Pohřebné – kdo má nárok, jak o něj požádat

pohrebne

Česká republika poskytuje různé dávky státní podpory, ať už v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení či porodné), nebo také příspěvky bez závislosti na výši příjmu. Patří sem kromě rodičovského příspěvku a dávek pěstounské péče ještě pohřebné.

Pohřebné je sociální dávka určená na vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti či jeho rodiči. Pevná výše pohřebného činí 5 000 Kč. Částku stanovuje zákon č. 117/1995 Sb. Dávka patří mezi jednorázové sociální dávky a vyplácí se zpětně.

Kdo má nárok na pohřebné

Pohřebné definuje již zmíněný zákon následovně:

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

– § 1 odst. 1 č. 117/1995 Sb.

Pohřebné je dávkou, na který má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti či jeho rodiči, např. zemře-li matka samoživitelka s nezaopatřeným dítětem, bude jakékoliv osobě, která jí vypraví pohřeb, tato částka proplacena, a to bez toho, aby se posuzovali příjmy této osoby.

Podmínkou je, aby nezaopatřené dítě či rodič nezaopatřeného dítěte, měli ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výjimku tvoří pohřeb dítěte, jenž se narodilo mrtvé. Podmínka trvalého pobytu může být prominuta Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v odůvodněných případech.

Pokud byla zesnulá osoba občanem jiného státu EU a v den svého úmrtí vykonávala výdělečnou činnost, pobírala starobní důchod, dávky v nezaměstnanosti či byla zdravotně pojištěná v ČR, bude vyžadován příslušný doklad:

  • pracovní smlouva
  • živnostenský list
  • potvrzení o nároku na dávky v zaměstnanosti atd.

Pokud nárok na pohřebné nebyl uplatněný do jednoho roku ode dne pohřbu dotyčného, zaniká. Bude-li nárok zamítnut, a zároveň bude mít člověk pocit, že je tak učiněno neoprávněně, může podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který o zamítnutí rozhodl.

Jak požádat o pohřebné

Pokud jsou splněné podmínky pro výplatu pohřebného, žádá si o něj osoba, které vznikl nárok, a to prostřednictvím speciálního formuláře k tomu určenému. Žádost se podává na úřadu práce, konkrétně na pobočce dle trvalého bydliště.

Kromě něho bude dotyčný potřebovat ještě běžné osobní doklady, úmrtní list a fakturu či účtenku, která dokladuje zaplacení pohřbu. Dále je nutný mít doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení. Tento doklad vydá pohřební ústav.

Co když pohřebné není vyplaceno?

Pohřební není příjemná záležitost, která není levná. Pokud člověk nemá finance a pohřebné nezíská, musí se obracet o pomoc na svoje nejbližší okolí. Pokud však tuto možnost nemá, může si zažádat o půjčku.

Je třeba myslet, že nelehkou situaci nevyřeší líbivé řeči lichvářů či jiných podvodníků.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang