Příplatek za noční směnu 2024

Práce na noční směny je pro mnohé zaměstnance méně žádoucí, přesto je u mnoha typů pracovních míst stále vyžadována. Počet lidí pracujících na noční směny roste po celém světě, zejména v odvětvích služeb, jako je zdravotnictví. Pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance je proto důležité znát kompenzace a příplatky za noční směny. Jaké jsou příplatky za noční směnu a jaké jiné příplatky lze v zaměstnání získat?

Noční směna má jasnou definici, kterou vymezuje zákoník práce. Ten popisuje kromě definice například délku trvání a nařizuje určité podmínky a povinnosti zaměstnanci i zaměstnavateli.

Co je noční směna a jaké má podmínky

Noční směna je práce začínající mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní a zaměstnanci musí náležet od zaměstnavatele příplatek za noční směnu. Je více druhů směnných provozů.

(1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

(3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

(4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 94

Směnné provozy jsou ranní, odpolední či noční. Zaměstnanec může ale také pracovat ve dvousměnném režimu – 2 × 12 hodin, třísměnném – 3 × 8 hodin, či dokonce ve čtyřsměnném – 4 × 6 hodin.

Způsobilost zaměstnance pracovat na noční směny musí být předem posouzena lékařem.

Výše příplatku za noční směnu

Zaměstnanci ve státní sféře přísluší za jednu hodinu noční práce příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku. V soukromém sektoru minimálně 10% průměrné hodinové mzdy. Je však možné sjednat i jinou výši příplatku za noční směnu (nižší i vyšší) po oboustranném souhlasu zaměstnance i zaměstnavatele. Tato výše musí být uvedena v pracovní smlouvě, případně lze vyřešit dodatkem smlouvy. V obou případech se ale u příplatku za noční směnu počítají i necelé odpracované hodiny.

Tento příplatek nemůže zaměstnavatel nijak omezit ani vyloučit, protože je nárokový. Důvodem je, že práce v noci omezuje osobní život zaměstnance a zahrnuje zhoršené pracovní podmínky. Příplatky za noční směnu slouží jako kompenzace. V případě, že zaměstnavatel neposkytuje zaměstnanci příplatek za noční směnu, může dostat pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Kdo nesmí vykonávat práci v noci?

Noční směny jsou často považovány za řešení pro ty, kteří hledají další pracovní hodiny nebo druhé zaměstnání. Ne každý však může v České republice ze zákona pracovat na noční směny.

Osoby mladší 18 let nesmí vykonávat práci na noční směny. Je zde ale výjimka. Zaměstnanec starší 16 let může vykonávat noční práci, nicméně pouze jednu hodinu denně a to pouze v případě, že je tato práce potřebná k výchově k povolání. Na tuto osobu musí dohlížet zaměstnanec starší 18 let, je-li to pro ochranu zaměstnance nezbytné. Tato hodina práce v noci musí navazovat na jeho denní pracovní dobu.

Práce, které jsou pro mladistvé nebezpečné a život ohrožující, jsou pro takové osoby zakázané, nevyžaduje-li to příprava pro budoucí povolání. V případě, že zaměstnavatel umožňuje mladistvému zaměstnanci pracovat na noční směnu a práce nesouvisí v přípravou na povolání, může dostat pokutu ve výši 1 000 000 Kč.

V případě těhotných zaměstnankyň nebo zaměstnankyň, které jsou do 9 měsíců od porodu, není práce v noci zakázána. Zaměstnankyně má ale právo požádat o přeložení na denní směny a zaměstnavatel tomuto požadavku musí vyhovět.

V případě, že má zaměstnanec závažná onemocnění srdce nebo chronickou poruchu dýchacího systému, může být shledán pracovnělékařským pracovníkem za nezpůsobilého. To samé platí, pokud se u zaměstnance vyskytují:

 • kolapsy a záchvaty
 • dušení poruchy a poruchy chování
 • drogová či alkoholová závislost

První prohlídka čeká zaměstnance ještě před nástupem do konkrétního zaměstnání.

Za práci v radioaktivním prostředí náleží zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém prostředí.

Jaké další příplatky lze v zaměstnání získat?

Kromě příplatku za noční směnu lze získat následující příplatky:

 • příplatek za práci vedoucího zaměstnance
 • příplatek za práci o víkendu
 • příplatek za práci o státním svátku
 • příplatek za práci přesčas
 • příplatek za ztížené pracovní podmínky
 • příplatek za rozdělenou směnu
 • příplatek za práci v zátěži
 • osobní příplatek
 • příplatek za přímou pedagogickou činnost
 • specializační příplatek pedagogického pracovníka

Za jakých podmínek mají na tyto příplatky zaměstnanci nárok? Komu přesně náleží? Jakých pracovních odvětví se týkají?

Příplatek za práci vedoucího zaměstnance

Tím se rozumí pracovní pozice, která kontroluje, organizuje a řídí ostatní zaměstnance. Výše této odměny závisí na obtížnosti práce vedoucího zaměstnance. Tento příplatek náleží zaměstnancům ve státní sféře. Pro výpočet výše příplatku jsou používány 4 stupně, které vymezují výši příplatku podle svého zařazení. Jde o 5 až 60% z platového tarifu.

Příplatek za práci o víkendu

Příplatek za práci o víkendu, tedy v sobotu a v neděli je vyšší než příplatek za noční směnu. Ve státní sféře je příplatek za práci o víkendu 25% z průměrného hodinového platu a v soukromém sektoru minimálně 10%. Počítají se i necelé hodiny.

Příplatek za práci o státním svátku

Pokud zaměstnanec pracuje o státním svátku, mělo by mu být jako náhrada poskytnuto náhradní volno, pokud se se zaměstnavatelem nedomluví na příplatku za státní svátek ve výši 100% hodinového průměrného výdělku.

Příplatek za práci přesčas

Za práci přesčas patří zaměstnanci 25% průměrného hodinového výdělku v případě, že již nejsou tyto příplatky zahrnuty ve mzdě nebo platu. Dle dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může namísto příplatku čerpat náhradní volno.

Příplatek za ztížené pracovní podmínky

Pokud s při výkonu práce zaměstnanec potýká s nějakými ztěžujícími vlivy, náleží mu příplatek za práci v ztíženém pracovním prostředí. To je například práce v podmínkách, kde je nadmíra koncentrace prachu, chemických látek, hluku a dalších faktorů, které stanovuje § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Zaměstnanec pracující ve ztíženém pracovním prostředí má nárok na 10% z minimální mzdy za každou opracovanou hodinu.

Příplatek za rozdělenou směnu

Pokud je směna zaměstnance rozdělena na 2 a více částí, náleží zaměstnanci příplatek ve výši 30% průměrného hodinového výdělku. Takovou směnou se rozumí směna, kdy se mezi jejíž dvěma či více částmi vyskytuje časová prodleva nejméně dvě hodiny.

Příplatek za práci v zátěži

Jedná se o neuropsychickou zátěž nebo výkon práce, kde je ohroženo zdraví či život zaměstnance. Dělí se do 5 skupin, kdy nejnižší příplatek je 500 Kč a nejvyšší odměna je 10 000 Kč. Jedná se o pedagogickou činnost, diagnostickou či sociální práci, práci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, potápěči, výsadkáři a další.

Osobní příplatek

Tento příplatek není nárokový, tudíž jej zaměstnanec může a nemusí od zaměstnavatele získat. Do 50% tarifu nejvyššího stupně mohou získat pracovníci, kteří plní bezchybně a dlouhodobě svou práci nebo pracují lépe než ostatní. Do 100% získají ti, kteří jsou v 10. až 16. platové třídě.

Příplatek za přímou pedagogickou činnost

Týká se pedagogických zaměstnanců ve státní sféře. Příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku dostanou, pokud nad rámec stanovených hodin ředitelem školy nebo ředitelem sociálních služeb vykonávají přímou vzdělávací, výchovnou, pedagogickou nebo pedagogicky-psychologickou činnost.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka

Tento příplatek je v rozmezí 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Získá jej ten pedagogický zaměstnanec, který kromě pedagogické činnosti vykonává také další činnosti, ke kterým je nutná patřičná kvalifikace. To je například pedagogika v oblasti logopedie nebo třeba enviromentální výchova.

Osobní ohodnocení není nárokový příplatek, a tudíž se nemusí ve výplatě objevit každý měsíc.

Pro zajímavost

Politikové zvažují, že příplatek za noční směnu se bude v budoucnu vztahovat také na osoby pracující na DPP dohodu o provedení práce. To nemusí být pro firmy výhodné, pozdní večerní směny jsou často spojeny s dodatečnými náklady pro zaměstnavatele, vzhledem k dodatečné finanční zátěži, která je na ně kladena za práci navíc. Tyto příplatky se na dohodáře v současné době nevztahují.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang