Vytýkací dopis – vzor 2023, důvody, co znamená

Vytýkací dopis je formální dopis, který se zasílá, aby pokáral za jednání, které je považováno za nevhodné nebo nepřijatelné. Obvykle se používá v obchodním nebo profesním prostředí, například na pracovišti. V dopise je obvykle popsáno nevhodné chování, důsledky nenapravení problému a kroky, které je třeba podniknout k nápravě situace.

Může také obsahovat upozornění, že pokud nedojde k nápravě situace, mohou být podniknuty další kroky. Vytýkací dopis musí být zaslán písemně.

Co je vytýkací dopis

Vytýkací dopis je druh formálního písemného dokumentu, který se používá k pokárání jednotlivce za nepřijatelné chování nebo výkon. Obsahuje jasný a podrobný popis nepřijatelného chování nebo výkonu, jakož i důsledky pokračování v tomto chování nebo výkonu. Obvykle obsahuje popis daného incidentu, jeho důsledky a plán opatření k nápravě situace.

Dopis může rovněž obsahovat varování nebo kázeňská opatření, která budou přijata, pokud nedojde k nápravě chování nebo výkonu. Nakonec obvykle končí výzvou k akci, aby příjemce převzal odpovědnost a provedl příslušné změny. Jednoduše se dá říci, že pokud někdo dostane vytýkací dopis, musí zpozornět, protože udělal něco špatně.

Náležitosti vytýkacího dopisu

Vytýkací dopis je nástroj zaměstnavatele vůči zaměstnanci, aby ho oficiální cestou upozornil na jeho nedostatky. Právě ty musí být ve vytýkacím dopisu podrobně popsány. Ve většině případů jde o porušování povinností zaměstnance nebo nesplňování požadavků pro výkon práce.

Ve vytýkacím dopisu nesmí chybět základní identifikátory, kdo dokument zasílá a komu je určen. Ve vytýkacím dopisu tedy musí být uvedeno označení a sídlo zaměstnavatele a jednatele dané společnosti a také jméno, příjmení a bydliště zaměstnance. Součástí by mělo být také identifikační číslo zaměstnavatele a datum narození zaměstnance.

Zaměstnavatel musí ve vytýkacím dopisu přesně popsat nedostatky zaměstnance, které mu vytýká. Vytýkací dopis musí také obsahovat jednoznačné uvedení, co bude následovat, pokud zaměstnanec nezjedná nápravu a popsané nedostatky neodstraní. Ve všeobecnosti se dá říci, že vytýkací dopis je upozornění pro zaměstnance, že pokud něco nezmění, čeká ho výpověď.

Vytýkací dopis je možné doručit pouze písemně, a to do vlastních rukou. Neznamená to nicméně, že musí zaměstnavatel vytýkací dopis zaslat pouze poštou. V úvahu připadá také osobní předání vytýkacího dopisu na pracovišti. V dnešní digitalizované době je možné, aby byl vytýkací dopis doručen také datové schránky, pokud ji zaměstnanec vlastní.

Důvody vytýkacího dopisu

Zaměstnavatel by měl ve vytýkacím dopisu podrobně vysvětlit, proč ho zaměstnanci posílá. Důvodů, proč není zaměstnavatel spokojen s prací zaměstnance, může být velké množství. Vytýkací dopis se dá proto vnímat jako taková ochrana firmy před pracovníky, kteří nevykonávají činnost, za kterou jsou placeni tak, jak bylo domluveno.

Mezi důvody, proč zaměstnavatel poslal zaměstnanci vytýkací dopis, například patří:

  • nevhodné chování zaměstnance na pracovišti
  • neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance
  • požití alkoholu či jiných omamných látek zaměstnancem během pracovní doby
  • nedostavení se do práce bez řádné omluvy

Jde pouze o výčet možných důvodů pro poslání vytýkacího dopisu. Nejde o nicméně zdaleka o konečný výčet. Velmi častým důvodem, proč zaměstnavatel zaměstnanci vytýkací dopis pošle, bývá například pozdní příchod do práce, který se pravidelně opakuje.

Následky vytýkacího dopisu

Obdržení vytýkacího dopisu není nic příjemného. Zaměstnavatel tím dává zaměstnanci jednoznačně najevo, že není s něčím spokojen, a proto je nutná změna, jinak bude následovat rozvázání pracovního poměru. Výpověď je ale možné ještě odvrátit tím, že vyčiněné chování ve vytýkacím dopisu dotyčný napraví.

I pro zaměstnavatele je vytýkací dopis závazný a výpověď může zaměstnanci dát jen v případě, že nedojde k nápravě ve stanoveném čase. Výpověď po vytýkacím dopise může následovat, jen pokud zaměstnanec nenapravil chování, které mu bylo vytýkáno.

Zákon v tomto případě mluví dost jasně:

  • § 52 odstavec f): Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
  • § 52 odstavec g): Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Podle zákoníku práce tedy existují konkrétní příklady, kdy vytýkací dopis předchází výpovědi.

Obrana proti vytýkacímu dopisu

Všeobecná obrana proti vytýkacímu dopisu neexistuje. Přesto existují způsoby, jak dát najevo nesouhlas s vytýkacím dopisem. Zaměstnanec může proti takovému úkonu ze strany zaměstnavatele podat námitky. Jejich součástí musí být uvedení důvodů, proč s vytýkacím dopisem nesouhlasí. Měl by také uvést, že se závadného chování, které je mu vytýkáno, nedopustil.

I přes podání námitek ale může dojít k situaci, kdy je zaměstnanci na základě vytýkacího dopisu dána výpověď. Ani v té fázi není vše ztraceno a existuje cesta, jak se bránit proti takovému rozhodnutí zaměstnavatele. Zaměstnanec se může proti rozvázání pracovního poměru bránit žalobou vůči neplatnosti výpovědi z pracovního poměru u soudu.

Soud následně bude v rámci řízení zkoumat nejen výpověď a důvody pro její podání, ale také okolnosti, za jakých byl zaměstnanci zaslán vytýkací dopis. Může vyjít najevo, že opravdu došlo k nedorozumění a výpověď byla podána neoprávněně. Pokud však soud rozhodně, že výpověď byla oprávněná, již následně není obrany.

Někteří zaměstnanci se snaží bránit proti vytýkacímu dopisu například tím, že písemnost nepřevezmou. Tímto způsobem však následky vytýkacího dopisu nelze odvrátit. Při odmítnutí převzetí vytýkacího dopisu je písemnost stejně brána jako doručená.

Některé případy při rozvázání pracovního poměru bez dohody končí u soudu.

Vytýkací dopis – vzor

V záhlaví vytýkacího dopisu musí být jednoznačně uvedeno, kdo vytýkací dopis posílá a komu je určen. Dále musí být podrobně popsány důvody, které vedly zaměstnavatele k tomu, že zaměstnanci vytýkací dopis posílá. V zásadě nemusí být v písemnosti uvedeno, že jde o vytýkací dopis. Věc může být označena i jako upozornění na porušení pracovních povinností.

Že jde o vytýkací dopis tedy může vyplývat z textu písemnosti. Jakmile zaměstnavatel zaměstnance v dopisu upozorní na porušení pracovních povinností a zároveň ho varuje, že pokud nedostatky neodstranění, tak bude následovat výpověď, má se za to, že jde o vytýkací dopis.

Konkrétní vzory vytýkacího dopisu je možné najít na internetu, pokud se do vyhledávače zadá například slovní spojení vzor vytýkacího dopisu. I při vyhledání konkrétního vzoru vytýkacího dopisu je nicméně nutné text přizpůsobit konkrétní situaci. Někdy může být proto snadnější si vytvořit vlastní vzor vytýkacího dopisu na základě popsaných náležitostí, které musí obsahovat.

Konkrétní vzor vytýkacího dopisu

Jméno a příjmení zaměstnance:
Datum narození zaměstnance:
Bydliště zaměstnance:

Název zaměstnavatele:
IČO zaměstnavatele:
Sídlo zaměstnavatele:

Předmět: UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Dne XY jste nastoupil do pracovního poměru ke společnosti XY, kde jste zaměstnán jako ….(popis práce).

Při podpisu pracovní smlouvy jste se zavázal k plnění základních povinností zaměstnance vymezených v ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a jste povinen podle pokynů zaměstnavatele osobně konat úkoly v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které Vám vyplývají z pracovního poměru.

Dle našeho interního šetření jste ve dnech XY porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci tím, že jste se ve Vaší pracovní době nedostavil na pracoviště. Tyto absence jste neměl ohlášené a ani zpětně jste nepodal žádné vysvětlení.

Oznamujeme Vám, že na základě výše zmíněného je možné Vám dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Upozorňujeme Vás tedy, že pokud dojde k jakémukoliv dalšímu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, bude Váš pracovní poměr bez dalšího rozvázán.

V ……… dne…………..

………………………………..
Razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby

Příklady konkrétních vytýkacích dopisů

Řada zaměstnavatelů, zaměstnanců, právníků i dalších lidí se může v životě setkat s různými případy, kdy bylo přistoupeno k vytýkacímu dopisu. V oblasti logistiky jde například často o případy, kdy řidiči z povolání je odebráno řidičské oprávnění. Tím se dotyčný stává neschopným splnit požadavky pro výkon zaměstnání sjednaný ve smlouvě. V tomto případě nemusí dokonce výpovědi ani předcházet vytýkací dopis.

Naopak bez zaslání vytýkacího dopisu se neobejde situace, kdy zaměstnavatel se chce zaměstnance zbavit, protože má neuspokojivé pracovní výsledky. V takovém případě mu musí dát šanci k odstranění tohoto nedostatku. Zaměstnanec musí mít reálnou možnost k odstranění. Může jít například o obchodního zástupce, který dlouhodobě neuzavírá smlouvy, a tím nepřináší zaměstnavateli žádný užitek.

Dalším příkladem vedoucím k zaslání vytýkacího dopisu může být méně závažné porušování pracovních povinností, za které není možné podat okamžitou výpověď. Jednat se může o opakované nedodržování pracovní doby, nerespektování délky přestávky, nepoužívání pracovních pomůcek či neuposlechnutí příkazu nadřízeného.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang