické energie pro celou zemi. O rakouskou síť se zajímala Austrálie a Chorvatsko.

TenneT v Německu

TenneT je přední evropská společnost, která se zabývá distribucí elektřiny. Sídlí v Německu a poskytuje síťové služby pro většinu obyvatel v Německu a jiných evropských zemí.

TenneT také úzce spolupracuje s německými obnovitelnými energiemi a provozuje několik větrných parků. Jsou součástí neustálé snahy provozovat ekologicky šetrné a ekonomicky efektivní sítě.

Mezi další projekty TenneT patří transformátory a vodiče pro přenášení a distribuci elektřiny. Rovněž provádí renovace vysokého napětí a nízkého napětí. TenneT je v Německu jednou z největších společností, která se stará o fyzickou síť elektřiny.

50Hertz Transmission v Německu

50Hertz Transmission je německá stranová společnost na energetickou infrastrukturu. Společnost byla založena v roce 2002 a sídlí v Berlíně. Jejím cílem je prohloubit a rozšířit tlumení mezi sítěmi vysokého napětí a energetickou síť Německa. Musí to provádět postupně a pod dohledem různých regulačních orgánů v Německu.

Na převodníky napětí, transformátory, přípojky a některé další zařízení společnosti poskytuje provozní a údržbové služby. Společnost je také zodpovědná za zajištění správného fungování, stability a bezpečnosti energetického trhu. Díky tomu se společnost stala předním organizátorem energetického trhu v Německu.

Je také odpovědná za komerční využití vysoce napěťových sítí v Německu, včetně stavu přípojek a některých investičních činností. Je zapojena do různých orgánů, regulačních orgánů a správních soudů v Německu, jakož i na té eurounijní úrovni.

Hlavní činnosti ČEPS

Činnost společnosti ČEPS je upravená zákonem o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Regulace je zajištěná Energetickým regulačním úřadem.

Hlavní činnosti společnosti ČEPS:

 • systémové služby: udržování kvality elektřiny, udržování výkonové rovnováhy v reálném čase, obnovení provozu a dispečerské řízení
 • přenosové služby: základní činnost, která spočívá v zajištění přenosu elektrické energie z místa, kde se vyrábí, do místa, kde se energie spotřebovává (domácnosti, firmy), má za úkol vnitrostátní i přeshraniční přenos
 • podpůrné služby: pomáhá k zajišťování systémových služeb, které provádí fyzické i právnické osoby
 • zahraniční spolupráce: spolupracuje hlavně se sousedícími zeměmi
 • technická infrastruktura: byla postupně vystavována v minulém století, přenosová síť byla dokončena v 80. letech 20. století

Společnost ČEPS přispívá k rozvoji trhu s elektřinou a podílí se na rozvoji evropského energetického trhu.

Základní údaje o společnosti ČEPS

Sídlo společnosti ČEPS se nachází v hlavním městě České republiky.

Sídlo společnostiČEPS, a.s.
 Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
  
Telefon+420 211 044 111 
Fax+420 211 044 568
E-mailceps@ceps.cz
Internetová stránkawww.ceps.cz 
Technická podpora: podpora.web@ceps.cz
Datová schránkaseccdqd
25702556
DIČCZ25702556
Registrace společnostiZápis 16.10.1998 u Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
  
Datum založeníDle Zakladatelské listiny dne 20.8.1998
Hlavní činnosti společnostiPřenosové služby, systémové služby, tranzity elektřiny, vyhodnocování odchylek

Vedení společnosti

ČEPS, a.s., má tyto orgány: valnou hromadu, dozorčí radu a představenstvo.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a může zřídit i další orgány společnosti, dále v souladu se stanovami volí a odvolává členy dozorčí rady.

Dozorčí rada ČEPS, a.s., má devět členů. V kompetenci dozorčí rady je zejména volení a odvolávání členů představenstva, dohled na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo stanovuje strategii, zabezpečuje obchodní vedení společnosti, řídí obchodní a podnikatelské činnosti, vykonává práva zaměstnavatele, svolává valnou hromadu a o své činnosti pravidelně informuje dozorčí radu.

Kontrolními orgány společnosti jsou dozorčí rada a výbor pro audit.

Jak se ČEPS staví k budoucnosti

ČEPS je zainteresovaným subjektem v procesu energetické transformace, se svým kompetenčním centrem s dostatečným vlastním expertním a technologickým know how podporuje MPO v oblasti (elektro)energetiky.

Cílem pozičního dokumentu 11 klíčových podmínek přechodu k nízkoemisní (elektro)energetice v ČR je návrh a formulace celkem jedenácti podmínek nezbytných pro bezpečný a ekonomicky udržitelný přechod k bezemisní energetice v České republice z pohledu provozovatele přenosové soustavy. Součástí dokumentu je i návrh časového harmonogramu.

Evropská komise představila v roce 2019 Zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se o politicko-strategický dokument EU, který reaguje na probíhající globální klimatické změny. Poziční dokument shrnuje postoj ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy ke změnám a příležitostem, které Zelená dohoda přináší.

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firmy se promítá se do čtyř rovin:

 • zaměstnanci
  • podporuje systematické vzdělávání zaměstnanců
  • zasazuje se o kvalitní a bezpečné pracovní prostředí
  • podílí se na výchově mladé generace energetiků v ČR spolu s vysokými školami
 • obchodní partneři
  • uplatňuje vysoký standard podnikatelské etiky
 • životní prostředí
  • dodržuje veškeré právní předpisy a legislativu (českou i EU)
 • místní komunita
  • zajímá se o zvyšování kvality života občanů ve všech regionech České republiky

ČEPS, a.s., vnímá otázku odpovědnosti za životní prostředí velmi silně. Důraz klade na šetrný přístup ke krajině i na zodpovědné chování v každodenním životě společnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang